Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 134. sjednici, održanoj 11.01.2018. godine, donosi

 

U R E D B U

O ČINOVIMA SLUŽBENIKA SUDSKE POLICIJE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I - OPĆA ODREDBA

 

Član 1.
(Predmet uredbe)

 

Ovom uedbom ureduje se: vrste i izgled činova, usklađenost čina i poslova, interni premještaj, dodjela čina, način dodjele čina, zaštita čina, uslovi za dodjelu čina i unapređenje, procedura za dodjelu čina, unapređenje i interni premještaj, vraćanje čina i druga pitanja koja su od značaja za činove i činovanje službenika sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: službenik sudske policije).

 

II - VRSTE I IZGLED ČINOVA

 

Član 2.
(Vrste činova)

 

Službenik sudske policije dodjeljuje se neki od sljedećih činova, po redosljedu:
a)     sudski policajac;
b)     stariji sudski policajac;
c)     narednik sudske policije;
d)     stariji narednik sudske policije;
e)     mlađi inspektor sudske policije;
f)     inspektor sudske policije;
g)     viši inspektor sudske policije;
h)     samostalni inspektor sudske policije;
i)      glavni inspektor sudske policije; j)      generalni inspektor sudske policije.

 

Član 3.
(Opis izgleda epolete za oznaku čina)

 

(1)    Činovi službenika sudske policije izrađuju se na epoletama od materijala od koga se izrađuje uniforma sa unutrašnjim ojačanjem od plastičnog uloška, a oznaka čina se veze na epoletu.
(2)    Oznaka čina na epoleti je izrađena od kombinacije sljedećih simbola: trake, osmokrake zvijezde ili značke Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sudske policije).
(3)    Širina epolete je 6 cm, a dužina 15 cm, epoleta se završava u unutrašnjem dijelu u obliku ugla od 90 stepeni u dužini od 3 cm, a na vanjskom dijelu ravno.
(4)    U zavisnosti od vrste uniforme epoleta se za naramenicu uniforme pričvršćuje navlačenjem preko naramenice uniforme, u koju svrhu su sa donje strane epolete našivene jednako raspoređene tri trake u širine 1,5 cm, s time da je prva od vanjskog ruba epolete udaljena 0,5 cm, a zadnja od unutrašnjeg ruba 3,5 cm ili se epolete na uniformu pričvršćuje pomoću našivene čičak trake.
(5)    Epolete za činove službenika sudske policije pocev od čina sudskog policajca do starijeg narednika sudske policije, su po rubu opšivene trakom zlatnožute boje, širine 0,2 cm.
(6)    Epolete za činove službenika sudske policije počev od čina mlađi inspektor sudske policije do čina generalni inspektor sudske policije, su po rubu opšivene trakom zlatnožute boje, širine 0,5 cm.
(7)    Trake za činove od sudskog policajca do starijeg narednika sudske policije su zlatnožute boje, širine 1,0 cm, vezene na epoletu.
(8)    Osmokraka zvijezda je zlatnožute boje, prečnika 2,0 cm, vezena na epoletu.
(9)    Značka Sudske policije je zlatnožute boje, osmokrakog oblika, prečnika 3,0 cm, u osnovi su s početkom iz sredine simetrično raspoređena polja-kraci zlatnožute boje u obliku sunčevih zraka, čiji se kraci stepenasto završavaju, a u sredini značke je u krugu prečnika 1,5 cm, zlatnožutom bojom izvezena vaga, (značka je bez oznake broja i bez slovnih natpisa).
(10)  Izgled epolete je prikazan na skici, koja se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

Član 4.
(Opis izgleda činova na epoleti)

 

(1)    Izgled čina iz člana 2. ove uredbe na epoleti je sljedeći:
a)     čin sudski policajac: jedna žuta traka skine 0,8 cm, postavljenom paralelno sa vanjskim rubom epolete na 2 cm od vanjskog ruba epolete;
b)     čin stariji sudski policajac: dvije žute trake širine 0,8 cm, razmaknute jedna od druge 0,5 cm i postavljene paralelno s vanjskim rubom epolete, od kojih je prva udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;
c)     čin narednik sudske policije: dvije žute trake širine 1,5 cm, razmaknute jedna od druge 0,5 cm, postavljene u obliku tupog ugla (140 stepeni), tako da su vrhovi uglova okrenuti prema unutarnjem rubu epolete, pri čemu je prvi ugao 2 cm udaljen od vanjskoga ruba epolete;
d)     čin stariji narednik sudske policije: tri žute trake širine 1,5 cm, razmaknute jedna od druge 0,5 cm, postavljene u obliku tupog ugla (140 stepeni), tako da su vrhovi uglova okrenuti prema unutarnjem rubu epolete, pri čemu je prvi ugao 2 cm udaljen od vanjskoga ruba epolete;
e)     čin mlađi inspektor sudske pčlicije: jedna zvijezda osmokraka, postavljena u sredini epolete, udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;
f)     čin inspektor sudske policije: dvije zvijezde osmokrake, postavljene u sredini epolete, razmaknute jedna od druge 0,5 cm, pri čemu je prva udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;
g)    čin viši inspektor sudske policije: tri zvijezde osmokrake, postavljene u sredini epolete, razmaknute jedna od druge 0,5 cm, pri čemu je prva udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;
h)    čin samostalni inspektor sudske policije: četiri zvijezde osmokrake, postavljene u sredini epolete, razmaknute jedna od drage 0,5 cm, pri čemu je prva udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;
i)     čin glavni inspektor sudske policije: značka Sudske policije i jedna zvijezda osmokraka, postavljene u sredini epolete, pri čemu je zvijezda razmaknuta od značke Sudske policije 0,5 cm, a značka Sudske policije 2 cm udaljena od vanjskoga ruba epolete;
j)     čin generalni inspektor sudske policije: značka Sudske policije i dvije zvijezde osmokrake, postavljene u sredini epolete, pri čemu je razmak između značke Sudske policije i zvijezda po 0,5 cm, a značka Sudske policije je razmaknuta 2 cm od vanjskoga ruba epolete.
(2)   Izgled čina na epoleti je prikazan na skici, koja se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.

III - USKLAĐENOST ČINA I POSLOVA

 

Član 5.
(Čin kao poseban uslov)

 

U zavisnosti od vrste, obima i složenosti poslova Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji), u dijelu koji se odnosi na raspored poslova i zadataka, pored ostalih uslova predviđenih za raspored na odgovarajuće radno mjesto, za svako radno mjesto će se u skladu sa članom 6. ove uredbe propisati čin, kao poseban uslov.

 

Član 6.
(Čin i poslovi)

 

Čin službenika sudske policije iz člana 2. ove uredbe je usklađen sa vrstom, obimom i složenosti poslova, na sljedeći način:
a)     Sudski policajac
- osnovni poslovi službenika sudske policije;
- osnovni poslovi službenika sudske policije
Interventno-operativne jedinice;
b)     Stariji sudski policajac
- poslovi vođe patrole;
- specijalistički poslovi službenika sudske policije
Interventno-operativne jedinice;
c)     Narednik sudske policije
- poslovi komandira stanice;
- poslovi službenika sudske policije za materijalno-tehničke poslove;
d)     Stariji narednik sudske policije
- poslovi vođe tima Interventno-operativne jedinice;
- poslovi komandira stanice sa većim obimom ili složenosti poslova;
- poslovi rukovodioca operativnog dežurstva u odjeljenju;
e)     Mlađi inspektor sudske policije
- postovi pomoćnika zapovjednika odjeljenja;
- poslovi inspektora za operativno dežurstvo;
f)      Inspektor sudske policije
- poslovi zamjenika zapovjednika odjeljenja;
- poslovi pomoćnika zapovjednika odjeljenja sa većim obimom ili složenosti poslova;
- poslovi komandira Interventno-operativne jedinice;
- poslovi inspektora za operacije i sigurnost;
- poslovi inspektora za administraciju i podršku;
-poslovi inspektora za analitiku i informisanje.
g)     Viši inspektor sudske policije
- poslovi zapovjednika odjeljenja;
- poslovi šefa odsjeka za operacije i sigurnost;
- poslovi šefa odsjeka za operativno dežurstvo;
- poslovi višeg inspektora za administraciju i podršku;
- poslovi inspektora za profesionalne standarde;
h)     Samostalni inspektor sudske policije
- poslovi zapovjednika odjeljenja sa većim obimom ili složenosti poslova;
- poslovi višeg inspektora za profesionalne standarde;  
i)      Glavni inspektor sudske policije
- poslovi pomoćnika glavnog zapovjednika za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo;
- poslovi pomoćnika glavnog zapovjednika za administraciju i podršku;
- poslovi pomoćnika glavnog zapovjednika za profesionalne standarde;
j)      Generalni inspektor sudske policije
- poslovi glavnog zapovjednika.

 

Član 7.
(Radno mjesto sa dva susjedna čina)

 

(1)    Na osnovu usklađenosti činova i poslova iz člana 6. ove uredbe, za pojedina radna mjesta mogu se u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, kao uslovi za raspoređivanje službenika sudske policije propisati najviše dva susjedna čina, s tim da viši čin mora biti propisan u skladu sa odredbom člana 6. ove uredbe.
(2)    Za radno mjesto glavnog zapovjednika ne može se propisivati drugi čin osim čina utvrđenog u članu 6. tačka j) ove uredbe.

 

Član 8. l
(Interni premještaj)

 

(1)    Službenik sudske policije može biti stalno ili privremeno interno premješten na poslove i zadatke sa istom ili sličnom vrstom, obimom i složenosti poslova, odnosno na drugo radno mjesto za koje je u članu 6. i član 7. stav (1) ove uredbe propisan isti ili susjedni čin, koji je dodijeljen tom službeniku sudske policije.
(2)    Premještaj službenika sudske policije iz stava (1) ovog člana se provodi u skladu sa Procedurama o internom premještaju i unapređenju iz člana 22. ove uredbe.

IV - DODJELA ČINA, NAČINI DODJELE ČINA I ZAŠTITA ČINA

 

Član 9.
(Dodjela čina)

 

Svakom službeniku sudske policije se dodjeljuje čin.

 

Član 10.
(Način dodjele čina)

 

Čin se dodjeljuje na jedan od sljedećih načina:
a)     Dodjela početnog čina;
b)     Dodjela čina redovnim unapređenjem;
c)     Dodjela čina posebnim unapređenjem;
d)     Dodjela čina vanrednim unapređenjem;
e)     Dodjela čina rasporedom na radno mjesto glavnog zapovjednika.

 

Član 11.
(Zaštita dodijeljenog čina)

 

Čin dodijeljen službeniku sudske policije zaštićen je i ne može biti oduzet.

V - USLOVI ZA DODJELU ČINA I UNAPREĐENJE

 

Član 12.
(Dodjela početnog čina)

 

(1)   Dodjela početnog čina na način propisan u članu 10. tačka a) ove uredbe, dodjeljuje se izabranom kandidatu koji se prvi puta prima u Sudsku policiju, nakon završene obuke i položenog stručnog ispita.
(2)    Za vrijeme osnovne policijske obuke i obavljanja pripravničkog staža izabrani kandidat iz stava (1) ovog člana, nema čin.

 

Član 13.
(Dodjela čina redovnim unapređenjem)

 

Službeniku sudske policije može biti dodijeljen čin na način propisan u članu 10. tačka b) ove uredbe, kada ispuni sljedeće uslove:
a)     da za čin u koji bi službenik sudske policije mogao biti unapređen u skladu sa ovom uredbom postoji upražnjeno radno mjesto, čija je popuna oglašena interno;
b)     da se službenik sudske policije prijavio za popunu radnog mjesta iz tačke a) ovog člana;
c)     da službenik sudske policije ima odgovarajuću stručnu spremu iz člana 17. ove uredbe;
d)     da je službenik sudske policije u prethodnome činu proveo vrijeme iz člana 18. ove uredbe;
e)     da je službenik sudske policije uspješno položio interni ispit iz člana 19. ove uredbe;
f)      da je službenik sudske policije bio ocijenjen ocjenom "dobar" ili višom ocjenom za svoj rad tokom posljednje tri godine;
g)     da se protiv službenika sudske policije ne vodi krivični postupak;
h)     da se protiv službenika sudske policije ne vodi disciplinski postupak za   težu povredu službene dužnosti;
i)      da unapređenje- službenika sudske policije nije suspendovano pravosnažno izrečenom disciplinskom mjerom.

 

Član 14.
(Dodjela čina posebnim unapređenjem)

 

Službeniku sudske policije može biti,dodijeljen čin na način propisan u članu 10. tačka c) ove uredbe, kada ispuni uslove propisane u članu 13. ove uredbe, sa izuzetkom tač. a) i b) člana 13. ove uredbe, odnosno službeniku sudske policije će biti dodijeljen čin kada podnese zahtjev za posebno unapređenje u naredni viši čin, koji je za radno mjesto na kome je raspoređen utvrđen u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, kao susjedni viši čin, a u skladu s odredbpm člana 6. i člana 7. stav (1) ove uredbe.

 

Član 15.
(Dodjela čina vanrednim unapređenjem)

 

(1)    Službeniku sudske policije može biti dodijeljen čin na način propisan u članu 10. tačka d) ove uredbe, kada ispuni sljedeće uslove:
a)     da službenik sudske policije ima odgovarajuću stručnu spremu iz člana 17. ove uredbe;
b)     da je službenik sudske policije u prethodnome činu proveo minimalno pola vremena iz člana 18. ove uredbe;
c)     da je službenik sudske policije uspješno položio interni ispit iz člana 19. ove uredbe;
d)     da je rad službenika sudske policije u posljednje tri godine ocijenjen najvećom mogućom ocjenom;
e)     da se protiv službenika sudske policije ne vodi krivični postupak;
f)     da se protiv službenika sudske policije ne vodi disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti;
g)     da unapređenje službenika sudske policije nije suspendovano pravosnažno izrečenom disciplinskom mjerom;
h)     da je službenik sudske policije u obavljanju službe, svojim angažovanjem značajno doprinio unapređenju organizacije i rezultata rada Sudske policije i pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine.
(2)   Inicijativu za vanredno unapređenje sačinjava glavni zapovjednik, uz pribavljeno mišljenje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u kojoj je raspoređen službenik sudske policije.
(3)    Službenik sudske policije može biti unaprijeđen na način iz stava (1) ovog člana do čina inspektora sudske policije, dva puta tokom svoje profesionalne karijere.
(4)    Po donošenju odluke o dodjeli čina vanrednim unapređenjem službenik sudske policije se može rasporediti na upražnjeno radno mjesto, bez provođenja konkursne procedure.

 

Član 16.
(Redoslijed u dodjeli čina)

 

(1)    Službeniku sudske policije može biti dodijeljen čin na način propisan u članu 10. tač. b) do d) ove uredbe, redosljedom utvrđenim u članu 2, ove uredbe, tako da mu se dodjeljuje naredni viši čin u odnosu na čin koji mu je trenutno dodijeljen.
(2)    Izuzetno od stava (1) ovog člana, službeniku sudske policije može biti dodijeljen čin mladi inspektor sudske policije, iz bilo koga nižeg prethodno dodijeljenog čina.

 

Član 17.
(Stručna sprema)

 

Službeniku sudske policije može biti dodijeljen čin na način propisan u članu 10. tač. a) do d) ove uredbe, kada posjeduje odgovarajuću stručnu spremu, a to je:
a)     za dodjelu čina sudskog policajca do čina starijeg narednika sudske policije, mora imati najmanje IV stepen stručne spreme;
b)     za dodjelu čina mlađi inspektor sudske policije, mora imati najmanje VI stepen stručne spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema
studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova);
c)     za dodjelu čina samostalni inspektor sudske policije i višeg čina, mora imati najmanje VII stepen stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova).

 

Član 18.
(Vrijeme provedeno u prethodnom činu)

 

(1)    Službeniku sudske policije može biti dodijeljen čin na način propisan u članu 10. tač. b) do d) ove uredbe, kada ima minimalno vrijeme provedeno u prethodno dodijeljenom činu, a to je:
a)     za dodjelu čina stariji sudski policajac - provedeno vrijeme tri godine u prethodno dodijeljenom činu;
b)     za dodjelu čina narednik sudske policije i čina stariji narednik sudske policije - provedeno vrijeme po četiri godine u svakom prethodno dodijeljenom činu;
c)     za dodjelu čina mlađi inspektor - provedeno vrijeme tri godine u bilo kom prethodno dodijeljenom činu;
d)     za dodjelu čina inspektor sudske policije i čina visi inspektor sudske policije - provedeno vrijeme po četiri godine u svakom prethodno dodijeljenom činu za službenike sudske policije sa VI stepenom stručne spreme ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova) ili provedeno vrijeme po dvije godine u svakom prethodno dodijeljenom činu za službenike sudske policije sa VII stepenom stručne spreme ili završenim visokim obrazovanjem prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova);
e)     za dodjelu čina samostalni inspektor sudske policije i čina glavni inspektor sudske policije - provedeno vrijeme po tri godine u svakom prethodno dodijeljenom činu.
(2)    Vrijeme koje je službenik sudske policije proveo raspoređen na radno mjesto za koje je propisan niži čin, u odnosu na čin koji mu je dodijeljen smatra se vremenom provedenim u dodijeljenom činu.
(3)    Izuzetno od stava (1) ovog člana vrijeme koje je službenik sudske policije proveo na neplaćenom odsustvu ili suspenziji po osnovu koje je pravosnažno oglašen krivim za povredu službene dužnosti, ne računa se u vrijeme provedeno u prethodnom činu.

 

Član 19.
(Interni ispit)

 

Službeniku sudske policije može biti dodijeljen čin narednik sudske policije, mlađi inspektor sudske policije i samostalni inspektor sudske policije na način propisan u članu 10. tač. b) do d) ove uredbe, kada položi propisani interni ispit.

 

Član 20.
(Dodjela čina rasporedom na radno mjesto glavnog zapovjednika)

 

(1)    Službeniku sudske policije će biti dodijeljen čin na način propisan u članu 10. tačka e) ove uredbe, kada se isti raspoređuje na radni mjesto glavnog zapovjednika.
(2)    Na radno mjesto iz stava (1) ovog člana se raspoređuje službenik sudske policije koji ima dodijeljen čin glavni inspektor sudske policije.
(3)    Rasporedom na radno mjesto glavnog zapovjednika, službeniku sudske policije se dodjeljuje čin generalnog inspektora sudske policije i navedeni čin službenik sudske policije zadržava sve dok je raspoređen na radno mjesto glavnog zapovjednika.

VI - PROCEDURA ZA DODJELU ČINOVA

 

Član 21.
(Procedura dodjele početnog čina)

 

(1)    Početni činovi se dodjeljuju rasporedom na radno mjesto službenika sudske policije;
(2)    Početni činovi koji se dodjeljuju u skladu sa stavom (1) ovog člana, u zavisnosti od nivoa pristupa Sudskoj policiji su:
a)     sudski policajac
b)     mlađi inspektor sudske policije.
(3)    Odluku o dodjeli čina u slučaju iz stava (1) ovog člana donosi glavni zapovjednik.

 

Član 22.
(Procedure za interni premještaj i unapređenje)

 

Postupak internog premještaja, unapređenja, sadržaj i način polaganja internog ispita kod dodjele čina na način propisan u članu 10, tač. b) do d) ove uredbe, se utvrđuje Procedurama za interni premještaj i unapređenje, a koje na prijedlog glavnog zapovjednika donosi predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: predsjednik Vrhovnog suda), u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovć uredbe.

 

Član 23.
(Komisija za interni premještaj ili unapređenje)

 

(1)    Postupak internog premještaja ili unapređenja, kod dodjele čina na način propisan u članu 10. tač. b) do d) ove uredbe, provodi Komisija za interni premještaj ili unapređenje službenika sudske policije (u daljnjem tekstu: Komisija).
(2)    Komisiju iz stava (1) ovog člana u svakom konkretnom postupku imenuje glavni zapovjednik iz reda službenika sudske policije.
(3)    Komisija je sastavljena od predsjednika i dva člana, a predsjednik Komisije mora imati viši ili isti čin od čina predviđenog za interni premještaj ili unapređenje u konkretnom postupku, a ostali članovi Komisije moraju imati najmanje čin mlađi inspektor sudske policije.

 

Član 24.
(Odluka o dodjeli čina)

 

Odluku o dodjeli čina na način propisan u članu 10. tač. b) do d) ove uredbe, na prijedlog Komisije, donosi glavni zapovjednik.

 

Član 25.
(Rješenje o dodjeli čina za glavnog zapovjednika)

 

Rješenje o dodjeli čina na način propisan u članu 10. tačka e) ove uredbe, u postupku odabira i rasporeda na radno mjesto glavnog zapovjednika, donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

Član 26.
(Žalba na odluku)

 

(1)    Protiv odluke iz člana 24. ove uredbe, službenik sudske policije može izjaviti žalbu predsjedniku Vrhovnog suda, u roku od osam dana od dana objave odluke.
(2)    Žalba na odluku iz stava (1) ovog člana ima se riješiti u roku od 20 dana od dana prijema žalbe.
(3)    Rješenje kojim se rješava po žalbi i rješenje iz člana 25. ove uredbe je konačno i protiv istog se pred nadležnim sudom može pokrenuti sudski postupak u roku od 30 dana od dana prijema konačnog rješenja.

VII - VRAĆANJE ČINA

 

Član 27.
(Vraćanje dodijeljenog čina)

 

Službeniku sudske policije kojem prestaje radni odnos u Sudskoj policiji, po bilo kom osnovu utvrđenom propisima kojima se uređuju radni odnosi u Sudskoj policiji, u rješenju o prestanku radnog odnosa donosi se i odluka o vraćanju dodijeljenog čina.

 

Član 28.
(Vraćanje dodijeljenog čina generalnog inspektora sudske policije)

 

Glavni zapovjednik, koji se raspoređuje na drugo radno mjesto, vraća čin generalni inspektor sudske policije i raspoređuje se na radno mjesto za koje je propisan čin glavni inspektor sudske policije.

VIIl - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 29.

 

(1)    Danom stupanja na snagu ove uredbe, službenik sudske policije zadržava čin koji mu je dodijeljen prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ove uredbe.
(2)    Izuzetno od stava (1) ovog člana, predsjednik Vrhovnog suda će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji donijeti odluku o dodjeli čina za glavnog zapovjednika i pomoćnike glavnog zapovjednika.

 

Član 30.

 

Stupanjem na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o činovima službenika Sudske policije ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/07,55/14 i 82/16).

 

Član 31.

 

Ova uredba stupa na snagu danom objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 43/2018
11 januara/siječnja 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.