Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 138. sjednici, održanoj 08.02.2018. godine, donosi

 

U R E D B U

O USPOSTAVI MALOLJETNIČKOG ZATVORA U ORAŠJU

 

Članak 1.
(Predmet uredbe)

 

Ovom uredbom regulira se uspostava izdržavanja kazne maloljetničkog zatvora u okviru Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju.

 

Članak 2.
(Izdržavanje kazne maloljetničkog zatvora)

 

Maloljetne osobe osuđene na kaznu maloljetničkog zatvora koju su izrekli sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine izdržavat će kaznu maloljetničkog zatvora u posebnom Odjelu za maloljet­nike u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Orašju.

 

Članak 3.
(Upućivanje)

 

Upućivanje u posebni Odjel za maloljetnike u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Orašju uredit će se Pravilnikom o kriterijima za upućivanje osuđenih osoba na izdržavanje kazne zatvora iz članka 26. stavak (2) Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 4.
(Važenje uredbe)

 

Ova uredba ostaje na snazi do donošenja novog Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 5.
(Premještaj zatvorenika)

 

Federalni ministar pravde će posebnom odlukom urediti postupak premještanja osoba osuđenih na maloljetnički zatvor iz Odjeljenja maloljetničkog zatvora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici u Odjeljenje maloljetni čkog zatvora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak 6.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 175/2018
08. veljače 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.