Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

 O D L U K U

 

O KRITERIJIMA ZA IZBOR I POSTAVLJENJE

DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE ZA

INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

 

I

 

 

Opći kriteriji za izbor i postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove su:

a)     da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b)    daje stariji od 18 godina;

c)     da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena struč­ne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;

d)     da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

e)     da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

f)      da nije lice obuhvaćeno odredbom člana IX. l. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Posebni kriteriji za izbor i postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove su:

- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonj­skog sistema studiranja,

- diploma visokog obrazovanja-pravne ili upravne struke, ekonomski, veterinarski, hemijsko-tehnološki, poljoprivredni, medicinski, farmaceutski, stomato­loški, fakultet političkih nauka, arihitektonski, građevinski, prirodno-matematički, mašinski, saobraćajni, šumarski, elektrotehnički, rudarski ili geološki fakultet,

- najmanje sedam godina radnog staža,

- stručni upravni ispit.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 271/2019

18. aprila/travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.