Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 134. sjednici, održanoj 11.01.2018. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU I
POSTUPKU RASPOLAGANJA ODUZETOM ROBOM OD
PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

 

Članak 1.

 

Uredba o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih osoba ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/02) prestaje da važi.

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 7/2018
11. siječnja 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.