Na temelju članka 22. stavak (2) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj, 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - ZA POLITIČKE STRANKE l

KOALICIJE" UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU VLADI FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspo­djele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" za 2019. godinu utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u razdjelu 12., na proračunskoj Glavi 1201, ekonomskom kodu 614300 - "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije", u ukupnom iznosu od 3.800.000 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspoređuje na korisnike - parlamentarne političke stranke i koalicije, na bazi prethodno utvrđenih kriterija sadržanih u članku 22. st. (3) i (4) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19, u daljem tekstu Zakona o izvršavanju Proračuna), tako što 40% od ukupno utvrđenog iznosa od 3.800.000 KM raspoređuje na sve političke subjekte koji su zastupljeni u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u jednakim iznosima, a 60% prema broju zastupnika u domovima Parlamenta, na dan dodjele mandata (izabranim na Općim izborima održanim 7. listopada 2018. godine), a na bazi podataka dobijenih od stručnih službi oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kako slijedi:

 

NAZIVI POLITIČKE STRANKE-KOALICIJE ZASTUPLJENE U PARLAMENTU FEDERACIJE BiH

Broj poslanika/zastupnika

Raspored sredstava sa policije "Tekući transferi neprofitnim organizacijama -za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu

RASPORED SREDSTAVA ZA KVARTAL

 

 

Predstavnički/ Zastupnički dom

Dom naroda

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2+3)

40%

60%

Ukupno za godinu

(5+6)

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NAZIV STRANKE

 

 

 

 

 

 

 

1 . SDA-Stranka demokratske akcije BiH

27

9

36

72.381

526.154

598.535

149.634

2. SDP-Socijaldemokratska partija BiH

16

13

29

72.381

423.846

496.227

124.057

3. SBB BiH-Fahrudin Radončić

8

2

10

72.381

146.154

218.535

54.634

4. Naša stranka

6

3

9

72.381

131.538

203.919

50.980

5. Pokret demokratske akcije PDA

4

1

5

72.381

73.077

145.458

36.364

6. Nezavisni blok

4

0

4

72.381

58.462

130.843

32.71 1

7. Narod i pravda

2

0

2

72.381

29.231

101.612

25.403

8, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine-Laburisti BiH

1

2

3

72.381

43.846

116.227

29.057

J. Stranka za Bosnu i Hercegovinu

0

1

1

72.381

14.615

86.996

21.749

10. Liberalna stranka Bosne i Hercegovine "LS BiH"

0

2

2

72.381

29.231

101.612

25.403

11. Demokratska fronta

0

2

2

72.381

29.231

101.612

25.403

12. Srpska napredna stranka

0

1

1

72.381

14.615

86.996

21.749

NAZIV KOALICIJE

 

 

 

 

 

 

 

13. HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH, HSS SR

16

8

24

72.381

350.769

423.150

105.788

14. Hrvatsko zajedništvo HDZ 1990-HSP BiH-HNL

2

0

2

72,381

29.231

1 01.612

25.403

15. HDZ BiH, HKDU BiH,HSP-HNS,HSP DR AS BiH, HDU BiH

0

3

3

72,381

43.846

116.227

29057

16. HPZ BiH, HKDU BiH

0

3

3

72.381

43.846

116.227

29.057

17. DF-GS, Zeljko Komšić: BiH POBJEĐUJE

10

0

10

72.381

146.154

218.535

54.634

18. Srpska lista

0

4

4

72.381

58.461

130.842

32.710

19. Goraždanska priča

0

2

2

72.381

29.231

101.612

25.403

20. A-SDA za evropsku Bosnu i Hercegovinu

2

1

3

72.381

43.846

116.227

29057

21. A-SDA-POMAK-ZAJEDNO

0

1

1

72.381

14.615

86.996

21.749

I. Ukupno za raspored strankama i koalicijama

98

58

156

1.520.000

2.280.000

3.800.000

950.000

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke II ove odluke bit će. isplaćena sa ekonomskog koda 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije koja su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj H/19), utvrđena Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 3.800.000 KM.

Sredstva iz točke II ove odluke isplaćivat će se na račune korisnika sredstava parlamentarnih političkih partija - koalicija koje, prema usvojenim kriterijima participiraju u sredstvima transfera, u četiri jednake transe u iznosima od po 950.000 KM na početku svakog kvartala.

Ukoliko je ugovorom između članica koalicije reguliran način raspodjele novčanih sredstava koja pripadaju koaliciji, sredstva koja na temelju članka 22. stavak (3) Zakona o izvršavanju Proračuna pripadaju koaliciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspoređuje na temelju odredbi ugovora.

 

 

IV

 

 

Sukladno odredbama članka 57. st. (4) i (5) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 96/17, 5/18 i 11/19) parlamentarne političke stranke i koalicije kojima se na temelju ove odluke doznačavaju sredstva dužne su da, kao korisnici sredstava, po primljenim uplatama, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dostave izvješće o namjenskom utrošku sredstava sa posebnim osvrtom na učinke uloženih proračunskih sredstava.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će, kao davatelj sredstava, sukladno smjernicama o minimalnim standardima dodjele proračunskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je Federalno ministarstvo financija donijelo na temelju Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/18), a sve u svrhu osiguranja transparentnosti i učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima, po okončanju fiskalne godine razmo­triti Informaciju o utrošku sredstava tekućeg transfera parla­mentarnim političkim strankama i koalicijama koju će Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sačiniti sumira­njem podataka iz pristiglih izvješća korisnika doznačenih sredstava - parlamentarnih političkih stranaka i koalicija.

 

 

V

 

 

O utrošenim sredstvima iz točke II ove odluke Generalno tajništvo Viade Federacije Bosne i Hercegovine će izvješćivati Federalno ministarstvo financija, kvartalno sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), a Federalno ministarstvo financija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izvješće o dodijeljenim sredstvima sa listom korisnika iz točke II ove odluke kojima su sredstva dodijeljena, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dužna je objaviti na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno odredbama članka 37. stavak (5) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Stručne službe oba doma Parlamenta i Federalno ministarstvo financija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 279/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.