Na osnovu čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - ZA SANACIJU ŠTETA NASTALIH

USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA" UTVRĐENOG

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke u iznosu od 1.350.000,00 KM, osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta", Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

III

 

 

Raspodjela sredstava utvrđenih ovom odlukom vršit će se:

a)     Prema potpisanom Sporazumu o udruživanju sred­stava između VSade Federacije Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) za realizaciju projekta "Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine" u iznosu od 300.000,00 KM.

b)     Za osam odabranih programa/projekata u visini od 100.000,00 KM po jednom programu/projektu, u skladu sa općim kriterijima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom i Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, a sredstva u visini od 250.000,00 KM raspodrjelit će se kao interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, na osnovu podnesenih zahtjeva sa razrađenim programima/projektima i finansijskim planovima, u skladu zadanoj svrsi programa/projekata i kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa/projekata.

 

 

IV

 

 

1)     Opći kriteriji sudjelovanja koji podnosioci prijave trebaju zadovoljiti kako bi mogli konkurisati za dodjelu budžet­skih sredstava su:

- upis u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom određeno područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju budžetska sredstva,

- uredno ispunjavanje obaveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o   finnansiranju iz budžetskih sredstava, ukoliko je podnosilac prijave imao takve

ranije sklopljene ugovore,

- uredno ispunjavanje obaveze plaćanja poreza i doprinosa,

- predmjer i predračun radova za predloženi program/projekat.

2)     Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- broj ugroženih objekata, namjena ugroženih objekata i ugrožena infrastruktura,

- kandidovani programi/projekti već imaju izrađenu projektnu dokumentaciju,

- budžet projekta sa razrađenim/specificiranim informacijama:

- ukupan iznos finansijskih sredstava potreban za provođenje programa ili projekta;

- iznos koji se za provođenje očekuje ili koji je već dobiven od drugih donatora ili drugih davalaca budžetskih sredstava (sufinansiranje);

- iznos vlastitih sredstava koji će podnosilac prijave sam uložiti u provođenje programa ili projekta (sufinansiranje);

- doprinos kandidiranih programa/projekata većoj sigurnosti stanovništva,    stambenih objekata i infrastrukture u ciljnim područjima i njihova održivost

(obim u kojem će se rezultati provedenih programa i projekata nastaviti   koristiti od strane krajnjih korisnika),

- regionalna zastupljenost.

 

 

V

 

 

Sredstva iz tačke III stav 2) Odluke, dodjeljivat će se korisnicima sredstava u skladu sa usvojenim programima/ projektima iz tačke III ove odluke, a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz ove odluke objaviće se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

Proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) sprovodi odabrani korisnik sredstava.

Odabrani korisnik sredstava se obavezuje da za jednog člana Komisije za provođenje postupka javnih nabavki imenuje predstavnika Ministarstva.

 

 

VI

 

 

Javni poziv, ocjenu ispunjavanja općih uslova sudjelovanja i posebnih kriterija za raspodjelu iz tačke IV ove odluke, rješavanje prigovora i žalbi, te evaluaciju efekata i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava vrši Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost i/ili odgovarajuća stručna Komisija koju u tu svrhu imenuje federalni ministar prostornog uređenja, u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine.

 

 

VII

 

 

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

VIII

 

 

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz tačke III Odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

 

 

IX

 

 

Interventna sredstva iz tačke III Odluke dodjeljivat će se na osnovu zahtjeva od strane drugih nivoa vlasti koje će nadležni organ i/ili stručna komisija iz tačke VI ove odluke, sa zapisnikom i obrazloženjem dostaviti federalnom ministru prostornog uređenja, koji donosi konačnu odluku.

 

 

X

 

 

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Ukoliko u toku 2019, godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvatka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.06. naredne godine.

 

 

XI

 

 

Nadzor, evaluaciju efekata i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem stručne komisije iz tačke VI ove odluke, koju imenuje federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

XII

 

 

Ministarstvo će dostavljati izvještaj o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

XIII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

XIV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 297/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.