Na osnovu čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BIH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZECIMA - TRANSFER ŽELJEZNICAMA FBiH" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 6144 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

 

 

II

 

 

Svrha Programa: Provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja ("Službene novine Federacije BiH" broj 57/03) po kojem Federacija finansira održavanje željezničke infrastrukture, sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj i finansira rad Bosansko-hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/98 i 99/12).

Visina sredstava: Iznosi 22.000.000,00 KM i bit će raspoređena prema namjeni i korisniku sredstava kako slijedi:

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

Korisnik transfera

Svrha programa

Iznos u KM

1.

JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

finansiranjc održavanja željezničke infrastrukture

19.300.000,00

sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja

2.000.000,00

sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja

100.000,00

 

UKUPNO:

21.400.000,00

2.

Bosansko-hercegovačka željeznička javna korporacija

učešća Federacije BiH u finansiranju BHŽJK

600.000,00

 

 

UKUPNO:

22.000.000,00

 

 

III

 

 

Korisnicima transfera iz tačke II ove odluke sredstva će se prebacivati u jednakim mjesečnim iznosima.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će po donošenju ove odluke zaključiti ugovor sa JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo prema namjeni i visini sredstava utvrđenih u tački II ove odluke,

 

 

V

 

 

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva iz tačke II ove odluke koriste namjenski i da o utrošenim sredstvima godišnje izvještavaju Federalno ministarstvo prometa i komunikacija koje je obavezno razmotriti iste i dostaviti konačne izvještaje Federalnom ministarstvu finansija koje će izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Korisnici sredstava će periodično dostavljati Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na propisanom obrascu broj 9. utvrđenog Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14,14/15,4/16 i 19/18).

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će na osnovu dostavljenog izvještaja iz stava (2) ove tačke izvještavati Federalno ministarstvo finansija o iznosu prebačenih sredstava.

 

 

VI

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i korisnici transfera iz tačke II ove odluke svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 308/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.