Na osnovu člana 18. stav (4) i člana 26. Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06, 72/07, 97/11 i 100/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU VERIFIKOVANJA

POTRAŽIVANJA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO

OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član 1.

 

 

U Uredbi o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06, 66/06, 5/07, 65/07, 7/09, 4/10, 46/11, 32/12, 18/14, 41/15 i 28/16) u članu 14. stav (1) mijenja se i glasi:

"Rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne je do 30.09.2018. godine, počevši od 01.07.2018. godine, a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2018. godine".

 

 

Član 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH/1.

 

 

V broj 720/2018

24. maja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.