Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog direktora Arhiva Federacije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. žurnoj sjednici održanoj 05.04.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O ZAŠTITNOM ZNAKU ARHIVA FEDERACIJE I VRSTI,

KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE PRIZNANJA U

OBLASTI ARHIVISTIČKE DJELATNOSTI

 

 

Članak 1.

(Predmet Uredbe)

 

 

Ovom uredbom utvrđuju se zaštitni znak Arhiva Federacije, vrste, kriteriji i postupak za dodjelu priznanja u oblasti arhivističke djelatnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije).

 

 

Članak 2.

(Zaštitni znak Arhiva Federacije)

 

 

(1)    Arhiv Federacije ima zaštitni znak.

(2)    Zaštitni znak se koristi na memorandumu Arhiva Federacije i u drugim slučajevima kada se predstavlja aktivnost ili druga djelatnost Arhiva Federacije.

(3)    Izgled zaštitnog znaka nalazi se na Obrascu broj l.

 

 

Članak 3.

(Međunarodni dan Arhiva)

 

 

Priznanja predviđena ovom uredbom dodjeljuju se na Međunarodni dan arhiva 9. lipnja na svečanoj sjednici Arhiva Federacije ili na prigodnoj javnoj manifestaciji koja će biti održana tim povodom,

 

 

Članak 4.

(Vrste priznanja)

 

 

Domaćim ili inozemnim ličnostima, državnim organima, pravnim licima i institucijama za njihov doprinos u afirmaciji arhivističke djelatnosti mogu se dodijeliti sljedeća priznanja, i to:

a)     Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić

b)     Plaketa Povelja Kulina bana

c)     Plaketa Bosanski stećak

d)     Pismena pohvala Arhiva Federacije

 

 

Članak 5.

(Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić)

 

 

(1)    Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić je pravougaona dr­vena ploča na kojoj se nalazi replika - reljef Velikog pečata Bosanskog kralja. Ispod znaka na pločici u obliku lente ispisan je tekst: Veliki pečat Bosanskog kralja - The big seal of the Bosnian king. Trvtko I (1353-1391).

(2)    Plaketa je upakovana u kutiji prilagođenoj za smještaj priz­nanja na kojoj je sa prednje strane utisnut znak Arhiva Federacije. Na unutarnjoj strani poklopca kutije utisnut je znak Arhiva Federacije i kome se dodjeljuje ovo priznanje (Obrazac broj 2 i Obrazac broj 3 - za engleski jezik).

 

 

Članak 6.

(Plaketa Povelja Kulina bana)

 

 

(1)    Plaketa Povelja Kulina bana je pravougaona drvena ploča na kojoj se nalazi reljef Povelje Kulina bana, na kojoj piše Povelja Kulina bana, 1189. godina- The Chart of Kulinthe Ban in 1189.

(2)    Plaketa je upakovana u kutiji prilagođenoj za smještaj priznanja na kojoj je sa prednje strane utisnut znak Arhiva Federacije. Na unutarnjoj stranici poklopca kutije utisnut je znak Arhiva Federacije u kome se dodjeljuje ovo priznanje (Obrazac broj 4 i Obrazac broj 5 - za engleski jezik).

 

 

Članak 7.

(Plaketa Bosanski stećak)

 

 

(1)    Plaketa Bosanski stećak je pravougaona drvena ploča na kojoj je reljef Bosanskog stećka. Ispod replike se nalazi lenta na kojoj piše. "Bosanski stećak iz 14. vijeka - Bosnian tombstone from 14" century".

(2)    Plaketa je upakovana u kutiji prilagođenoj za smještaj priznanja na kojoj je sa prednje strane utisnut znak Arhiva Federacije. Na unutarnjoj strani poklopca kutije utisnut je znak Arhiva Federacije i kome se dodjeljuje ovo priznanje (Obrazac broj 6 i Obrazac broj 7 - za engleski jezik).

 

 

Članak 8.

(Pismeno priznanje Arhiva Federacije)

 

 

(1)    Pismeno priznanje Arhiva Federacije izrađeno je u grafič­kom formatu A4.

(2)    Pismeno priznanje se dodjeljuje u čvrstom ukrasnom omotu koji je prilagođen za smještaj priznanja, a na prednjoj strani je utisnut znak Arhiva Federacije (Obrazac broj 8).

 

 

Članak 9.

(Poseban akt uz priznanje)

 

 

Uz plakete "Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić", "Povelja Kulina bana" i "Bosanski stećak" dodjeljuje se i poseban akt koji sadrži naziv priznanja, osobne podatke lica kojem se dodjeljuje ili naziv državnog organa, pravnog lica i institucije i datum dodjele.

 

 

Članak 10.

(Kriteriji za dodjelu Plakete Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić)

 

 

(1)    Plaketa "Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić" je najznačajnije priznanje i dodjeljuje se za životno djelo pojedinaca koji su u kontinuitetu od najmanje 15 godina ostvarili nadprosječnc rezultate u obavljanju poslova arhivističke djelatnosti, kao i državnim organima, pravnim licima i drugim institucijama koji su svojim radom i aktivnostima dali izuzetno važan doprinos u organizovanju i obavljanju poslova od značaja za Federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu i za njihovu afirmaciju.

(2)    Priznanje će se izuzetno dodijeliti osobi ili organizaciji koji nisu arhivisti, ali su svojim radom dali izuzetno važan do­prinos u pamćenju bosanskohercegovačke prošlosti u razli­čitim oblastima društvenog života od značaja za Federaciju Bosnu i Hercegovinu, kao i za njihovu afirmaciju u zemlji i svijetu.

 

 

Članak 11.

(Kriteriji za dodjelu Plakete Povelje Kulina bana)

 

 

(1)    Plaketa "Povelja Kulina bana" dodjeljuje se pojedincima koji su u kontinuitetu od najmanje 12 godina ostvarili zapa­žene rezultate u obavljanju poslova arhivističke djelatnosti, kao i državnim organima, pravnim licima i drugim institu­cijama koji se svojim radom i aktivnostima dali izuzetno važan doprinos u organizovanju i obavljanju poslova od značaja za Federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu i za njihovu afirmaciju.

(2)    Priznanje se može dodijeliti osobi ili organizaciji koji nisu arhivisti, ali su svojim radom dali doprinos u pamćenju bosanskohercegovačke prošlosti u različitim oblastima društvenog života od značaja za Federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu i za njihovu afirmaciju u zemlji i svijetu.

 

 

Članak 12.

(Kriteriji za dodjelu Plakete Bosanski stećak)

 

 

(1)    Plaketa "Bosanski stećak" dodjeljuje se pojedincima koji su u kontinuitetu od najmanje 10 godina ostvarili zapažene rezultate u obavljanju poslova arhivske djelatnosti, kao i državnim organima, pravnim licima i drugim institucijama koji se svojim radom i aktivnostima dali izuzetno važan doprinos u organizovanju i obavljanju poslova od značaja za Federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu i za njihovu afirmaciju.

(2)    Priznanje se može dodijeliti licu ili organizaciji koji nisu arhivisti, ali su svojim radom dali doprinos u pamćenju bosanskohercegovačke prošlosti u različitim oblastima društvenog života od značaja za Federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu i za njihovu afirmaciju u zemlji i svijetu.

 

 

Članak 13.

(Kriteriji za dodjelu Pismenog priznanja Arhiva Federacije)

 

 

Pismena priznanja Arhiva Federacije dodjeljuju se poje­dincima ili kolektivima koji su u periodu od najmanje pet godina u kontinuitetu uspješno, uredno pravilno i efikasno obavljali sve poslove iz oblasti arhivističke djelatnosti za razvoj bosanskohe­rcegovačke arhivistike.

 

 

Članak 14.

(Pismena zahvalnica)

 

 

(1)    Pojedincu ili pravnom licu može se dodijeliti pismena zahvalnica za dobru suradnju i pruženu pomoć u vršenju određenih poslova iz oblasti arhivistike.

(2)    Pismena zahvalnica se izrađuje prema Obrascu broj 9.

 

 

Članak 15.

(Komisija za sačinjavanje prijedloga za dodjelu priznanja)

 

 

(1)    Ravnatelj Arhiva Federacije imenuje Povjerenstvo za sačinjavanje prijedloga odluke za dodjelu priznanja (u daljem tekstu: Povjerenstvo) od namjanje tri člana.

(2)    Povjerenstvo je dužno razmotriti sve podnesene prijedloge za dodjelu priznanja, utvrditi koji prijedlozi ispunjavaju propisane kriterije za dodjelu priznanja i utvrditi prijedlog za dodjelu priznanja.

(3)    Odluku o dodjeli svih priznanja donosi ravnatelj Arhiva Federacije na prijedlog Povjerenstva.

(4)    Član Povjerenstva treba da bude arhivski radnik sa najmanje pet godina radnog iskustva, istaknuti društveni ili radnik iz oblasti kulture.

 

 

Članak 16.

(Prijedlog za dodjelu priznanja)

 

 

(1)    Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti ravnatelj Arhiva Federacije, kao i pojedinci i državni organi, pravna lica i druge domaće i inozemne institucije.

(2)    Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se Arhivu Federa­cije, odnosno Povjerenstvu, najkasnije 60 dana prije datuma dodjele priznanja iz člana 3. ove uredbe.

 

 

Članak 17.

(Dodjela priznanja)

 

 

(1)    Priznanja predviđena ovom uredbom dodjeljuje Arhiv Federacije.

(2)    Plaketu "Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić" i "Povelju Kulina bana" na prijedlog ravnatelja Arhiva Federacije dodjeljuje premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ili osoba koju on odredi.

(3)    Plaketu "Bosanski stećak" i "Pismenu pohvalu Arhiva Federacije"  dodjeljuje ravnatelj Arhiva Federacije.

(4)    Priznanja se uručuju neposredno, a ako se dodjeljuju post-humno, predaje se članovima njegove uže obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, unuci, braća i sestre).

 

 

Članak 18.

(Evidencija)

 

 

(1)    Arhiv Federacije vodi evidenciju o dodijeljenim priznanji­ma.

(2)    Evidencija sadrži: ime i prezime kandidata, odnosno naziv pravnog lica ili druge institucije kojoj je dodijeljeno prizna­nje, naziv priznanja i datum dodjele priznanja.

(3)    Evidencija iz stavka (1) vodi se u vidu knjige formata A4.

(4)    Evidencija iz stavka (1) čuva se trajno.

 

 

Članak 19.

(Obrasci predviđeni uredbom)

 

 

Obrasci broj l do 9 nalaze se u prilogu uredbe i čine njen sastavni dio.

 

 

Članak 20.

(Prestanak važenja uredbe)

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjela priznanja u oblasti arhivističke djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/16).

 

 

Članak 21.

(Stupsnje na snagu uredbe)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 418/2018

05. travnja 2018. godine

Ssrsjevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.