Temeljem čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"KAPITALNI TRANSFER DRUGIM RAZINAMA

VLASTI I FONDOVIMA - UČEŠĆE VLADE FBiH U

SUFINANCIRANJU KANTONALNIH I LOKALNIH

ZAJEDNICA - ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA",

UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u razdjelu 23 ekonomski kod 6151 u iznosu od 100.000,00 KM ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke u iznosu od 100.000,00 KM, osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6151 "Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacional­nih spomenika" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

III

 

 

Raspodjela sredstava utvrđenih ovom odlukom vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 20.000,00 KM po jednom programu/projektu za 4 odabrana projekta, sukladno općim kriterijima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenim ovom Odlukom i Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, a sredstva u visini od 20.000,00 KM raspodijeliti će se kao interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, na temelju podnesenih zahtjeva sa razrađenim programima/projektima i financijskim planovima, sukladno zadanoj svrsi programa/projekata i kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa/projekata, a sve prema priloženoj tabeli:

 

Broj

NAZIV

PROGRAMA/

PROJEKTA

SVRHA PROGRAMA/

PROJEKTA

KORISNIK SREDSTAVA

BROJ KORISNIKA

IZNOS PO KORISNIKU

UKUPNO

1.

Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita islamskih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH

Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta

1

 

20.000,00

 

20.000,00

 

2.

 

Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita katoličkih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH

Instttucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta

1 .

 

20.000,00

 

20.000,00

 

3.

 

Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita pravoslavnih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH

Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. prograrna/proj ekta

1

 

20.000,00

 

20.000,00

 

4.

 

Izvođenje radova na zaštiti ncionalnih spomenika

Zaštita starih gradova ili nekropola itećaka ili drugih javnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomcnikorn BiH

institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta

1

 

20.000,00

 

20.000,00

 

5.

Interventna sredstva;

20.000,00

UKUPNO:                                                                                                                                                                        100.000,00

 

 

IV

 

 

1)     Opći kriteriji sudjelovanja koji podnositelji prijave trebaju zadovoljiti kako bi mogli konkurirati za dodjelu proračunskih sredstava su;

- da se radi o nacionalnom spomeniku koji je Odlukom Pojerenstva za zaštitu    nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog

sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ili se nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika,

- upis u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom određeno područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju proračunska

sredstva,

- uredno ispunjavanje obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračunskih sredstava, ukoliko je podnositelj prijave imao takve

ranije sklopljene ugovore,

- uredno ispunjavanje obveze plaćanja poreza i doprinosa,

- predmjer i predračun radova za predloženi program/projekat,

2)     Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos u oblasti zaštite nacionalnih spomenika,

- prednosti imaju nacionalni spomenici sa većim procentom oštećenja, a koje nije manje od 50%, u skladu sa stručnom procjenom,

- prednost imaju nacionalni spomenici sa većim procentom izvršenja radova, što   se dokazuje predmjerom i predračunom radova koji je sastavni dio

projektne dokumentacije,

- vrijednost objekta (povijesna, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);

- regionalna i nacionalna zastupljenost;

- nastavak i realizacija započetih objekata;

- prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta;

- proračun projekta sa razrađenim/specificiranim informacijama:

- ukupan iznos financijskih sredstava potreban za provođenje programa ili projekta;

- iznos koji se za provođenje očekuje ili koji je već dobiven od drugih donatora ili drugih dava­laca proračunskih sredstava (sufinanciranje);

- iznos vlastitih sredstava koji će podnositelj prijave sam uložiti u provođenje programa ili projekta (sufinanciranje).

 

 

V

 

 

Sredstva iz točke II Odluke, dodjeljivat će se korisnicima sredstava u skladu sa usvojenim programima/projektima iz točke III ove odluke, a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz ove odluke objaviće se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

Proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova sukladno Zakonu o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) sprovodi odabrani korisnik sredstava.

Odabrani korisnik sredstava se obvezuje da za jednog člana Povjerenstva za provođenje postupka javnih nabava imenuje predstavnika Ministarstva.

 

 

VI

 

 

Javni poziv, ocjenu ispunjavanja općih uvjeta sudjelovanja i posebnih kriterija za raspodjelu iz točke IV ove odluke, rješavanje prigovora i žalbi, te evaluaciju efekata i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava vrši Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost i/ili odgovarajuća stručna Povjerenstva koja u tu svrhu imenuje federalni ministar prostornog uređenja, sukladno Pravilniku o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine.

 

 

VII

 

 

Sukladno ovoj odluci, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

VIII

 

 

S korisnicima koji ispune uvjete i kriterije za dodjelu sredstava iz točke III Odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

 

IX

 

 

Interventna sredstva iz točke III Odluke dodjeljivat će se na temelju zahtjeva od strane kantonalnih i lokalnih zajednica koje će nadležno tijelo i/ili stručno povjerenstvo iz točke VI ove Odluke, sa zapisnikom i obrazloženjem dostaviti federalnom ministru prostornog uređenja, koji donosi konačnu odluku.

 

 

X

 

 

Korisnici sredstava su obvezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvješće sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Ukoliko tijekom 2019. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvješće o utrošku dijela sredstava i kopiju izvadka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.06. naredne godine.

 

 

XI

 

 

Nadzor, evaluaciju efekata i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem stručnog povjerenstva iz točke VI ove Odluke, kojeg imenuje federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

XII

 

 

Ministarstvo će dostavljati izvješće o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

XIII

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo financija -Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

XIV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 298/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.