HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2018. GODINI

 


  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/18
  /24.1.2018./
 1. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 2. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 3. ZAKON o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. BUDŽET FERK-a za 2018. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN FERK-a za 2018. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/18 /21.2.2018./
 5. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
 6. ZAKON o dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ZAKON o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/18 /4.5.2018./
 8. ZAKON o izmjeni Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
 9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/18 /11.5.2018./
 10. ZAKON o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju (hrvatski jezik)
 11. ZAKON o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/18 /25.5.2018./
 12. ZAKON o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 13. ZAKON o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/18 /6.6.2018./
 15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/18 /4.7.2018./
 16. ZAKON o izmjenama Zakona o stečajnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o stečajnom postupku (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/18 /27.7.2018./
 17. ZAKON o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (bosanski jezik)
  ZAKON o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/18 /9.11.2018./
 18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o radu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o radu (hrvatski jezik)