Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona O Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi s člankom 24. Za­kona O sustavu državne potpore u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. žurnoj sjednici, održanoj 29.03.2018. donosi

 

 

U R E D B U

 

O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI - DE MINIMIS POTPORA

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Predmet

 

 

Ovom se uredbom uređuju uvjeti i postupak za dodjelu potpore male vrijednosti - de minimis potpora.

 

 

Članak 2.

Pojam de minimis potpora

 

 

De minimis potpora je potpora koja se dodjeljuje jednom gospodarskom subjektu tijekom određenog razdoblja i koja ne premašuje određeni iznos utvrđen u članku 7. ove uredbe, smatra se da nema bilo kakav utjecaj na trgovinu, niti narušava ili prijeti da naruši konkurenciju na tržištu, iz čega proizlazi da ne ispunjava sve kriterije iz definicije državne potpore u Zakonu o sustavu državne potpore Bosne i Hercegovine i zbog toga nije predmet postupka za odobravanje sa strane Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće).

 

 

Članak 3.

Opseg primjene

 

 

(1)   Ova se uredba primjenjuje na de minimis potpora koja se dodjeljuje gospodarskim subjektima u svim sektorima i djelatnostima, osim na:

a)     potporu koja se dodjeljuje gospodarskim subjektima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture;

b)     potporu koja se dodjeljuje gospodarskim subjektima koji djeluju u sektoru poljoprivrede;

c)     potpora za djelatnosti usmjerene izvozu, odnosno potpora koja je izravno povezana s izvezenim količi­nama, s uspostavom i funkcioriiranjem distributivne-mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću. Potpora za troškove sudjelo­vanja na sajmovima, troškove studija ili savjetodavnih usluga potrebnih za uvođenje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište u drugoj zemlji obično ne čine potporu za izvoz.

d)     potpora kojom se uvjetuje upotreba domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

(2)    Ova se uredba primjenjuje na de minimis potporu koja se dodjeljuje za bilo koju namjenu, osim za potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta gospodarskim subjektima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu,

(3)   Ako gospodarski subjekt djeluje u sektorima ili obavlja djelatnosti na kojima se ova Uredba ne primjenjuje i također djeluje u drugim sektorima ili obavlja druge djelat­nosti koje su obuhvaćene područjem primjene ove uredbe, odredbe ove uredbe primjenjuju se na potporu u tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da davatelj potpore osigura na primjeren način, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da djelatnosti u sektorima ili djelatnosti koje su isključene iz područja primjene ove uredbe ne ostvaruju korist od de minimis potpore.

 

 

Članak 4.

 

 

Pojam "Jedan gospodarski subjekt" i davatelj de minimis potpore

(1)   Za potrebe ove uredbe davatelji de minimis potpore su davatelji državne potpore utvrđeni u Zakonu o sustavu državne potpore u Bosni i Hercegovini.

(2)   Za potrebe ove uredbe gospodarski subjekt je svaki subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnost bez obzira na njegov pravni status ili način financiranja (korisnik de minimis polpore).

(3)   Za potrebe ove uredbe pojmom "jedan gospodarski subjekt" obuhvaćeni su svi gospodarski subjekti koji su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa (povezani subjekti):

a)     jedan gospodarski subjekt ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom gospodarskom subjektu;

b)    jedan gospodarski subjekt ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog gospodarskog subjekta;

c)     jedan gospodarski subjekt ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugog gospodarskog subjekta prema ugovoru sklopljenom s tim gospodarskim subjektom ili prema odredbi statuta ili ugovora o osnivanju tog gospodarskog subjekta;

d)    jedan gospodarski subjekt koji je dioničar ili član u drugom gospodarskom subjektu, kontrolira sam, suk­ladno dogovoru s drugim dioničarima ili članovima tog gospodarskog subjekta, većinu glasačkih prava-dioničara ili glasačkih prava članova u tom gospodarskom subjektu.

(4)    Gospodarski subjekti koji su u bilo kojem od odnosa navedenih u stavku (3) točkama a), b), c) i d) ovoga članka preko jednog ili vise drugih gospodarskih subjekata isto se tako smatraju jednim gospodarskim subjektom.

(5)    Gospodarski subjekti koji nemaju nikakve druge među­sobne odnose osim što su izravno povezani, s istim javnim tijelom ili tijelima ne smatraju se međusobno povezanima odnosno ne smatraju se jednim gospodarskim subjektom.

 

 

Članak 5.

Vrijeme dodijele

 

 

De minimis potpora smatra se dodijeljenom u trenutku kada gospodarski subjekt stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate de minimis potpore gospodarskom subjektu.

 

 

Članak 6.

Obračun bruto novčane protuvrijednosti

 

 

(1)   Potpora se izražava kao bespovratna novčana sredstva. Svi iznosi koji se primjenjuju bruto su iznosi, odnosno iznosi prije odbitka poreza i drugih naknada.

(2)   Bruto iznos potpore ne sadrži porez na dodanu vrijednost.

(3)   Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnih novčanih sredstava, iznos potpore jednak je bruto novčanoj protuvrijednosti potpore.

(4)   Potpora koja se isplaćuje u više obroka diskontira se na vrijednost potpore u trenutku njezine dodjele. Kamatna stopa koja se primjenjuje pri diskontiranju je diskontna kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore.

 

II UVJETI ZA DODJELJIVANJE DE MINIMIS POTPORE

 

 

Članak 7.

Maksimalni dozvoljeni iznos potpore

 

 

(1)    Ukupan iznos de minimis potpore dodijeljen jednom gospodarskom subjektu u Federaciji Bosne i Hercegovine ne smije prelaziti 200.000 EUR u protuvrijednosti KM po srednjem tečaju Centralne banke BiH na dan dodjeljivanja de minimis potpore tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

(2)    Ukupan iznos de minimis potpore dodijeljen jednom gospodarskom subjektu u Federaciji Bosne i Hercegovine koji djeluje u sektoru cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili za naknadu ne smije prelaziti 100.000 EUR u protuvrijednosti KM po srednjem tečaju Centralne banke BiH na dan dodjeljivanja potpore tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

(3)    Pružanje integrirane usluge u kojoj prijevoz čini samo jedan dio, na primjer usluge selidbe, poštanske ili kurirske usluge ili usluge prikupljanja i obrade otpada, ne smatraju se uslugom prijevoza.

(4)    Ako gospodarski subjekt koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu, isto tako obavlja i druge djelatnosti na koje se primjenjuje gornja granica od 200.000 EUR, gornja granica od 200.000 EUR primjenjuje se na tog gospodarskog subjekta pod uvjetom da davatelj de minimis potpore osigura na primjeren način, na primjer razdvaja­njem djelatnosti ili troškova, da korist od djelatnosti cestovnog prijevoza tereta ne premašuje 100.000 EUR i da se nijedna de minimis potpora ne koristi za kupnju vozila za cestovni prijevoz tereta. Ako se to ne može osigurati treba se primijeniti najniža gornja granica na sve djelatnosti gospodarskog subjekta.

 

 

Članak 8.

Gornja granica i razdoblje koje se uzima u obzir

 

 

(1)    Gornje granice utvrđene u članku 7. stavku (1) i (2) ove uredbe primjenjuju se bez obzira na oblik de minimis potpore ili na cilj koji se namjerava postići, te neovisno o izvoru potpore.

(2)    Razdoblje od tri godine utvrđeno u članku 7. stavku (1) i (2) ove uredbe određuje se na temelju fiskalne godine koja se primjenjuje na gospodarskog subjekta u Federaciji Bosne i Hercegovine (razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca).

(3)    Razdoblje od tri godine koje se uzima u obzir za potrebe ove uredbe potrebno je ocjenjivati tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzme u obzir ukupan iznos de minimis potpore dodijeljene jednom gospodarskom subjektu u predmetnoj fiskalnoj godini i tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

(4)    Ako bi se dodjelom nove de minimis potpore mogla premašiti odgovarajuća gornja granica utvrđena u članku 7. stavku (1) i (2) ove uredbe, onda se ta nova de minimis potpora neće dodijeliti.

 

 

Članak 9.

Dodjela de minimis potpore u slučaju spajanja

ili preuzimanja ili podjele gospodarskog subjekta

 

 

(1)    U slučaju spajanja ili preuzimanja, pri utvrđivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica utvrđena u članku 7. stavku (1) i (2) ove uredbe, dodjelom bilo koje nove de minimis potpore novom gospodarskom subjektu ili gospodarskom subjektu preuzimatelja, u obzir se uzimaju sve prethodne de minimis potpore dodijeljene bilo kojem od gospodarskih subjekata uključenih u postupak spajanja ili preuzimanja. De minimis potpora koja je propisno dodijeljena prije spajanja ili preuzimanja i dalje je zakonita.

(2)   Ako se jedan gospodarski subjekt podijeli na dva ili više zasebnih gospodarskih subjekata, de minimis potpora dodijeljena prije podjele dodjeljuje se gospodarskom subjektu koji je od nje ostvario korist, što je u principu gospodarski subjekt koji je preuzeo djelatnosti za koje je korištena de minimis potpora. Ako takva raspodjela nije moguća, de minimis potpora razmjerno se dodjeljuje na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala

novih gospodarskih subjekata na datum stupanja na snagu podjele.

 

 

Članak 10.

Transparentna potpora

 

 

Ova se uredba primjenjuje samo na potporu u odnosu na koju je moguće točno izračunati bruto novčanu protuvrijednost ex ante bez potrebe za procjenom rizika (transparentna potpora).

 

 

Članak 11.

Pravila za procjenjivanje transparentnosti potpore

 

 

(1)    Pri procjenjivanju transparenmosti potpore iz članka 10 ove uredbe, posebno se primjenjuju sljedeća pravila:

a)     Potpora sadržana u bespovratnim novčanim sredstvima smatra se transparenmom de minimis potporom.

b)     Potpora sadržana u subvencioniranim kamatnim sto­pama smatra se transparenmom de minimis potporom.

c)     Potpora sadržana u ograničenim, točno određenim poreznim olakšicama smatra se transparenmom de minimis potporom.

d)     Potpora sadržana u dokapitalizacijama smatra se transparentnom de minimis potporom samo ako ukupan iznos javne dokapitalizacije ne premašuje gornju granicu za de minimis potpore.

e)     Potpora sadržana u mjerama rizičnog financiranja u obliku vlasničkog ili kvazivlasnočkog ulaganja smatrat će se transparentnom de minimis potporom samo ako kapital dodijeljen jednom gospodarskom subjektu ne premašuje gornju granicu za de minimis potpore.

f)     Potpora sadržana u zajmovima, uključujući de mini­mis potporu za rizično financiranje u obliku zajmova smatrat će se transparentnom de minimis potporom ako:

(1)   korisnik nije predmet stečajnog postupka niti ispunjava kriterije za pokretanje stečajnog pos­tupka u skladu sa zakonodavstvom Federacije BiH. U slučaju velikih gospodarskih subjekata, korisnik je u statusu koji odgovara najmanje kreditnom rejtingu B - i

(2)   kredit je osiguran kolateralom koji pokriva najmanje 50% kredita i kredit iznosi 1.000.000 EUR (ili 500.000 EUR za gospodarske subjekte koji obavljaju cestovni prijevoz tereta) u razdob­lju od pet godina ili 500.000 EUR (ili 250.000 EUR za gospodarske subjekte koji obavljaju cestovni prijevoz tereta) u razdoblju od deset go­dina; ako je kredit manji od ovih iznosa i/ih odo­bren je na razdoblje kraće od pet odnosno deset godina, bruto novčana protuvrijednost tog kredi­ta izračunava se kao razmjerni dio gornje granice utvrđene u članku 7. stavku (1) i (2) ove uredbe; ili

(3)    bruto novčana protuvrijednost je izračunata na temelju referentne kamatne stope koja se primjenjivala u trenutku dodjele.

g)     Potpora sadržana u garancijama, uključujući de mini­mis potporu za rizično financiranje u obliku garancije smatra se transparentnom de minimis potporom ako:

(1)    korisnik nije predmet stečajnog postupka niti ispunjava kriterije za pokretanje stečajnog pos­tupka u skladu sa zakonodavstvom FBiH. U slučaju velikih gospodarskih subjekata, korisnik je u statusu koji odgovara najmanje kreditnom rejtingu B- i

(2)    garancija ne premašuje 80% predmetnog kredita i zagarantiran je iznos l.500 000 EUR (ili 750 000 EUR za gospodarske subjekte koji obavljaju cestovni prijevoz tereta), a trajanje garancije je pet godina ili ako je zagarantirani iznos 750 000 EUR (ili 375 000 EUR za gospodarske subjekte koji obavljaju cestovni prijevoz tereta), a trajanje garancije je deset godina; ako je zagarantirani iznos manji od navedenih iznosa i/ili je raz­doblje trajanja garancije kraće od pet odnosno deset godina, bruto novčana protuvrijednost izračunava se kao odgovarajući razmjerni dio primjenjive gornje granice iz članka 7. stavka (1) i (2) ove uredbe; ili

(3)   bruto novčana protuvrijednost potpore izraču­nata je na temelju premija sigurne luke ili

(4)    prije provedbe, bruto novčana protuvrijednost garancije je izračunata na temelju metoda koje su u skladu s  nekom drugom uredbom iz područja državnih potpora već prijavljene i odobrene od strane Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine i te se metode izričito odnose na vrstu garancije i vrstu transakcije o kojima je riječ u kontekstu primjene ove uredbe.

h)     Potpora sadržana u ostalim instrumentima smatra se transparentnom  de  minimis potporom  ako je  u okviru dotičnog instrumenta određena gornja vrijed­nost kojom se osigurava da se ne premaši primjenjiva gornja granica.

 

III POSTUPAK ZA DODJELJIVANJE DE MINIMIS POTPORE

 

 

Članak 12.

Obavještavanje gospodarskog subjekta o namjeri

za dodjeljivanje de minimis potpore

 

 

(1)    Kada davatelj potpore namjerava gospodarskom subjektu dodijeliti de minimis potporu sukladno ovoj Uredbi, on tog gospodarskog subjekta pismeno obavještava o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i tome daje riječ o de minimis potpori, izričito se pozivajući na ovu Uredbu. Obrazac Obavijesti o dodijeljenoj de minimis potpori nalazi se u Prilogu II ove uredbe.

(2)   Ako se de minimis potpora dodjeljuje sukladno ovoj Uredbi različitim gospodarskim subjektima na temelju programa (shema) u skladu s kojim se tim gospodarskim subjektima dodjeljuju različiti iznosi pojedinačnih potpora, predmetni davatelj potpore može odlučiti tu obavezu ispuniti obavještavajući gospodarske subjekte o fiksnom iznosu koji odgovara najvišem iznosu potpore koja se dodjeljuje u okviru tog programa (sheme). U takvom slučaju, taj utvrđeni iznos koristit će se za utvrđivanje je li dosegnuta gornja granica iz članka 7. stavka (1) i (2) ove uredbe.

 

 

Članak 13.

Izjava gospodarskog subjekta o primljenoj potpori

 

 

(1) Prije dodjeljivanja potpore, davatelj potpore mora od gospodarskog subjekta kojem planira dodijeliti de minimis potporu pribaviti izjavu, u pisanom ili elektroničkom obliku, o svakoj de minimis potpori na koju se primjenjuje ova Uredba ili drugi propisi o de minimis potpori, primljenoj tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, uključujući i de minimis potporu primljenu od strane povezanih gospodarskih subjekata iz članka 4. ove uredbe. Obrazac Izjave o primljenim de minimis potporama i drugim državnim potporama nalazi se u Prilogu I ove uredbe.

(2)    Davatelj potpore dodjeljuje novu de minimis potporu u skladu s ovom Uredbom tek nakon što utvrdi da to neće po­visiti ukupan iznos de minimis potpore koju je taj gospo­darski subjekt primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 7. stavak (1) i (2) ove uredbe i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovom uredbom.

 

Članak 14.

Vođenje i čuvanje evidencija o dodijeljenoj de minimis potpori

 

 

(1)    Davatelji de minimis potpore prikupljaju i bilježe sve informacije u vezi s primjenom ove uredbe. Takve evidencije sadrže informacije koje su potrebne kako bi se pokazalo da su ispunjeni uvjeti iz ove uredbe, posebno informacije o iznosu de minimis potpore, korisniku, vremenu dodijele, obliku, cilju i načinu dodijele potpore.

(2)    Davatelj de minimis potpore dostavlja informacije o dodijeljenoj de minimis potpori iz stavka (1) ovoga članka Federalnom ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana dodjele potpore. Obrazac Evidencije o dodijeljenim de minimis potporama nalazi se u Prilogu III ove uredbe.

(3)   Evidencije o pojedinačnim de minimis potporama čuvaju se 10 fiskalnih godina od datuma kada su dodijeljene.

(4)    Evidencije koje se odnose na programe (sheme) de minimis potpore čuvaju se 10 fiskalnih godina od datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora u okviru takve sheme.

 

 

Članak 15.

Ocjena i nadzor Vijeća

 

 

Vijeće može pisanim zahtjevom potražiti od davatelja potpore da u roku od 30 dana, dostavi sve informacije koje Vijeće smatra potrebnim kako bi ocijenilo jesu li ispunjeni uvjeti iz ove uredbe, a posebno informacije o ukupnom iznosu de minimis potpore koju je bilo koji gospodarski subjekt primio na temelju ove uredbe ili drugih propisa o de minimis potpori.

 

 

Članak 16.

Kumulacija

 

 

(1)    De minimis potpora dodijeljena u skladu s ovom Uredbom može se kumulirati sa de minimis potporom dodijeljenom sukladno drugim uredbama o de minimis potpori do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 7. stavkom (1) i (2) ove uredbe. De minimis potpora koja se dodjeljuje sukladno ovoj Uredbi može se kumulirati sa de minimis potporama dodijeljenim sukladno podzakonskom aktu o de minimis potpori koja se dodjeljuje gospodarskom subjektu za obavljanje usluge od općeg ekonomskog interesa do gornjih granica određenih za dodjelu de minimis potpore za obavljanje usluge od općeg ekonomskog interesa.

(2)    De minimis potpora ne kumulira se s državnom potporom u vezi s istim opravdanim troškovima ili s državnom potpo­rom za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen podzakonskim aktom o namjeni, kriterijima i uvjetima za dodjelu državne potpore, odnosno odlukom Vijeća.

(3)    De minimis potpora koja nije dodijeljena za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pri pisati, može se kumulirati s drugom državnom potporom dodijeljenom, u skladu s podzakonskim aktom o namjeni, kriterijima i uvjetima za dodjelu državne potpore ili odlukom Vijeća.

 

 

Članak 17.

Stupanje na snagu

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 360/2018

29. ožujka 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.