Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O KRITERIJIMA ZA IZBOR l POSTAVLJENJE

DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA

POLJOPRIVREDU SARAJEVO

 

 

I

 

 

Opći kriteriji za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo su:

a)     da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b)     da je stariji od 18 godina,

c)     da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena struč­ne spreme odnosno-visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskpg sistema studiranja,

d)     da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto,

e)     da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

f)      da nije lice obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Posebni kriteriji za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo su:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studira­nja (koje se vrednuje sa 240 ETCS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog studiranja, poljoprivredni fakultet,

- položen stručni upravni ispit,

- najmanje sedam godina radnog staža,

- položen vozački ispit "B" kategorije,

- poznavanje rada na računam,

- poznavanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 274/2019

18. aprila/travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s, r.