Temeljem članka 37a. stavak (2) i članka 58. stavak (5) Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09, 92/17), a na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici, održanoj 29.11.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O INFORMACIJSKOM SUSTAVU UPRAVLJANJA OTPADOM

 

POGLAVLJE I UVODNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

(Predmet Uredbe)

 

 

Ovom uredbom utvrđuju se nositelji aktivnosti na uspostavi informacijskog sustava upravljanja otpadom, organizacija, struktura i način vođenja informacijskog sustava, faze i rokovi planiranja i uspostavljanja informacijskog sustava, uloga i obveze svih korisnika/subjekata informacijskog sustava, dostupnost podataka informacijskog sustava.

 

 

Članak 2.

(Definicija i značenje izraza)

 

 

(1)    Informacijski sustav upravljanja otpadom (u daljnjem tekstu: Informacijski sustav) je niz međusobno informa­cijski povezanih elektroničkih baza i izvora podataka koje sadrže pouzdane i uporedive informacije o svim subjektima upravljanja otpadom, proizvođačima otpada, kategorijama, količinama otpada po kategorijama sa podacima o kretanju i postupcima završne obrade istog.

(2)    Dodatno, pojedini izrazi, koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi, imaju sljedeće značenje:

a)      Evropska informaciona i promatračka mreža za okoliš (EIONET) je partnerska mreža Evropske agencije za okoliš i zemalja članica Evropske unije te država suradnica, koja obezbjeđuje prikupljanje, obradu i objavljivanje informacija o okolišu;

b)     internet portal Informacijskog sustava upravljanja otpadom i posebnim kategorijama otpada je internet prezentacija, odnosno skup internet stranica, kroz koje se subjektima izvještavanja i korisnicima osigurava pristup i/ili unos podataka i informacija;

c)     interoperabilnost je sposobnost informacionog i komunikacijskog sustava i procesa da podrže i omoguće protok informacija i podataka;

d)     geografski informaciom sustav (u daljem tekstu: GIS) je sustav za upravljanje prostornim i analitičkim podacima, odnosno računarski sustav sposoban za integriranje, skladištenje, uređivanje, analizu i prikaz geografskih informacija i njima pridruženih podataka;

e)     subjekti upravljanja otpadom su sva pravna lica koja se bave jednom ili više aktivnosti upravljanja otpadom i posebnim kategorijama otpada, za koje imaju dozvolu nadležnog organa, te obavljaju aktivnosti sakupljanja, transporta, obrade, reciklaze, izvoza, odlaganja, termičke obrade otpada;

f)     subjekti izvješćivanja su sva pravna lica proizvođači i uvoznici proizvoda, proizvođači i vlasnici otpada ili subjekti koji se bave bilo kojom aktivnosti upravljanja otpadom kao i druga pravna lica koja budu definirana ovom uredbom ili drugim aktom.

 

 

Članak 3.

(Nositelji aktivnosti)

 

 

(1)    Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) je nositelj aktivnosti strateškog planiranja, kreiranja pravnog okvira za potrebe uspostave informacijskog sustava upravljanja otpadom i posebnim kategorijama otpada.

(2)    Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Fond) je nositelj aktivnosti na uspostavi, organizaciji i vođenju informacijskog sustava upravljanja otpadom u Federaciji BiH.

 

 

Članak 4.

(Uloga i dužnosti nositelja aktivnosti)

 

 

(1)    U svrhu realizacije aktivnosti na uspostavi i vođenju informacijskog sustava, Federalno ministarstvo:

a)     usvaja Program uspostave i vođenja informacijskog sustava na prijedlog Fonda;

b)     temeljem podataka i informacija preuzetih iz informacijskog sustava, osigurava komunikaciju i razmjenu podataka sa institucijama na nivou BiH, te : doprinosi kvaliteti izvješćivanja prema Europskom statističkom zavodu (Eurostat), Europskoj Agenciji za zaštitu okoliša (EEA) i njihovo integriranje u europsku mrežu za informacije i posmatranje (EIONET).

(2)    Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH:

a)     priprema Program uspostave i vođenja informacijskog sustava, te provodi aktivnosti na uspostavi, organiza­ciji i vođenju informacijskog sustava;

b)     osigurava pripremu, realizaciju i vođenje računarsko-komunikacijske mreže informacijskog sustava;

c)     uspostavlja suradnju sa svim subjektima sustava upravljanja otpadom u cilju prikupljanja i razmjene podataka i informacija;

d)     definira prava i obveze korisnika/subjekata informa­cijskog sustava u cilju obezbjeđenja pravovremenih, pouzdanih i uporedivih podataka;

e)     definira metodologiju, strukturu, obrasce i forme izvješćivanja radi uspostave jedinstvenog informa­cijskog sustava;

f)     daje preporuke za usklađivanje i dopune informa­cijskog sustava;

g)     dodjeljuje pravo pristupa informacijskom sustavu upravljanja otpadom nadležnim organima za upravljanje otpadom;

h)     daje podatke temeljem zahtjeva nadležnih organa Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH bez naknade;

i)      daje traženi podatak i informaciju o upravljanju otpadom temeljem zahtjeva federalnog, kantonalnog, gradskog i općinskog organa uprave nadležnog za poslove upravljanja otpadom bez naknade;

j)     na zahtjev pravnog ili fizičkog lica, osim lica navedenih u prethodnim alinejama ovog stava, izdaje traženu informaciju iz informacijskog sustava uz naknadu temeljem Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/01);

k)     osigurava pouzdanu i sigurnu razmjenu podataka i informacija u elektroničkom obliku, te nesmetani i kontinuirani pristup podacima i informacijama putem internetskog portala Informacionog sistema upravlja­nja otpadom u skladu sa smjernicama Federalnog ministarstva;

1)      osigurava kreiranje web prikaza općih podataka potrebnih za informisanje javnosti.

 

 

Članak 5.

(Organizacija informacijskog sustava)

 

 

(2)     Informacijski sustav upravljanja otpadom, uspostavlja se kao dio jedinstvenog sustava informiranja o okolišu.

(2)    Informacijski sustav je dostupan kroz jedinstveni internet-portal, temeljen na mreži subjekata izvješćivanja koji dostavljaju informacije i podatke, putem kojeg se informacije i podaci zajednički koriste.

(3)    Informacijskim sustavom obezbjeđuje se sprovođenje odgovarajućih metodoloških postupaka za:

a)     obradu informacija sukladno primarnom izvoru podataka;

b)     sakupljanje podataka i/ili informacija, uz dostupnost tih podataka i/ili   informacija ostalim subjektima izvješćivanja i korisnicima za njihove namjene, kao i unaprjeđenje i uključivanje postojećih sustava sakupljanja podataka i informacija;

c)     mogućnost pristupa podacima i informacijama radi unaprjeđenja sustava upravljanja otpadom na svim nivoima, procjenu rezultata takvih postupaka i

osiguranja odgovarajućeg informiranja javnosti o stanju upravljanja otpadom;

d)     tehničku i znanstvenu podršku;

e)     primjenu jedinstvenih informatičkih alata, standarda zapisivanja i postupka prenošenja podataka i informacija;

f)      interoperabilnost na tehničkom (norme i standardi za povezivanje računarskih sustava i servisa), semantičkom (značenje podataka) i procesnom nivou (definiranje ciljeva, modeliranje procesa i ostvarivanje saradnje između subjekata, te izvješćivanje).

 

 

Članak 6.

(Program informacijskog sustava)

 

 

(1)    Informacijski sustav upravljanja otpadom će se graditi temeljem prethodno urađenim Programom uspostave i vođenja Informacijskog sustava upravljanja otpadom (u daljnjem tekstu: Program) i to fazno po modulima definiranim člankom 8. ove uredbe.

(2)    Program Informacijskog sustava iz stavka (1) ovog članka inovirat će se po potrebi, a najmanje jednom u četiri godine.

 

 

Članak 7.

(Sadržaj Programa informacijskog sustava upravljanja otpadom)

 

 

Program uspostavljanja i vođenja informacijskog sustava upravljanja otpadom sadrži:

a)     organizaciju, način vođenja i održavanja informacijskog sustava;

b)     dinamiku, faznost i rokove za pripremu i uspostavu informacijskog sustava;

c)     strukturu subjekata izvješćivanja i način dostave podataka po tematskim cjelinama, oblastima i podoblastima;

d)     način upravljanja podacima i informacijama o otpadu;

e)     nivoe dostupnosti podataka, te načine zaštite podataka;

i)      procjenu potrebnih sredstava po fazama;

g)     potrebne mjere i aktivnosti za tematsku cjelinu, oblast i podoblasti;

h)     način razmjene informacija i podataka sa subjektima sustava i drugim korisnicima.

 

 

Članak 8.

(Struktura informacijskog sustava)

 

 

Informacijski sustav sukladan je Strategiji zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnim planom upravljanja otpadom podijeljen na četiri osnovna modula:

a)     Modul I - informacijski sustav upravljanja posebnim kategorijama otpada,

b)     Modul II - informacijski sustav upravljanja komunal­nim otpadom,

c)     Modul III - informacijski sustav upravljanja proizvodnim neopasnim otpadom,

d)     Modul IV - informacijski sustav upravljanja opasnim otpadom.

 

 

Članak 9.

(Podaci i informacije)

 

 

(1)    Podaci i informacije oblikuju se u relacijski povezane elektroničke baze podataka, tematske cjeline, oblasti i podoblasti.

(2)    Podaci i informacije za potrebe informacijskog sustava dostavljaju se i prenose u elektroničkom obliku.

(3)    Prenos podataka u elektroničkom obliku ne isključuje dostavu podataka na način i obrascima prema Zakonu o upravljanju otpadom Federacije BiH i provedbenim propisima kojim se definira obaveza izvješćivanja.

(4)    Metodologija prikupljanja, obrade i izračuna podataka, te način i rokovi   dostavljanja podataka, informacija i odgovarajućih izvješća u informacijski sustav, te forme izvješćivanja, određeni su propisima na temelju kojih se

prikupljaju.

 

 

Članak 10.

(Struktura podataka informacijskog sustava)

 

 

(1)    Podaci koji se sakupljaju i unose u informacijski sustav svrstavaju se prema svojoj strukturi u tematske cjeline koje će između ostalog sadržavati informacije o:

a)     Subjektima upravljanja otpadom koji obavljaju jednu ili više aktivnosti upravljanja otpadom i/ili subjektima koji imaju podatke od značaja za upravljanje otpadom;

b)     Kategorijama, količinama i kretanju otpada;

c)     Klasifikacijama otpada;

d)     Klasifikacija postupaka obrade otpada;

e)     Proizvođačima, uvoznicima i distributerima proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada;

f)     Proizvođačima otpada koji u sklopu svoje djelatnosti proizvode otpad;

g)    Objektima i infrastrukturi upravljanja otpadom i posebnim kategorijama otpada;

h)     Dozvolama za obavljanje djelatnosti upravljanja otpadom;

i)      Laboratorijama za ispitivanje kvalitete i sastava otpada;

j)      Planovima upravljanja otpadom na svim nivoima;

k)     Propisima u oblasti upravljanja otpadom.

(2) U sklopu tematskih cjelina će se formirati oblasti i podoblasti u skladu sa Programom informacijskog sustava.

 

 

Članak 11.

(Obveznici izvješćivanja)

 

 

(1)    Obveznici izvješćivanja, tj. dostavljanja podataka u Fond, odnosno direktnog unosa podataka u informacijski sustav su:

a)      Subjekti upravljanja otpadom koji obavljaju jednu ili više aktivnosti upravljanja otpadom: sakupljači uključujući Javna komunalna preduzeća, recikleri, uvoznici i izvoznici otpada, deponije, operatori postrojenja za obradu otpada i sl.;

b)     Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada;

c)     Subjekti koji u sklopu svoje djelatnosti/proizvodnog procesa proizvode otpad;

d)     Operateri sustava za svoje aktivnosti;

e)     Obveznici sustava bez obzira da li su ili ne prenijeli svoju obvezu upravljanja otpadom na operatera sustava.

(2)    U svrhu upisa u Registar svih obveznika izvješćivanja ovog informacijskog sustava:

a)     Subjekti upravljanja otpadom koji obavljaju jednu ili više aktivnosti upravljanja otpadom dužni su po donošenju ove uredbe dostaviti Fondu popunjen obrazac iz Priloga 1;

b)     Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada dužni su po donošenju ove uredbe dostaviti Fondu popunjen obrazac iz Priloga 2;

c)     Subjekti koji u sklopu svoje djelatnosti/proizvodnog procesa proizvode otpad dužni su po donošenju ove uredbe dostaviti Fondu popunjen obrazac iz Priloga 3.

(3)   Nakon uspostave web platforme informacijskog sustava svi obveznici izvješćivanja dužni su se registrovati direktno i dalje redovito izvješćivati u formama koje bude objavio Fond.

(4)    Obveznici izvješćivanja su dužni voditi dnevne evidencije za vlastite potrebe, najmanje jednom mjesečno podatke unositi u informacijski sustav, te Fondu ili operateru sustava dostavljati godišnje izvješće.

(5)    Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao i nadležna kantonalna ministarstva će Fondu dostavljati kopije svih izdatih dozvola za obavljanje djelatnosti upravljanja otpadom, svako iz svoje nadležnosti.

(6)    Subjekti izvješćivanja vrše redovnu evidenciju sukladno ovoj Uredbi i drugim posebnim propisima, vrše provjeru i osiguravaju tačnost podataka, te dostavljaju podatke na propisanim obrascima i u zadatim rokovima.

 

 

Članak 12.

(Financiranje informacijskog sustava)

 

 

Priprema, uspostava, vođenje i održavanje informacijskog sustava će se financirati iz propisanih naknada za otpad koje se plaćaju Fondu.

 

 

Članak 13.

(Upravni nadzor)

 

 

Upravni nadzor nad provođenjem ove uredbe provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove.

 

 

Članak 14.

(Prijelazne i završne odredbe)

 

 

(1)    Program iz članka 4. ove uredbe donosi se najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

(2)    Popunjeni obrazac iz Priloga 1., 2. ili 3. ove uredbe dostavlja se Fondu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

(3)    Godišnje izvješće iz članka 11. stavak (4) ove uredbe obveznici izvješćivanja su dužni dostaviti u Fond do 31.03. tekuće godine za prethodnu.

(4)    Forma i sadržaj obrazaca izvješćivanja će biti definirani od strane Fonda i objavljeni na web stranici Fonda.

(5)    Prilozi 1., 2. i 3. čine sastavni dio ove uredbe.

 

 

Članak 15.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljiva­nja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati od 01.01.2019. godine.

 

 

V broj 1396/2018

29. studenoga 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.