Na osnovu čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - UČEŠĆE VLADE FBiH U

SUFINANSIRANJU KANTONALNIH I LOKALNIH

ZAJEDNICA - ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA",

UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u razdjelu 23 ekonomski kod 6151 u iznosu od 100.000,00 KM ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke u iznosu od 100.000,00 KM, osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6151 "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

III

 

 

Raspodjela sredstava utvrđenih ovom odlukom vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 20.000,00 KM po jednom programu/projektu za 4 odabrana projekta, u skladu sa općim kriterijima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenim ovom odlukom i Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, a sredstva u visini od 20.000,00 KM raspodijelit će se kao interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, na osnovu podnesenih zahtjeva sa razrađenim programima/projektima i financijskim planovima, u skladu zadanoj svrsi programa/projekata i kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa/projekata, a sve prema priloženoj tabeli:

 

Broj

NAZIV

PROGRAMA/

PROJEKTA

SVRHA PROGRAMA/

PROJEKTA

KORISNIK SREDSTAVA

BROJ KORISNIKA

IZNOS PO KORISNIKU

UKUPNO

1.

Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita islamskih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH

Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta

1

 

20.000,00

 

20.000,00

 

2.

 

Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita katoličkih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH

Instttucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta

1 .

 

20.000,00

 

20.000,00

 

3.

 

Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita pravoslavnih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH

Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. prograrna/proj ekta

1

 

20.000,00

 

20.000,00

 

4.

 

Izvođenje radova na zaštiti ncionalnih spomenika

Zaštita starih gradova ili nekropola itećaka ili drugih javnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomcnikorn BiH

institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta

1

 

20.000,00

 

20.000,00

 

5.

Interventna sredstva;

20.000,00

UKUPNO:                                                                                                                                                                        100.000,00

 

 

IV

 

 

1)     Opći kriteriji sudjelovanja koji podnosioci prijave trebaju zadovoljiti kako bi mogli konkurisati za dodjelu budžetskih sredstava su:

- da se radi o nacionalnom spomeniku koji je Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostav­ljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ili se nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika,

- upis u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom određeno područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju budžetska sredstva,

- uredno ispunjavanje obaveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o finansiranju iz Budžetskih sredstava, ukoliko je podnosilac prijave imao takve ranije sklopljene ugovore,

- uredno ispunjavanje obaveze plaćanja poreza i doprinosa,

- predmjer i predračun radova za predloženi program/projekat.

2)     Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- kvalitet kandidovanih programa i projekata i njihov doprinos u oblasti zaštite nacionalnih spomenika,

- prednost imaju nacionalni spomenici sa većim procentom oštećenja, a koje nije manje od 50%, u skladu sa stručnom procjenom,

- prednost imaju nacionalni spomenici sa većim procentom izvršenja radova,    što se dokazuje predmjerom i predračunom radova koji je sastavni dio

projektne dokumentacije,

- vrijednost objekta (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);

- regionalna i nacionalna zastupljenost,

- nastavak i realizacija započetih objekata;

- prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta;

- Budžet projekta sa razrađenim/specificiranim informacijama:

- ukupan iznos finansijskih sredstava potreban za provođenje programa ili projekta;

- iznos koji se za provođenje očekuje ili koji je već dobiven od drugih donatora ili drugih davalaca budžetskih sredstava (sufinansiranje);

- iznos vlastitih sredstava koji će podnosilac prijave sam uložiti u provođenje programa ili projekta (sufinansiranje).

 

 

V

 

 

Sredstva iz tačke II Odluke, dodjeljivat će se korisnicima sredstava u skladu sa usvojenim programima/projektima iz tačke III ove odluke a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz ove odluke objavit će se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

Proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) provodi odabrani korisnik sredstava.

Odabrani korisnik sredstava se obavezuje da za jednog člana Komisije za provođenje postupka javnih nabavki imenuje predstavnika Ministarstva.

 

 

VI

 

 

Javni poziv, ocjenu ispunjavanja općih uslova sudjelovanja i posebnih kriterija za raspodjelu iz tačke IV ove odluke, rješavanje prigovora i žalbi, te evaluaciju efekata i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava vrši Sekior za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost i/ili odgovarajuća stručna Komisija koju u tu svrhu imenuje federalni ministar prostornog uređenja, u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine.

 

 

VII

 

 

U skladu sa ovorn odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

VIII

 

 

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz tačke III Odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

 

 

IX

 

 

Interventna sredstva iz tačke III Odluke dodjeljivat će se na osnovu zahtjeva od strane kantonalnih i lokalnih zajednica koje će nadležni organ i/ili stručna komisija iz tačke VI ove Odluke, sa zapisnikom i obrazloženjem dostaviti federalnom ministru prostornog uređenja, koji donosi konačnu odluku.

 

 

X

 

 

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaje sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Ukoliko u toku 2019. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvatka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.06. naredne godine.

 

 

XI

 

 

Nadzor, evaluaciju efekata i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem stručne komisije iz tačke VI ove odluke, koju imenuje federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

XII

 

 

Ministarstvo će dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvi­ma Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

XIII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija -Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

XIV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 298/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.