Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi s tačkom 1. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 168/2010 od 08.03.2010. godine, na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVE

BH TELECOM D.D. SARAJEVO O ODOBRAVANJU

SREDSTAVA ZA NABAVKU REKLAMNO-

PROMOTIVMH USLUGA OD DOBAVLJAČA OBALA

ART CENTAR ZA MANIFESTACIJU SARAJEVO FILM

FESTIVAL ZA 2019., 2020. i 2021. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od dobavljača Obala Art Centar za manifestaciju Sarajevo FiSm Festival za 2019., 2020. i 2021. godinu, broj 00.1-14-5166/19-1 od 23.01.2019. godine, u vrijednosti od 750.000,00 KM (bez PDV-a).

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH Telecom-a d.d. Sarajevo.

 

 

III

 

 

Obavezuje se BH Telecom d.d. Sarajevo da Federalno ministarstvo prometa i komunikacija informiše o realizaciji ove odluke.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stapa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 266/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.