Temeljem čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. hitnoj sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI I

FONDOVIMA - ZA SANACIJU ŠTETA NASTALIH

USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA" UTVRĐENOG

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke u iznosu od 1.350.000,00 KM, osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta", Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19). 

 

 

III

 

 

Raspodjela sredstava utvrđenih ovom odlukom vršit će se:

a)     Prema potpisanom Sporazumu o udruživanju sred­stava između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) za realiziranje projekta "Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine" u iznosu od 300.000,00 KM.

b)     Za osam odabranih programa/projekata u visini od 100.000,00 KM po jednom programu/projektu, sukladno općim kriterijima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom i Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, a sredstva u visini od 250.000,00 KM raspodijelit će se kao interventna sredstva kojima raspolaže fede­ralni ministar prostornog uređenja, na temelju podne­senih zahtjeva sa razrađenim programima/projektima i financijskim planovima, sukladno zadanoj svrsi programa/projekata i kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa/projekata.

 

 

IV

 

 

1)     Opći kriteriji sudjelovanja koji podnositelji prijave trebaju zadovoljiti kako bi mogli konkurirati za dodjelu proračunskih sredstava su:

- upis u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom određeno područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju proračunska

sredstva,

- uredno ispunjavanje obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračunskih sredstava, ukoliko je podnositelj prijave imao takve

ranije sklopljene ugovore,

- uredno ispunjavanje obveze plaćanja poreza i doprinosa,

- predmjer i predračun radova za predloženi program/projekat.

2)     Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- broj ugroženih objekata, namjena ugroženih objekata i ugrožena infrastruktura,

- kandidirani programi/projekti već imaju izrađenu projektnu dokumentaciju,

- proračun projekta sa razrađenim/specificiranim informacijama:

- ukupan iznos financijskih sredstava potreban za provođenje programa ili projekta;

- iznos koji se za provođenje očekuje ili koji je već dobiven od drugih donatora ili drugih da­valaca proračunskih sredstava (sufinanciranje);

- iznos vlastitih sredstava koji će podnositelj prijave sam uložiti u provođenje programa ili projekta (sufinanciranje);

- doprinos kandidiranih programa/projekata većoj sigurnosti stanovništva, stambenih objekata i infrastrukture u ciljnim područjima i njihova održivost

(obim u kojem će se rezultati provedenih programa i projekata nastaviti   koristiti od strane krajnjih korisnika),

- regionalna zastupljenost.

 

 

V

 

 

Sredstva iz točke III stavak 2) Odluke, dodjeljivat će se korisnicima sredstava u  skladu sa usvojenim programima/ projektima iz točke III ove odluke, a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo  prostornog uređenja.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz ove odluke objaviće se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

Proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova sukladno Zakonu o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) sprovodi odabrani korisnik sredstava.

Odabrani korisnik sredstava se obvezuje da za jednog člana Povjerenstva za provođenje postupka javnih nabava imenuje predstavnika Ministarstva.

 

 

VI

 

 

Javni poziv, ocjenu ispunjavanja općih uvjeta sudjelovanja i posebnih kriterija za raspodjelu iz točke IV ove odluke, rješavanje prigovora i žalbi, te evaluaciju efekata i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava vrši Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost i/ili odgovarajuća stručna Povjerenstva koja u tu svrhu imenuje federalni ministar prostornog uređenja, sukladno Pravilniku o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine.

 

 

VII

 

 

Sukladno ovoj odluci, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

VIII

 

 

S korisnicima koji ispune uvjete i kriterije za dodjelu sredstava iz točke III Odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

 

IX

 

 

Interventna sredstva iz točke III Odluke dodjeljivat će se na temelju zahtjeva od strane drugih razina vlasti koje će nadležno tijelo i/ili stručno povjerenstvo iz točke VI ove Odluke, sa zapisnikom i obrazloženjem dostaviti federalnom ministru prostornog uređenja, koji donosi konačnu odluku.

 

 

X

 

 

Korisnici sredstava su obvezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvješće sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Ukoliko tijekom 2019. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvješće o utrošku dijela sredstava i kopiju izvatka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.06. naredne godine.

 

 

XI

 

 

Nadzor, evaluaciju efekata i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem stručnog povjerenstva iz točke VI ove odluke, kojeg imenuje federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

XII

 

 

Ministarstvo će dostavljati izvješće o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

XIII

 

 

Za realizirsnje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo financija -Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

XIV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 297/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.