Na osnovu člana 55. stava (1) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BJH", broj 70/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 166. sjednici, održanoj 12.12.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA

ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U OKOLIŠ I SISTEME

JAVNE KANALIZACIJE

 

 

Član 1.

 

 

U Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije .("Službene novine Federacije BiH", br. 101/J5 i 1/16), (u daljem tekstu: Uredba) u članu 13. stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) Za sve privredne subjekte koji već ispuštaju svoje tehnološke otpadne vode u okoliš, a koje ne zadovoljavaju granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za tehnološke otpadne vode u skladu s ovom uredbom, krajnji rok za usuglašavanje s odredbama je pet (5) godina."

U članu 13. iza stava (5) dodaju se novi st. (6) (7) (8) (9) i (10) koji glase:

"(6)  Privredni subjekti iz člana 13. stav (5) su obavezni izraditi detaljan dinamički plan koji sadrži spisak aktivnosti i mjera sa finansijskom procjenom za ula­ganje (za svaku narednu godinu razrađeno po godina­ma) i smanjenje emisija sa predviđenim završetkom aktivnosti najkasnije do roka iz prethodnog stava, a u cilju zadovoljavanja uvjeta za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u skladu s ovom uredbom.

(7)    Dinamički plan treba sadržavati i rokove u kojima će pravni subjekt realizirati pojedine aktivnosti (priprem­ne radnje, pribavljanje odobrenja iz oblasti građenja uključujući i odgovarajuće vodne akte i slično), te rok u kome mora realizirati radove na sistemu za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent ili sistem javne kanalizacije.

(8)    Izrađen dinamički plan iz prethodnog stava je uslov za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i čini njen sastavni dio.

(9)   Pravni subjekti su obavezni provoditi uslove iz vodne dozvole. U slučaju neispunjenja istih primjenjivat će se odredbe Zakona o vodama i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

(10) Nadležna federalna inspekcija će kod industrijskih subjekata iz stava (6) ovog člana kršiti najmanje šestomjesečni nadzor realizacije mjera u rokovima iz dinamičkih planova, a u slučajevima utvrđenih odstupanja naložiti mjere za usklađivanje sa dinamičkim planom iz vodne dozvole, te utvrđeno stanje o realizaciji dinamičkih planova prikazati kao posebnu stavku u svojim redovnim izvještajima."

Dosadašnji stav (6) postaje stav (l 1).

 

 

Član 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1461/2018

12. decembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.