Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 36. Zakona o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/01 i 25/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PLANA POSLOVANJA JAVNOG

PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE, D.O.O. SARAJEVO ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Odobrava se Plan poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 290/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.