Na osnovu člana 59. stav (3) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU SA RAZDJELA 1601 - FEDERALNO

MINISTARSTVO FINANSIJA NA RAZDJEL 5101 -

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE

POLITIKE

 

 

I

 

 

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) sa razdjela 1601 - Federalno ministarstvo finansija na razdjel 5101 - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

 

II

 

 

Preraspodjela sredstava iz tačke I ove odluke u ukupnom iznosu od 155.000,00 KM vrši se na sljedeći način:

1.     Na razdjelu 16. glava 1601. Federalno ministarstvo finansija umanjuje se pozicija:

- ek. kod. 613900 - "Ugovorene i druge posebne usluge - Plaćanje RTV pretplate" projekat 1000115 u iznosu od 155.000,00 KM.

2.     Na razdjelu 51. glava 5101. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike povećava se pozicija:

- ek. kod. 613900 - "Ugovorene i druge posebne usluge" u iznosu od 155.000,00 KM.

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke II se preraspoređuju Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izmjeni Odluke o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate lica sa paraplegijom i oboljelih od dječije paralize ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/00, 58/08 i 101/18) i mogu se koristiti samo za namjene utvrđene navedenom odlukom i u druge svrhe se ne mogu koristiti.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 291/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.