Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU TREZORA - RIZNICE

FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I

TUŽILACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 55 JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i to sa podračuna broj 1027080000037984 u iznosu od 47.558,27 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskim sredstvima iz projekta:

1.     Projekat "Jačanje kapaciteta pravosudne saradnje, međusobnog povjerenja i sudskih institucija za obuku između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz tačke I ove odluke, u iznosu od 47.558,27 KM, evidentirana na podračunu broj 1027080000037984, projekat 3001097, grupa plaćanja 100-97, rasporedit će se na slijedeće ekonomske kodove:

 

- 6134 - "Nabavka materijala i sitnog inventara" u iznosu od

611,61 KM

- 6139- "Ugovorene usluge" u iznosu od

46.946,66 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke koristit će se isključivo u skladu sa pojedinačnim budžetom Projekta, odobrenog i kontrolisanog od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju budžeta Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a JU Centar za edukaciju sudaca i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine će u skladu sa odredbom tačke 15., Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija - Sektor za budžet i javne rashode.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo fmansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 307/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.