Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na  176.  sjednici, održanoj  18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA UGOVOR O NABAVCI

MICROSOFT SOFTVERA PUTEM KOLIČINSKOG

LICENCIRANJA (VOLUME LICENCING) I

SOFTVERSKOG OSIGURANJA (SOFTWARE

ASSURANCE), KROZ ENTERPRISE UGOVOR,

ZA PRORAČUNSKU 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i Softverskog osiguranja (Sofhvare Assurance), kroz Enterprise ugovor, za budžetsku 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Sredstva za nabavu bit će isplaćena sa razdjela 12. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ekonomski kod 8215 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava, 6136 - Unajmljivanje imovine opreme i nematerijalne imovine i 6138 - Kursne razlike, u iznosi­ma odobrenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

III

 

 

Ovlašćuje se Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, potpiše Ugovor iz točke I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 280/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.