Na osnovu članka 26. stavak (3) Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici, održanoj 09.05.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA POSREDOVANJE U UPOŠLJAVANJU

 

 

Članak 1.

 

 

U Uredbi o privatnim agencijama za posredovanje u upošljavanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/09 i 43/11), u članku 2. iza riječi "radu" brišu se riječi: "ili zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova"

 

 

Članak 2.

 

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

 

 

"Članak 5.

 

 

(1)    Dozvolu za rad privatnim agencijama izdaje i ukida Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2)    Dozvola iz stavka (1) ovog članka izdaje se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine.

(3)    Nakon izdavanja dozvole iz stavka (1) ovog članka, Ministarstvo upisuje privatnu agenciju u Registar privatnih agencija sa registarskim brojem i datumom upisa (u daljnjem tekstu: Registar).

(4)    Privatna agencija kojoj je izdana dozvola iz stavka (1) ovog članka, dužna je odmah Ministarstvu prijaviti svaku promjenu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz čl. 6., 7., 9. i 10. ove uredbe, te na kraju svake kalendarske godine, a najkasnije do 15. siječnja, dostaviti Ministarstvu dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, .organizacijskih i drugih uvjeta iz čl. 6., 7., 9. i 10. ove uredbe, kao i izviješće o obavljenim poslovima iz članka 3. ove uredbe.

(5)    Dozvolu iz stavka (1) ovog članka Ministarstvo će oduzeti:

a)     ako se utvrdi da privatna agencija više ne ispunjava uvjete iz čl. 6., 7., 9. i 10. ove uredbe za dobijanje dozvole,

b)     ako j e dozvola izdana na osnovu neistinitih podataka,

c)     ako se u postupku nadzora iz članka 25. ove uredbe utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa ovom uredbom i drugim propisima,

d)     na prijedlog inspekcije rada, ako utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa ovom uredbom i drugim propisima,

e)     ako privatna agencija ne postupi u skladu sa obvezama propisanim u stavku (4) ovog članka."

 

 

Članak 3.

 

 

Članak 26. mijenja se i glasi:

 

 

"Članak 26.

 

 

(1)    Privatne agencije koje su do dana stupanja na snagu ove uredbe bile ovlaštene da vrše poslove iz članka 3. ove uredbe, obvezne su da dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe ispunjavaju uvjete iz čl. 6.,,7., 9. i 10. ove uredbe.

(2)    Privatne agencije iz stavka (1) ovog članka, koje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe ispunjavaju uvjete iz čl, 6., 7., 9. i 10. ove uredbe, zadržavaju ovlaštenje za vršenje poslova iz članka 3. ove uredbe, sve do donošenja konačnog rješenja.

(3)    Privatnim agencijama iz stavka (1) ovog članka, koje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, ne dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe ispunjavaju uvjete iz čl. 6., 7., 9. i 10. ove uredbe, sa danom isteka roka iz stavka (2) ovog članka, prestaje ovlaštenje za vršenje poslova iz članka 3. ove uredbe."

 

 

Članak 4.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 610/2018

09. svibnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.