Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 64. stav (1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA

POSTAVLJENJE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA

ZA STATISTIKU

 

 

I

 

 

Ovom odlukom pokreće se procedura raspisivanja Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za statistiku (u daljem tekstu: direktor Zavoda) u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12).

 

 

II

 

 

Zadužuje se Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine da, u skladu sa članom 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavi Javni konkurs za postavljenje direktora Zavoda.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 267/2019

18. aprila/travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.