Sukladno članku 55. stavka (1) Zakona o vodama ("Službe­ne novine Federacije BiH", broj 70/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 166. sjednici, održanoj 12.12.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA

ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U OKOLIŠ I SISTEME

JAVNE KANALIZACIJE

 

 

Članak 1.

 

 

U Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 101/15 i 1/16), (u daljem tekstu: Uredba) u članku 13. stavak (5) mijenja se i glasi:

"(5)  Za sve privredne subjekte koji već ispuštaju svoje tehnološke otpadne vode u okoliš, a koje ne zadovoljavaju granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za tehnološke otpadne vode sukladno ovoj uredbi, krajnji rok za usuglašavanje s odredbama je pet (5) godina."

U članku 13. iza stavka (5) dodaju se novi st. (6) (7) (8) (9) i (10) koji glase:

"(6) Privredni subjekti iz članka 13. stavak (5) su obavezni izraditi detaljan dinamički plan koji sadrži spisak aktivnosti i mjera sa financijskom procjenom za ulaganje (za svaku narednu godinu razrađeno po godi­nama) i smanjenje emisija sa predviđenim završetkom aktivnosti najkasnije do roka iz prethodnog stava, a u cilju zadovoljavanja uvjeta za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u skladu s ovom uredbom.

(7)    Dinamički plan treba sadržavati i rokove u kojima će pravni subjekt realizirati pojedine aktivnosti (priprem­ne radnje, pribavljanje odobrenja iz oblasti građenja uključujući i odgovarajuće vodne akte i slično), te rok u kome mora realizirati radove na sistemu za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent ili sistem javne kanalizacije.

(8)    Izrađen dinamički plan iz prethodnog stavka je uvjet za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i čini njen sastavni dio.

(9)    Pravni subjekti su obavezni provoditi uvjete iz vodne dozvole. U slučaju neispunjenja istih primjenjivat će se odredbe Zakona o vodama i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

(10)  Nadležna federalna inspekcija će kod industrijskih subjekata iz stavka (6) ovog članka izvršiti najmanje šestomjesečni nadzor realizacije mjera u rokovima iz dinamičkih planova, a u slučajevima utvrđenih odstu­panja naložiti mjere za usklađivanje sa dinamičkim planom iz vodne dozvole, te utvrđeno stanje o realizaciji dinamičkih planova prikazati kao posebnu stavku u svojim redovnim izvještajima."

Dosadašnji stavak (6) postaje stavak, (l 1).

 

 

Članak 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u

''Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1461/2018

12. prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.