Na osnovu čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. hitnoj sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - ZA PROJEKAT UTOPLJAVANJA

ZGRADA RADI UŠTEDE ENERGIJE" UTVRĐENOG

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke u iznosu od 1.100.000,00 KM, osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostor­nog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije", Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019." godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

III

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da sredstva iz tačke II ove odluke u iznosu od 100.000,00 KM udruži sa sredstvima CARITAS Švicarske za realizaciju projekta "Edukacija učenika i nastavnika o EE i OIE i zaštiti okoliša te ugradnja sistema koji koriste OIE u školskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine".

 

 

IV

 

 

Raspodjela sredstava utvrđenih ovom odlukom vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 50.000,00 KM po jednom programu/projektu za 18 odabranih projekata, u skladu sa općim kriterijima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenim ovom odlukom i Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostor­nog uređenja broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, a sred­stva u visini od 100.000,00 KM raspodijeliti će se kao interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, na osnovu podnesenih .zahtjeva sa razrađenim programima/ projektima i finansijskim planovima, u skladu zadanoj svrsi programa/projekata i kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa/projekata.

 

 

V

 

 

1)     Opći kriteriji sudjelovanja koji podnositelji prijave trebaju zadovoljiti kako bi mogli konkurisati za dodjelu budžetskih sredstava su:

- predmet javnog poziva su programi/projekti koji se odnose na javne objekte/zgrade,

- upis podnosioca prijave u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom određeno područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju budžetska sredstva,

- uredno ispunjavanje obaveza iz svih prethodno sklop­ljenih ugovora o finansiranju iz budžetskih sredstava, ukoliko je podnosilac prijave imao takve ranije sklopljene ugovore,

- uredno ispunjavanje obaveze plaćanja poreza i doprinosa,

- proveden energijski audit za zgrade koje su predmet prijave, a za koje je prema Uredbi o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18) predviđena obveza provođenja energijskog audita,

- predmjer i predračun radova za predloženi program/ projekat.

2)     Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- kvalitet kandidovanih programa/projekata i njihov doprinos u oblasti uštede energije i to:

a)     socijalno-obrazovna namjena zgrade,

b)     kraći rok otplate investicije iz ušteda (vremenski plan otplate investicije iz ušteda- dokumentirano kroz energetski audit),

c)     regionalna zastupljenost u skladu sa makro-ekonomskim pokazateljima razvijenosti po kan­tonima Federacije Bosne i Hercegovine (pred­nost imaju zgrade iz manje razvijenih sredina),

d)     ekonomski značaj (moguće veće uštede energije za ista finansijska sredstva - očekivana ušteda kWh za investirani KM - dokaz iz energijskog audita),

e)     perspektivnost zgrade (broj korisnika/m2),

- budžet  projekta  razrađen/specificiran sa informa­cijama o:

- ukupan iznos fmansijskih sredstava potreban za provođenje programa ili projekta;

- iznos koji se za provođenje očekuje ili koji je već dobijen od drugih donatora  ili drugih davalaca proračunskih sredstava (sufinansiranje);

- iznos vlastitih sredstava koji  će podnosilac prijave sam uložiti u provođenje programa ili projekta (sufmansiranje);

- nastavak i realizacija započetih zgrada,

- uticaj programa ili projekta na lokalnu zajednicu.

 

 

VI

 

 

Sredstva iz tačke IV Odluke, dodjeljivat će se korisnicima sredstava u skladu sa usvojenim programima/projektima iz točke IV ove odluke, a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz ove odluke objaviće se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

Proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova u skladu Zakonu o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) provodi odabrani korisnik sredstava.

Odabrani korisnik sredstava se obvezuje da za jednog člana Komisije za provođenje postupka javnih nabavki imenuje predstavnika Ministarstva.

 

 

VII

 

 

Javni poziv, ocjenu ispunjavanja općih uslova sudjelovanja i posebnih kriterija za raspodjelu iz tačke V ove odluke, rješavanje prigovora i žalbi, te evaluaciju efekata i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava vrši Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost i/ili odgova­rajuća stručne Komisije koja u tu svrhu imenuje federalni mini­star prostornog uređenja, u skladu Pravilniku o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine.

 

 

VIII

 

 

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

IX

 

 

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz tačke IV Odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

 

 

X

 

 

Interventna sredstva iz tačke IV Odluke dodjeljivat će se na osnovu zahtjeva od strane drugih nivoa vlasti koje će nadležno tijelo i/ili stručna komisija iz tačke VII ove odluke, sa zapisnikom i obrazloženjem dostaviti Federalnom ministru prostornog uređenja, koji donosi konačnu odluku.

 

 

XI

 

 

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Ukoliko tokom 2019. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvatka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.06. naredne godine.

 

 

XII

 

 

Nadzor, evaluaciju efekata i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem stručne komisije iz tačke VII ove odluke, kojeg imenuje federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

XIII

 

 

Ministarstvo će dostavljati izvještaj o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

XIV

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija -Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

XV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 296/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.