Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 127. hitnoj sjednici, održanoj 31.12.2018. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR

 

 

I

 

 

Marinku (Ivo) Bošnjaku daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na redovnoj Skupštini dioničara privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, koja će se održati dana 11.01.2019. godine.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda redovne Skupštine dioničara privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, zakazane za dan 11.01.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1579/2018

31. decembra/prosinca 2018. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.