Na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O KRITERIJIMA ZA IZBOR I POSTAVLJENJE

DIREKTORA AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Opći kriteriji za izbor i postavljenje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine su:

a)     da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b)     da je stariji od 18 godina;

c)     da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

d)     da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

e)     da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

f)      da nije lice obuhvaćeno odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Posebni kriteriji za izbor i postavljenje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine su:

- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obra­zovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja -pravne i upravne struke ili pedagoške struke,

- stručni upravni ispit,

- najmanje sedam godina radnog staža,

- poznavanje rada na računani.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 277/2019

18. aprila/travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.