Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU RIZNICE - TREZORA

FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDACA I TUŽITELJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 55 JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine i to sa podračuna broj 1027080000037984 u iznosu od 47.558,27 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskim sredstvima iz projekta:

1.     Projekat "Jačanje kapaciteta pravosudne saradnje, međusobnog povjerenja i sudskih institucija za obuku između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 47.558,27 KM, evidentirana na podračunu broj 1027080000037984, projekat 3001097, skupina plaćanja 100-97, rasporedit će se na slijedeće ekonomske kodove:

 

- 6134 - "Nabavka materijala i sitnog inventara u iznosu od

611,61 KM

-6139 - "Ugovorene usluge" u iznosu od

46.946,66 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu Projekta, odobrenog i kontroliranog od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine će sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 307/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.