Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog direktora Arhiva Federacije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. hitnoj sjednici održanoj 05.04.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O ZAŠTITNOM ZNAKU ARHIVA FEDERACIJE I VRSTI,

KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE PRIZNANJA U

OBLASTI ARHIVSKE DJELATNOSTI

 

 

Član 1.

(Predmet Uredbe)

 

 

Ovom uredbom utvrđuju se zaštitni znak Arhiva Federacije, vrste, kriteriji i postupak za dodjelu priznanja u oblasti arhivske djelatnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije).

 

 

Član 2.

(Zaštitni znak Arhiva Federacije)

 

 

(1)    Arhiv Federacije ima zaštitni znak.

(2)    Zaštitni znak se koristi na memorandumu Arhiva Federacije i u drugim slučajevima kada se predstavlja aktivnost ili druga djelatnost Arhiva Federacije.

(3)    Izgled zaštitnog znaka nalazi se na Obrascu broj l.

 

 

Član 3.

(Međunarodni dan Arhiva)

 

 

Priznanja predviđena ovom uredbom dodjeljuju se na Međunarodni dan arhiva 9. juna na svečanoj sjednici Arhiva Federacije ili na prigodnoj javnoj manifestaciji koja će biti održana tim povodom.

 

 

Član 4.

(Vrste priznanja)

 

 

Domaćim ili inozemnim ličnostima, državnim organima, pravnim licima i institucijama za njihov doprinos u afirmaciji arhivističke djelatnosti mogu se dodijeliti sljedeća priznanja, i to:

a)     Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić

b)     Plaketa Povelja Kulina bana

c)     Plaketa Bosanski stećak

d)     Pismena pohvala Arhiva Federacije

 

 

Član 5.

(Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić)

 

 

(1)    Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić je pravougaona drvena ploča na kojoj se nalazi replika - reljef Velikog pečata Bosanskog kralja. Ispod znaka na pločici u obliku lente ispisan je tekst: Veliki pečat Bosanskog kralja - The bigseal of the Bosnian king Trvtko I (1353-1391).

(2)    Plaketa je upakovana u kutiji prilagođenoj za smještaj priznanja na kojoj je sa prednje strane utisnut znak Arhiva Federacije. Na unutrašnjoj strani poklopca kutije utisnut je znak Arhiva Federacije i kome se dodjeljuje ovo priznanje (Obrazac broj 2 i Obrazac broj 3 - za engleski jezik).

 

 

Član 6.

(Plaketa Povelja Kulina bana)

 

 

(1)    Plaketa Povelja Kulina bana je pravougaona drvena ploča na kojoj se nalazi reljef Povelje Kulina bana, na kojoj piše Povelja Kulina bana, 1189. godina - The Chart of Kulin the Ban in 1189.

(2)    Plaketa je upakovana u kutiji prilagođenoj za smještaj priznanja na kojoj je sa prednje strane utisnut znak Arhiva Federacije. Na unutrašnjoj stranici poklopca kutije utisnut je znak Arhiva Federacije u kome se dodijeljuje ovo priznanje (Obrazac broj 4 i Obrazac broj 5 - za engleski jezik).

 

 

Član 7.

(Plaketa Bosanski stećak)

 

 

(1)    Plaketa Bosanski stećak je pravougaona drvena ploča na kojoj je reljef Bosanskog stećka. Ispod replike se nalazi lenta na kojoj piše "Bosanski stećak iz 14. vijeka - Bosnian tombstone from 14 century".

(2)    Plaketa je upakovana u kutiji prilagođenoj za smještaj priznanja na kojoj je sa prednje strane utisnut znak Arhiva Federacije. Na unutrašnjoj strani poklopca kutije utisnut je znak Arhiva Federacije i kome se dodjeljuje ovo priznanje (Obrazac broj 6 i Obrazac broj 7 - za engleski jezik).

 

 

Član 8.

(Pismeno priznanje Arhiva Federacije)

 

 

(1)    Pismeno priznanje Arhiva Federacije izrađeno je u grafičkom formatu A4.

(2)    Pismeno priznanje se dodjeljuje u čvrstom ukrasnom omotu koji je prilagođen za smještaj priznanja, a na prednjoj strani je utisnut znak Arhiva Federacije (Obrazac broj 8).

 

 

Član 9.

(Poseban akt uz priznanje)

 

 

Uz plakete "Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić", "Povelja Kulina bana" i "Bosanski stećak" dodjeljuje se i poseban akt koji sadrži naziv priznanja, lične podatke lica kojem se dodjeljuje ili naziv državnog organa, pravnog lica i institucije i datum dodjele.

 

 

Član 10.

(Kriteriji za dodjelu Plakete Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić)

 

 

(1)    Plaketa "Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić" je najznačajnije priznanje i dodjeljuje se za životno djelo pojedinaca koji su u kontinuitetu od najmanje 15 godina ostvarili nadprosječne rezultate u obavljanju poslova arhivske djelatnosti, kao i državnim organima, pravnim licima i drugim institucijama koji su svojim radom i aktivnostima dali izuzetno važan doprinos u organizovanju i obavljanju poslova od značaja za Federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu i za njihovu afirmaciju.

(2)   Priznanje će se izuzetno dodijeliti licu ili organizaciji koji nisu arhivisti, ali su svojim radom dali izuzetno važan do­prinos u pamćenju bosanskohercegovačke prošlosti u razli­čitim oblastima društvenog života od značaja za Federaciju Bosnu i Hercegovinu, kao i za njihovu afirmaciju u zemlji i svijetu.

 

 

Član 11.

(Kriteriji za dodjelu Plakete Povelje Kulina bana)

 

 

(1)    Plaketa "Povelja Kulina bana" dodjeljuje se pojedincima koji su u kontinuitetu od najmanje 12 godina ostvarili zapa­žene rezultate u obavljanju poslova arhivske djelatnosti, kao i državnim organima, pravnim licima i drugim institucijama koji se svojim radom i aktivnostima dali izuzetno važan doprinos u organizovanju i obavljanju poslova od značaja za Federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu i za njihovu afirmaciju.

(2)   Priznanje se može dodijeliti licu ili organizaciji koji nisu arhivisti, ali su svojim radom dali doprinos u pamćenju bosanskohercegovačke prošlosti u različitim oblastima društvenog života od značaja za "Federaciju i državu Bos­nu i Hercegovinu i za njihovu afirmaciju u zemlji i svijetu.

 

 

Član 12.

(Kriteriji za dodjelu Plakete Bosanski stećak)

 

 

(1)    Plaketa "Bosanski stećak" dodjeljuje se pojedincima koji su u kontinuitetu od najmanje 10 godina ostvarili zapažene rezultate u obavljanju poslova arhivske djelatnosti, kao i državnim organima, pravnim licima i drugim institucijama koji se svojim radom i aktivnostima dali izuzetno važan doprinos u organizovanju i obavljanju poslova od značaja za Federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu i za njihovu afirmaciju.

(2)    Priznanje se može dodijeliti licu ili organizaciji koji nisu arhivisti, ali su svojim radom dali doprinos u pamćenju bosanskohercegovačke prošlosti u različitim oblastima društvenog života od značaja za Federaciju i državu Bosnu i Hercegovinu i za njihovu afirmaciju u zemlji i svijetu.

 

 

Član 13.

(Kriteriji za dodjelu Pismenog priznanja Arhiva Federacije)

 

 

Pismena priznanja Arhiva Federacije dodjeljuju se pojedincima ili kolektivima koji su u periodu od najmanje pet godina u kontinuitetu uspješno, uredno pravilno i efikasno obavljali sve poslove iz oblasti arhivske djelatnosti za razvoj bosanskohercegovačke arhivistike.

 

 

Član 14.

(Pismena zahvalnica)

 

 

(1)    Pojedincu Jli pravnom licu može se dodijeliti pismena zahvalnica za dobru saradnju i pruženu pomoć u vršenju određenih poslova iz oblasti arhivistike.

(2)    Pismena zahvalnica se izrađuje prema Obrascu broj 9.

 

 

Član 15.

(Komisija za sačinjavanje prijedloga za dodijelu priznanja)

 

 

(1)    Direktor Arhiva Federacije imenuje Komisiju za sačinja­vanje prijedloga odluke za dodjelu priznanja (u daljem tekstu: Komisija) od namjanje tri člana.

(2)    Komisija je dužna razmotriti sve podnesene prijedloge za dodjelu priznanja, utvrditi koji prijedlozi ispunjavaju propisane kriterije za dodjelu priznanja i utvrditi prijedlog za dodjelu priznanja.

(3)    Odluku o dodjeli svih priznanja donosi direktor Arhiva Federacije na prijedlog Komisije.

(4)    Član Komisije treba da bude arhivski radnik sa najmanje pet godina radnog iskustva, istaknuti društveni ili radnik iz oblasti kulture.

 

 

Član 16.

(Prijedlog za dodjelu priznanja)

 

 

(1)    Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti direktor Arhiva Federacije, kao i pojedinci i državni organi, pravna lica i druge domaće i inostrane institucije.

(2)    Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se Arhivu Federa­cije, odnosno Komisiji, najkasnije 60 dana prije datuma dodjele priznanja iz člana 3. Ove uredbe.

 

 

Član 17.

(Dodjela priznanja)

 

 

(1)    Priznanja predviđena ovom uredbom dodjeljuje Arhiv Federacije.

(2)    Plaketu "Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić" i "Povelju Kulina bana" na prijedlog direktora Arhiva Federacije dodjeljuje premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ili lice koje on odredi.

(3)    Plaketu "Bosanski stećak" i "Pismenu pohvalu Arhiva Federacije" - dodjeljuje direktor Arhiva Federacije.

(4)    Priznanja se uručuju neposredno, a ako se dodjeljuju post-humno, predaje se članovima njegove uže porodice (bračni drug, djeca, roditelji, unuci, braća i sestre).

 

 

Član 18.

(Evidencija)

 

 

(1)    Arhiv Federacije vodi evidenciju o dodijeljenim priznanjima.

(2)    Evidencija sadrži: ime i prezime kandidata, odnosno naziv pravnog lica ili  druge institucije kojoj je dodijeljeno priznanje, naziv priznanja i datum dodjele priznanja.

(3)    Evidencija iz stava (1) vodi se u vidu knjige formata A4.

(4)    Evidencija iz stava (1) čuva se trajno.

 

 

Član 19.

(Obrasci predviđeni uredbom)

 

 

Obrasci broj l do 9 nalaze se u prilogu uredbe i čine njen sastavni dio.

 

 

Član 20.

(Prestanak važenja uredbe)

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postup­ku dodjela priznanja u oblasti arhivske djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/16).

 

 

Član 21.

(Stupanje na snagu uredbe)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 418/2018

05. aprila 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.