Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA JP "HRVATSKA POŠTA" D.O.O. MOSTAR

 

 

I

 

 

Kenanu (Mustafa) Osmanagiću daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 60. sjednici Skupštine Gospodarskog društva JP "HRVATSKA POŠTA" d.o.o. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 60. sjednice Skupštine Gospodarskog društva JP "HRVATSKA POSTA" d.o.o. Mostar, zakazane za dan 23.04.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 281/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.