Na temelju Članakka 26. stavak (4.) Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17), na usuglašen prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O PROVOĐENJU ENERGIJSKIH AUDITA I IZDAVANJU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

(Predmet)

 

 

(1)    Ovom uredbom propisuju se:

a)     način, uvjeti i rokovi provođenja energijskih audita,

b)     sadržaj izvješća o energijskom auditu,

c)     način i metodologija energijskog certificiranjar zgrada uključujući definiranje vrste zgrada na koje se certifikat odnosi,

d)     sadržaj i izgled certifikata,

e)     zgrade javne namjene koje imaju obvezu energijskog audita i javnog izlaganja energijskog certifikata,

f)      tipove zgrada prema namjeni i broju sati grijanja,

g)     način utvrđivanja energijske klasifikacije zgrada,

h)     sadržaj i način vođenja registra pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje energijskih audita u vidu elektronske baze podataka,

i)      sadržaj i način vođenja registra uspješno obučenih stručno kvalificiranih osoba koje provode energijske audite,

j)      način i uvjete provođenja neovisne kontrole izvješća o provedenim   energijskim auditima i izdatim certifikatima,

k)     sadržaj i način vođenja registra izdatih certifikata te

l)      druga pitanja vezana uz provođenje energijskih audita i energijskog certificiranja zgrada.

(2)    Uredbom se u potpunosti propisuju način i procedure provođenja energijskih audita iz stavka (1) točke a) ovog članka za oblast zgradarstva koji se odnose na:

a)     obavljanje energijskih audita zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom;

b)     obavljanje energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim sustavom, i u nadležnosti su FMPU.

(3)   Način i procedure provođenja energijskih audita za druge objekte, tehnološke procese i/ili industrijska postrojenja iz članka 3. točka 14) i članka 28. dijela točke c) Zakona, a sukladno sa stavkom (1) toč. a); b); h); i); j) i 1) ove uredbe, propisaće se podzakonskim propisom kojim će se urediti to područje, a koji donosi Ministar.

(4)    Način i procedure provođenja energijskih audita komunalnih usluga (javna rasvjeta, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom i sl.) iz članka 28. točka d) Zakona, a sukladno sa stavkom (1) toč a); b); h); i); j) i 1) ove uredbe, propisaće se podzakonskim propisom kojim će se urediti to područje, a koji donosi Ministar.

(5)    Način i procedure provođenja redovnih energijskih audita sustava grijanja, i sustava za klimatizaciju iz članak 29. st.(3) i (4) Zakona, a sukladno sa stavkom (1) toč. a); b); h); i); j) ove uredbe, propisaće se pravilnikom o redovnim energijskim auditima sustava za grijanje i sustava za klimatizaciju, a koji donosi Ministar. Sastavni dio pravilnika čini metodologija sa algoritmom.

 

 

Članak 2.

(Pojmovi)

 

 

(1)    U smislu ove uredbe pojedini pojmovi imaju slijedeća značenja:

1)     bruto podna površina zgrade je zbir površina poda za sve razine zgrade i računa se prema točki 5.1.3. BAS ISO 9836 - površina poda etaža koje su zatvorene i natkrivene sa svih strana;

2)     Certifikat o energijskoj efikasnosti" (Certifikat) znači potvrda kojom se označava ertergijska efikasnost zgrade ili dijela zgrade;

3)     daljinsko grijanje ili daljinsko hlađenje je distribucija termalne energije u obliku pare, vruće vode ili ohlađene tečnosti od centralnog proizvodnog izvora kroz mrežu do većeg broja zgrada ili mjesta s ciljem grijanja ili hlađenja prostora ili za procesno grijanje ili hlađenje;

4)     energijski audit je dokumentirani postupak za sticanje odgovarajućih saznanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energijskim karakteristikama zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energijske sustave, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih objekata, privatnih ili javnih usluga za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energijske efikasnosti te izradu izvješća sa prikupljenim informacijama i predloženim mjerama;

5)     energijsko certificiranje je postupak koji se provodi s ciljem izdavanja certifikata o energijskoj efikasnosti zgrade;

6)     energijski razred zgrade je indikator specifične godišnje potrebne toplotne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava, koji kod zgrada obuhvata energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode, hlađenje i klimatizaciju/ ventilaciju;

7)     energijska sanacija zgrade je izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećoj zgradi kao i popravka ili zamjena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog ili manjeg kapaciteta, u kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost zgrade, ne mijenjaju konstruktivni elementi, ne utiče na bezbjednost susjednih zgrada, saobraćaja, ne utiče na zaštitu od požara i zaštitu životne sredine, ali kojima može da se mijenja spoljni izgled zgrade uz potrebne suglasnosti, u cilju povećanja njene energijske efikasnosti i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu;

8)     energijsko svojstvo zgrade je izračunata količina energije potrebne za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode, rasvjetu prilikom karakteristične upotrebe zgrade i izražava se preko specifične godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sistema;

9)     faktor oblika zgrade, f0 = A/VC (m-1), je količnik površine omotača grijanog dijela zgrade, A (m2), i bruto zapremine, Ve (m3), grijanog dijela zgrade;

10)   godišnja emisija ugfjendioksida (CO2), (kg/god) je masa emitiranog ugljendioksida u vanjsku okolinu tokom jedne godine koja je posljedica energijskih potreba zgrade;

11)   godišnja isporučena energija, Edel (kWh/god), je energija dovedena tehničkim sustavima zgrade tokom jedne godine za pokrivanje energijskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema;

12)   godišnja potrebna toplotna energija za grijanje QH,nd (kWh/god) je računski određena količina toplote koju sustavom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tokom razdoblja grijanja zgrade;

13)   godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje, Qc, nd (kWh/god), je računski određena količina toplote koju sustavom hlađenja treba tokom jedne godine odvesti iz zgrade za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tokom razdoblja hlađenja zgrade;

14)   godišnja potrebna energija za ventilaciju, QVe (kW/h/god), je računski određena količina energije za pripremu zraka sustavom prisilne ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije tokom jedne godine za održavanje stupnja ugodnosti prostora u zgradi;

15)   godišnja potrebna energija za rasvjetu, EL (k\Vh/ god), je računski određena količina energije koju treba dovesti zgradi tokom jedne godine za rasvjetu;

16)    godišnja potebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode, Qw (kWh/ god), je računski određena količina toplote koju sustavom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tokom jedne godine za zagrijavanje vode;

17)   godišnja potrebna toplotna energija, QH (kWh/ god), je zbir godišnje potrebne toplote i godišnjih toplotnih gubitaka sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode u zgradi;

18)   godišnja primarna energija, Eprim (kWh/ god), je računski određena energije potrebna za zadovolja­vanje svih energijskih potreba zgrade tokom jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvaranja:

19)   godišnji toplotni gubici sistema grijanja Qh, is (kWh/god), su energijski gubici sustava grijanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutarnje temperature u zgradi;

20)   godišnji gubici sistema hlađenja, qc,is (kWh/god), su energijski gubici sustava hlađenja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanie unutarnje temperature u zgradi;

21)   godišnji toplotni gubici sustava za pripremu potrošne tople vode QW, is (kWh/god), su energijski gubici sustava pripreme potrošne tople vode tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode;

22)   imenovana osoba je fizička osoba koja je u ovlaštenom pravnoj osobi uposleno na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu te koje u ime te pravne osobe potpisuje izvješća o provedenom energijskom auditu zgrade i energijski certifikat zgrade, te provodi radnje i postupke energijskog audita zgrade i energijskog certficiranja. U smislu uspostave sustava ovlašćivanja osoba za obavljanje redovnih energijskih audita sustava grijanja i sustava hlađenja, klimatiza­cije i ventilacije uvjeti za potpisivanje izvještća o redovnim energijskim auditima sustava grijanja, sustava hlađenja i klimatizacije i ventilacije od strane imenovae osobe će se definirati propisom koji donosi Ministar;

23)   Informacioni sustav energijske efikasnosti FBiH (ISEE) je skup nezavisnih internet platformi sa aplikacijama i bazama podataka koje međusobno komuniciraju web servisima;

24)   Instalacija javne rasvjete je postrojenje koje se sastoji od elemenata nosivih konstrukcija, kablovskog razvoda i uređaja za mjerenje, sklapanje, razvod, upravljanje, regulaciju intenziteta, svjetlosnog toka i svjetiljki, sa svrhom osvjetljavanja javnih i saobraćajnih površina u naseljima i osvjetljavanja javnih cesta;

25)   koeficijent transmisionog toplotnog gubitka Htra, ad (W/K), je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru i razlike između unutrašnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature;

26)   korisna površina grijanog dijela zgrade, AK (m2), je ukupna neto podna površina grijanog dijela zgrade;

27)   Metodologija je dokument kojim se jasno propisuju postupci provođenja energijskog audita zgrada, način utvrđivanja energijskih karakteristika zgrada, a koja sadrži algoritme za izračunavanje energijskih karakteristika zgrada. Puni naziv je Metodologija za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i Algoritam za proračun istih - Prilog 7;

28)   neto podna površina zgrade je ukupna površina poda zgrade između elemenata koji je ograničavaju i računa se prema tački 5.1.5. BAS ISO 9836;

29)   nestambena zgrada je zgrada koja nema niti jednu stambenu jedinicu ili skup prostorija namijenjen stanovanju zajednica;

30)   nestambena zgrada gospodarske namjene je zgrada namijenjena za obavljanje gospodarske, proizvodne i poljoprivredne djelatnosti (npr. to su: proizvodne hale u industrijskoj proizvodnji, proizvodne radionice, skladišta, zgrade namijenjene poljoprivrednom privređivanju kao što su staje, vinarije i sl.);

31)   nova zgrada je izgrađena građevina za koju nije izdato odobrenje za uporabu, odnosno građevina prije početka njenog korištenja;

32)   Ovlaštena osoba je osoba koja prema Uredbi iz stavk (3) članka 27. Zakona o energijskoj efikasnosti ima ovlaštenje za energijsko certificiranje, i/ili energijske audite zgrada i/ili redovne audite sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava klimatizacije i ventilacije izdano od resornog ministarstva;

33)   pomoćni sustav je tehnička oprema koja doprinosi pretvaranju energije za pokrivanje energijskih potreba zgrade;

34)   postojeća zgrada je zgrada izgrađena na temelju građevinske dozvole;

35)   površina omotača grijanog dijela zgrade, A (m2), je ukupna površina građevinskih dijelova koji razdvajaju grijani dio zgrade od vanjskog prostora, tla ili negrijanih dijelova zgrade (omotač grijanog dijela zgrade), određena prema BAS EN ISO 13789, dodatak B, za slučaj vanjskih dimenzija;

36)   prostori zgrade u kojima se održava kontrolisana temperatura su prostori zgrade koji se griju i/ili hlade;

37)   referentni klimatski podaci su skup odabranih klimatskih parametara koji su karakteristični za neko geografsko područje;

38)   referentne vrijednosti su određene vrijednosti u odnosu na koje se vrši upoređivanje izračunatih vrijednosti energijskih svojstava građevina;

39)   Toplotna pumpa je uređaj, postrojenje ili instalaciija koja prenosi toplotu iz prirodnog okruženja kao što je zrak, voda ili tlo u zgrade ili industrijske objekte mijenjanjem prirodnog toka toplote na takav način da toplota teče od niže prema višoj temparaturi. Kod reverzibilnih toplotnih pumpi toplota se može prenositi iz zgrade na prirodno okruženje;

40)   sustav klimatizacije je složeni proces koji uključuje kondicioniranje, transport i ubacivanje zraka u prostor kojim se reguliraju: temparatura, relativna vlažnost, brzina strujanja zraka, čistoća zraka, razina buke i razlika tlaka u prostoru a s ciljem postizanja zdravog okruženja za osobe koje borave u prostoru, odnosno, postizanja uvjeta za potrebe industrijske proizvodnje, Sustav klimatizacije se, prema termodinamičkom procesu pripreme vlažnog zraka, dijeli na: grijanje, hlađenje, ovlaživanje i odvlaživanje što se vrši kroz: sustav ventialacije (jedan od gore navedenih procesa); sustav djelomične klimatizacije (dva ili tri od navedenih procesa) i sustav klimatizacije (sva četiri procesa cjelogodišnje);

41)   srednja vanjska temperatura 0e (°C) je prosječna vrijednost temperature vanjskog zraka u posmatranom vremenskom razdoblju prema meteoorološkoj stanici najbližoj lokaciji zgrade;

42)   stambena zgrada je zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 90% bruto podne povšine namijenjeno za stanovanje, odnosno koja nema više od 50 m2 neto podne površine u drugoj namjeni. Stambenom zgradom smatra se i zgrada sa apartmanima u turističkom području;

43)   stvarni klimatski podaci su klimatski podaci dobiveni statističkom obradom prema meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji zgrade;

44)   Stručni odbor je tijelo imenovano od strane Vlade Federacije koje pruža stručnu podršku FMPU u poslovima vezanim za izdavanje ovlašti;

45)   tehnički sustav je tehnička oprema ugrađena u zgradu ili dio zgrade koja služi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode, osvjetljenje ili njihovu kombinaciju;

46)   termotehnički sustav je tehnička oprema za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu potrošne tople vode zgrade ili dijela zgrade kao samostalne cjeline;

47)   ukupna korisna površina zgrade je ukupna neto podna površina zgrade odgovarajuće namjene i računa se prema tački 5.1.7. BAS ISO9836;

48)   unutrašnja projektna temperatara, Ieoint,set,H (°C) je projektom predviđena temperatura unutrašnjeg zraka svih prostora grijanog dijela zgode;

49)   Zakon je Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 22.17);

50)   zapremina grijanog dijela zgrade, Ve (m3), je bruto zapremina grijanog dijela zgrade kojem je površina omotača jednaka A;

51)   zgrada je građevina sa krovom i zidovima, trajno vezana za tlo, u kojoj se energija koristi za stvaranje određenih klimatskih uvjeta i namijenjena je boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra građevina unutar sustava infrastrukturne građevine;

52)   zgrada javne namjene je zgrada ili dio zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje zajednice, te zgrada ili dio zgrade koja nije stambena u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi;

53)   zgrada mješovite namjene je zgrada koja ima više od 10% neto podne površine u drugoj namjeni od temeljne (stambene, nestambene ili ostale namjene), odnosno kada je neto podna površina u drugoj namjeni veća od 50 m2 i zbog čega je potrebno zgradu podijeliti na zone koje se mogu posebno certificirati sukladno s temeljnom klasifikacijom zgrada (npr. stambena zgrada, uredska i trgovačka namjena u jednoj zgradi);

54)   zgrada sa više zona je zgrada koja ima više dijelova za koje je potrebno izraditi posebne energijske certifikate. Zgrada s više zona je zgrada:

- koja se sastoji od dijelova koji čine zaokružene funkcionalne cjeline koje imaju različitu namjenu, te imaju mogućnost odvojenih sustava grijanja i hlađenja (stambeni dio u nestambenoj zgradi), ili se razlikuju po unutršnjoj projektnoj temperaturi za više od 4 °C, osim ako čine funkcionalnu cjelinu (npr. kupaonica u stanu, garderoba uz športsku dvoranu i slično),

- kod koje je 10% i više neto podne površine prostora zgrade u kojem se održava kontirolisana temperatura u drugoj namjeni od temeljne namjene, kad je ta neto podna površina u drugoj namjeni veća od 50 m2;

- kod koje dijelovi zgrade koji su zaokružene funkcionalne cjeline imaju različiti   termo-tehentčki sustav i/ili bitno različite režime korištenja termotehničkih sustava.

(2)    Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi, a nisu navedeni u stavku (l.) ovog članka, imaju značenje definirano odredbama Zakona i ostalih relevantnih propisa.

 

II NAČIN, USLOVI I ROKOVI ZA OBAVLJANJE ENERGIJSKOG AUDITA

 

 

Članak 3.

(Energijski audit)

 

 

(1) Energijski audit svih krajnjih potrošača, sektora javnih komunalnih usluga, uključujući domaćinstva, komercijalne potrošače i male i srednje industrijske potrošače, vrši se isključivo na temelju pravila struke, objektivno i potpuno neovisno.

(2)   Svrha energijskog audita je utvrđivanje isplativosti mogućnosti za smanjenje krajnje potrošnje energije sukladno sa propisima iz članka 1. st. (3), (4) i (5) ove uredbe kao i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energijske, efikasnosti.

(3)    Energijski audit se sastoji od:

a)     prikupljanja podataka;

b)     mjerenja krajnje potrošnje energije;

c)     proračuna energijskih karakteristika;

d)     procjene energijske efikasnosti i

e)     identifikovanja mjera za uštedu energije.

(4)    Svrha energijskog audita zgrada je utvrđivanje isplatljivosti mogućnosti za smanjenje krajnje potrošnje energije sukladno sa propisom o postupku za izračunavanje optimalnih troškova minimalnih zahtjeva za energijskim karakteristikama zgrada a koji donosi federalni ministar prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministar FMPU) i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energijske efikasnosti.

 

 

Članak 4.

(Obveza provođenja energijskog audita zgrada)

 

 

(1)    Energijski audit zgrade provodi se za:

a)     zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina veća od 500 m2,

b)     nove zgrade prije izdavanja upotrebne dozvole osim ako ovom Uredbom nije drugačije propisano;

c)     zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, ili daju u zakup.

(2)    Iznajmljivanje iz točke c) stavka (1) ovog članka se ne odnosi na stanove, apartmane i kuće za odmor u kojima se pruža ugodstiteljska usluga smještaja.

 

 

Članak 5.

(Energijski audit zgrade)

 

 

(1)    Energijski audit zgrade uključuje:

a)     pripremne radnje;

b)     prikupljanje svih potrebnih informacija o zgradama koje su nužne za provođenje postupka energijskog certificiranja i određvanja energijskog razreda zgrade;

c)     provođenje kontrolnih mjera po potrebi;

d)    analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine;

e)     prijedlog mjera za poboljšanje energijske efikasnosti zgrade, odnosno za poboljšanje energijskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom razdoblja povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera;

f)     izvješće i zaključak s preporukama i redosljedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energijske efikasnosti zgrade, odnosno energijskih svojstava zgrade.

(2)    U postupku provođenja energijskog audita zgrada obvezno se provodi:

a)     Analiza građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplotne zaštite (analizu toplotnih karakteristika vanjskog omotača zgrade),

b)     Analizu energijskih svojstava sustava grijanja i hlađenja,

c)     Analiza energijskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije,

d)     Analiza energijskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode,

e)     Analiza energijskih svojstava sustava elektorinstalacija i rasvjete, kućanskih aparata, i drugih potrošača energije,

f)     Analiza upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade,

g)    Analiza mognućnosti promjene izvora energije,

h)    Analiza mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i efikasnijih sustava (alternativni sustavi),

i)     Analizu sustava mjerenja regulacije i upravljanja,

j)     Proračun potrošnje energije računajući sve dobitke i gubitke energije za zadane uslove korištenja zgrade i stvarne klimatske podatke,

(3)    Energijski audit zgrade, osim radnji i postupaka iz st. a (1) i (2) ovog članka, može uključivati i druge radnje, postupke i analize u zavisnosti od namjene, karakteristika i vrste zgrade.

(4)    Ovlaštena pravna ili ovlaštena fizička osoba, prilikom vršenja energijskog audita, obavlja audit zgrade i energetskih postrojenja u zgradi i provjerava ispravnost podataka, sukladno sa Zakonom, ovom uredbom i pravilima struke.

(5)    Sva mjerenja koja se sprovode prilikom vršenja energijskog audita moraju biti sprovedena sukladno sa uvjetima propisanim posebnim propisima iz oblasti zaštite na radu i drugim posebnim propisima i odgovarajućim standardima u ovisnosti od vrste zgrade u kojoj se mjerenja provode.

(6)    Ovlaštena osoba je odgovorna za preciznost, točnost i istinitost podataka prikazanih u energijskom certifikatu i izvješću o energijskom auditu zgrade.

(7)    Energijski audit zgrade će se provoditi sukladno s Metodologijom za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada sa algoritmom za proračun istih, (daljnjem tekstu Metodologija) i pravilima struke koji će biti definirani pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama zgrada iz članka 24. st.(3) i (4) Zakona, a koji donosi ministar FMPU.

 

 

Članak 6.

(Izvješće o obavljenom energijskom auditu zgrade)

 

 

(1)    Izvješće o provedenom energijskom auditu zgrade izrađuje ovlaštena pravna ili fizička osoba i predaje ga naručitelju.

(2)    Izvješće o energijskom auditu zgrade sadrži sve opise, podatke, informacije i priloge korištene u provođenju energijskog audita zgrade.

(3)    Izvješće se sačinjava na obrascu datom u prilogu 5 ove uredbe.

(4)    Izvješće o energijskom auditu zgrade potpisuju sve ovlaštene osobe koje su učestvovale u njegovoj izradi:

a)     ukoliko je energijski audit i energijsko certificiranje zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom vršila ovlaštena fizička osoba, Izvješće o energijskom auditu potpisuje i ovjerava pečatom ovlaštena fizička osoba;

b)     ukoliko je energijski audit zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom vršila pravna osoba ovlaštena za obavljanje energijskih audit i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavima, Izvješće o energijskom auditu potpisuje stručna kvalifikovana osoba mašinske struke uposlena u pravnoj osobi i ovjerava pečatom pravna osoba;

c)     ukoliko je energijski audit zgrade sa složenim tehničkim sustavom vršila pravna osoba ovlaštena za obavljanje energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim sustavima, Izvješće o energijskom auditu potpisuju stručna kvalifikovana osoba uposlena u pravnoj osobi, a za pojedine faze energijskog pregleda kako slijedi:

1)     za mašinski dio tehničkog sustava izvješće potpisuje stručna kvalifikovana osoba mašinske struke;

2)     za elektrotehnički dio tehničkog sustava izvješće potpisuje stručna kvalifikovana osoba elektrotehničke struke;

3)     za sustave automatskog reguliranja i upravljanja izvještće potpisuje stručna kvalifikovana osoba elektrotehničke struke ili mašinske struke i

4)     za građevinski dio zgrade izvješće potpisuje stručna kvalifikovana osoba arhitektonske ili građevinske struke.

(5)    Ovjerenoi potpisano Izvješće o obavljenom energijskom auditu zgrade ovlaštena osoba koja je izvršila energijski audit zgrade dostavlja FMPU u elektronskoj formi (direktnim unosom u komponentu Energijski certifikati zgrada koja je sastavni dio ISEE on-line popunom aplikacije za dostavu Izvješća o izvršenom energijskom auditu zgrade:

a)     ukoliko je energijski audit vršila ovlaštena fizička osoba, on-line popunu aplikacije za dostavu Izvještća o izvršenom energijskom auditu zgrade, vrši ovlaštena fizička osoba;

b)     ukoliko je energijski audit zgrade vršila pravna osoba ovlaštena za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavima, on-line popunu aplikacije za dostavu Izvješća o izvršenom energijskom auditu zgrade vrši imenovana osoba;

c)     ukoliko je energijski audit vršila pravna osoba ovlaštena za obavljanje energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim, on-line popunu aplikacije za dostavu Izvješća o izvršenom energijskom auditu zgrade vrši imenovana osoba.

 

III ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

 

 

Članak 7.

(Obveza posjedovanja Certifikata)

 

 

Certifikat mora posjedovati:

a)     svaka nova zgrada,

b)     postojeća zgrada ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup,

c)     svaka zgrada u kojoj osoba iz stavka (l) članka 18. Zakona obavljaju svoju djelatnost (u daljem tekstu; zgrade javne namjene), a koja ima korisnu površinu veću od 500 m2 i za koje je propisana obveza izlaganja energijskog certifikata.

 

 

Članak 8.

(Izuzeće od obveze posjedovanja Certifikata)

 

 

Certifikat nije obvezan za;

a)     nove i postojeće samostojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju, koji imaju upotrebnu korisnu površinu manju od 50 m2;

b)     za zgrade sa liste zgrada iz članka 25. stavak (3). Zakona;

c)     zgrade koji imaju predviđeni vijek upotrebe ograničen na dvije godine i manje;

d)     privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta sa rokom upotrebe od dvije godine ili kraće;

e)     radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade, nestambene poljoprivredne zgrade sa niskom potrošnjom energije i drugi industrijski kompleksi koje se, sukladno sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;

f)      zgrade koje se koriste kao vjerski objekti ili mjesta za obavljanje vjerskih službi;

g)     zgrade koji su službeno zaštićene kao dio kulturno-povjesnog naslijeđa i zgrade koji imaju posebnu ambijentalnu vrijednost, a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energijske efikasnosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda sukladno s predviđenom spomeničkom

zaštitom zgrade;

h)     stambene zgrade koje se koriste ili koje su namjenjene za korištenje na period kraći od 4 mjeseca godišnje ili za ograničenu godišnju uporabu i sa očekivanom potrošnjom energije koja je manja od 25% od cjelogodišnje upotrebe;

i)     zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 ºC.

 

 

Članak 9.

(Tipovi zgrada po namjeni)

 

 

Vrste zgrada za koje se izdaje energijski certifikat određene su prema pretežnoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade:

1)     višestambene zgrade i zgrade za kolektivno stano­vanje su stambene zgrade s tri i više stanova, zgrade za stanovanje zajednica (domovi - đački, studentski, umirovljenički,  radnički, dječji domovi, zatvori, kasarne i sl. zgrade za stanovanje) - zgrade kod kojih se može izraditi zajednički certikifat ili zasebni certifikat za svaku stambenu jedinicu),

2)     porodične stambene zgrade su samostojeće stambene zgrade i zgrade s jednim stanom, zgrade s jednim stanom u nizu ili drugačije povezane zgrade s jednim stanom, zgrade do tri stana i zgrade u nizu s više stanova po lameli - zgrade kod kojih se izrađuje poseban energijski certifikat za svaku stambenu jedinicu).

B. nestambene zgrade:

1)     uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične namjene,

2)     zgrade namjenjene obrazovanju (školske i fakultetske zgrade, vrtići,i druge odgojne i obrazovne ustanove),

3)     zgrade namjenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti (bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu i rehabilitacionu zaštitu i sl.),

4)     zgrade namjenjene turizmu i ugostiteljstvu (hoteli i slične zgrade za kratkotrajni boravak, zgrade ugostiteljske namjene-gostionice, restorani i sl.),

5)     zgrade namjenjene za šport i rekreaciju (športske dvorane i sl.).

6)     zgrade trgovine - veleprodaja i maloprodaja (trgovački centri, zgrade s prodavnicama),

7)     ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice i slično).

C. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih mikroklimatskih uvjeta u unutrašnjem prostoru.

 

 

Članak 10.

(Obveza javnog izlaganja Certifikata)

 

 

(1)   Ukoliko zgrada, odnosno samostalna upotrebna cjelina za koju postoji obveza energijskog audita i izrade i izlaganja Certifikata ima više ulaza, tada se Certifikat izlaže na jasno vidljivom mjestu uz glavni ulaz zgrade.

(2)   Javno se izlaže prva stranica Certifikata u formatu A4, zaštićena od eventualnih oštećenja i pričvršćena na siguran način koja sadrži temeljne podatke o zgradi i energijski razred, te stranica Certifikata koja sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energijskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, odnosno, preporuke za korištenje zgrade vezano za upravljanje energijom i toplotnom zaštitom i ispunjenje energijskih svojstava zgrade.

(3)    Za izradu i javno izlaganje Certifikata odgovoran je investitor, odnosno vlasnik zgrade.

(4)    Korisnik zgrade za koju je obvezno javno izlaganje Certifikata dužan je omogućiti izradu Certifikata zgrade i njegovo javno izlaganje.

 

 

Članak 11.

(Obveza investitora, vlasnika i korisnika zgrade)

 

 

(1)    Investitor, vlasnik ili korisnik zgrade ili samostalne upotrebne cjeline zgrade dužan je osigurati provođenje energijskog audita zgrade i energijsko certificiranje sukladno sa odredbama Zakona i ovom uredbom.

(2)    Investitor ili vlasnik iz stavka (1) ovog članka dužan je poslove energijskog audita i energijskog certificiranja povjeriti za to ovlaštenim osobama.

(3)    Investitor ili vlasnik iz stavka (1) ovog članka dužan je ovlaštenim osobama osigurati sve podatke i dokumentaciju kojom raspolaže, te osigurati ostale uvjete za neometani rad, a naročito:

a)     podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u zgradi za period od tri prethodne kalendarske godine putem računa od snabdjevača ili na drugi način dogovoren sa ovlaštenom osobom,

b)     tehničku dokumentaciju zgrade i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sustave koji su predmet audita,

c)     izvješća o prethodno provedenim auditima zgrade,

d)     izvješća o redovnim auditima i servisima sustava grijanja, i sustava klimatizacije s ciljem održavanja čija će obveza biti propisana pravilnikom o redovnom auditu sustava grijanja i sistema klimatizacije,

e)     Izvješća o redovnim pregledima i servisima s ciljem održavanja ostalih tehničkih sustava,

f)     slobodan pristup svim dijelovima zgrade ili tehničkih sustava uz uvažavanje sigurnosnih uvjeta propisanih posebnim zakonom iz područja zaštite na radu i drugim posebnim propisima,

g)    razgovor sa osobljem s ciljem ocjene načina korištenja i upravljanja energijom u zgradi.

(4)    Snabdjevači energijom i vodom dužni su podatke o snabdijevanju kojima raspolažu, a koje zatraži investitor, vlasnik zgrade odnosno samostalne upotrebne cjeline zgrade ili predstavnik suvlasnika, bez naknade dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(5)    Korisnik zgrade odnosno samostalne upotrebne cjeline zgrade dužan je omogućiti ovlaštenim osobama provođenje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja i pristup u sve dijelove zgrade.

(6)    Investitor, vlasnik ili korisnik zgrade je dužan upozoriti ovlaštenu osobu  na odstupanja izvedenih radova na zgradi od onih koji su projektovani, ukoliko bi te izmjene uticale na promjene energijskih pokazatelja Certifikata.

(7)    Vlasnik zgrade dužan je voditi evidenciju o provedenim energijskim auditima zgrade i čuvati izvješća o energijskom auditu zgrade najmanje deset godina (10) od dana njegova prijema.

(8)    Investitor, vlasnik ili korisnik zgrade je dužan da, ukoliko je u postupku neovisne kontrole potrebno obaviti energijski audit zgrade ili redovni audit sustava grijanja, sustava i klimatizacije, omogućiti Povjerenstvu iz članka 39. Zakona i članka 32. ove uredbe nesmetan pristup zgradi i ostale uvjete za nesmetan rad.

 

 

Članak 12.

(Energijsko certificiranje zgrada)

 

 

(1)    Energijsko certificiranje zgrade je postupak koji se provodi s ciljem izdavanja certifikata o energijskoj efikasnosti zgrade.

(2)    Certificiranje iz stavka (1) ovog članka se vrši na osnovu Izvješća o energijskom auditu zgrade i uključuje potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplotne energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplotne energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energijskog razreda zgrade i izradu i izdavanje energijskog certifikata zgrade.

(3)    Proračuni iz stavka (2) ovog članka provode se prema Metodologiji iz članka 5. stava (7) ove uredbe.

(4)    Najveće dopuštene vrijednosti specifične godišnje potrebne toplotne energije za grijanje Q"hnd, specifične godišnje potrebne toplotne energije za hlađenje Q"cnd, propisane su u Metodologiji.

(5)    Vijednost specifične godišnje isporučene energije E"del kao i specifične godišnje primame energije E"prim i vrijednosti CO2 iskazuju se na Certifikatu.

(6)    Ovlaštena osoba koja je, na temelju energijskog audita zgrade, sačinila Certifikat isti ovjerava pečatom i dostavlja naručiocu.

 

 

Članak 13.

(Energijsko certificiranje nove zgrade)

 

 

(1)    Investitor nove zgrade dužan je osigurati Certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda.

(2)    Energijski razred nove zgrade, koji se potvrđuje Certifikatom, mora biti najmanje "B".

(3)    Energijsko certificiranje za nove zgrade obvezno uključuje terenski dio obilaska zgrade i pregled relevantne projektne dokumentacije, izvješća revizije i nadzora, pribavljenih atesta ugrađenih materijala i opreme i termovizijsko snimanje zgrade.

(4)    Certificiranje iz stavka (3) ovog članka uključuje potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode Q"hnd, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje Q"cnd, odnosno iskazivanje specifične godišnje isporučene energije E"del, specifične godišnje primarne energije E"prim, specifične godišnje emisije CO2, kao i određivanje energijskog razreda zgrade i izradu Certifikata.

(5)    Certifikat nove zgrade izdaje se na temelju proračuna urađenog na tamelju podataka iz glavnog projekta koji se odnosi na racionalnu upotrebu energije i toplomu zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvođenju radova o izgradnji zgrade, vizuelnog pregleda zgrade i, na temelju njega, po potrebi izvršenih kontrolnih mjerenja.

(6)    Za slučaj da ovlaštena osoba lice utvrdi da nova zgrada nije izgrađena sukladno s glavnim projektom u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu zgrade, ili da su eventualne izmjene tokom gradnje, u odnosu na glavni projekt, od uticaja na energijsko svojstvo zgrade, ili da na temelju podataka iz dokumentacije navedene u stavku (3.) ovoga članka nije moguće proračunati potrebnu godišnju specifičnu toplotnu energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode, hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, odnosno odrediti energetski razred zgrade i izraditi Certifikat, provodi se postupak energijskog audita nove zgrade.

(7)    Sadržaj Izvješća o energijskorn auditu nove zgrade propisan je Prilogom 5 ove uredbe.

(8)   Za novu zgradu koja ne ispunjava uslove energijske efikasnosti propisane članka 24. stavom (3) Zakona, ovlaštena osoba neće izdali Certifikat o čemu je dužno obavijestiti organ koji je izdao odobrenje o građenju.

(9)    Osim preporuka koje se odnose na upravljanje i racionalno korištenje energije u zgradi, Certifikat nove zgrade može ali ne mora da sadrži preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrade.

(10) Certifikat se prilaže uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za novu zgradu ili za njen zaseban dio koji čini samostalnu upotrebnu cjelinu.

 

 

Članak 14.

(Certificiranje zgrada javne namjene sa obvezom javnog izlaganja Certifikata)

 

 

(1)   Zgrade javne namjene iz članka 7. točke 3) stavka (1) ove uredbe za koje je obvezno javno izlaganje Certifikata su prvenstveno nestambene zgrade, zgrade institucija koje pružaju javne usluge, te zgrade drugih namjena koji pružaju usluge većem broju ljudi, a koje imaju ukupnu korisnu površinu veću od 500 m².

(2)   Zgrade iz stavka (1) ovog članka su:

1.     Zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba,

2.     Zgrade državnih upravnih i drugih organa, organa lokalne samouprave,

3.     Zgrade pravnih osoba sa javnim ovlaštenjima,

4.     Zgrade sudova, zatvora, vojarni,

5.     Zgrade međunarodnih insitucija, komora privrednih asocijacija,

6.     Zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija,

7.     Zgrade trgovina, restorana, hotela,

8.     Zgrade putničkih agencija, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti,

9.     Zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog, i vodenog saobraćaja, zgrade pošta, telekomunikacijskih centara i sl.,

10.   Zgrade univerziteta i slično, zgrade škola, vrtića, jaslica, studentskih i đačkih domova, i sl., zgrade domova za starije osobe i sl.,

11.   Zgrade športskih udruženja i organizacija, zgrade športskih namjena,

12.   Zgrade kulturnih namjena: kina, pozorišta, muzeji, i sl.,

13.  Zgrade bolnica i drugih ustanova namjenjenih zdrvstveno-socijalnoj rehabilitacijskoj namjeni.

(3)   Za posjedovanje i javno izlaganje Certifikata na zgradama iz stavka (2) ovog članka odgovoran je vlasnik zgrade.

(4)   Iznimno, ukoliko vlasnik zgrade nije fizička ili pravna osoba (zgrada se vodi kao državna imovina i sl.) za posjedovanje i javno izlaganje Cerifikata odgovoran je korisnik zgrade.

(5)   Troškove financiranja izrade i izlaganja Certifikata iz st. (3) i (4) ovog članka snosi vlasnik odnosno korisnik zgrade.

 

 

Članak 15.

(Certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju ili iznajmljuju)

 

 

Prilikom prodaje ili iznajmljivanja zgrade, vlasnik zgrade je dužan, uz dokumentaciju potrebnu za zaključenje ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju zgrade, odnosno njenog dijela koji je samostalna upotrebna cjelina, priložiti Certifikat zgrade ili Certifikat njenog dijela.

 

 

Članak 16.

(Energijski razredi i referentni klimatski podaci)

 

 

(1)    Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energijskih razreda prema energijskpj skali od A+ do G, gdje A+ označava energijski najpovoljniji, a G energijski najnepovoljniji razred.

(2)    Energijski razredi  se iskazuju za referentne klimatske podatke.

(3)    Referentni klimatski podaci iz stavka (2.) ovog članka određeni su posebno za dvije klimatske zone Federacije Bosne i Hercegovine i definisani su u Prilogu 5 ove uredbe.

(4)   Za gradove i mjesta koji se nalaze na području klimatske zone Sjever, obračun energijskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima datim za klimatsku zonu Sjever.

(5)   Za gradove i mjesta koji se nalaze na području klimatske zone Jug, obračun energijskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima danim za klimatsku zonu Jug.

(6)    Za tipove zgrada iz točke C. članka 4. ove uredbe ne određuje se energijski razred, već se u Certifikatu navode koeficijenti prolaska toplote za pojedinačne elemente zgrade i upoređuju se s dopuštenim vrijednostima. Certifikat ovih zgrada ne sadrži podatke o potrebnoj energiji.

 

 

Članak 17.

(Oznake i vrijednosti energijskih razreda)

 

 

(1)   Energijski razredi zgrada za stambene zgrade u FBiH utvrđeni su na temelju metodologije BAS EN 15217 i identificiranih referentnih zgrada, dobivenih sukladno sa troškovno-optimalnom analizom i sveobuhvatnim ažuriranim klimatskim podacima.

(2)    Energijski razredi zgrada za nestambene zgrade u BiH, utvrđeni su na temelju metodologije BAS EN 15217 i identificiranih referentnih zgrada prema namjeni, a sukladno sa sveobuhvatnim ažuriranim klimatskim podacima

(3)   Energijski razredi zgrada su dati u sljedećim tabelama:

a)     Energijski razredi stambenih zgrada su dati u sljedećoj tabeli:

 

 

(4)    Energijski razred grafički se prikazuje na Certifikatu zgrade strelicom sa podatkom o relativnoj vrijednosti specifične godišnje potrebne toplotne energije izraženoj u % Q"H,nd, ref.

(5)    Relativna vrijednost specifične godišnje potrebne toplotne energije Q"H,nd, ref. i predstavlja odnos specifične godišnje potrebne toplotne energije za referentne klimatske podatke Q"H,nd, ref. (k\Wm2god) i dopuštene specifične godišnje potrebne toplotne energije Q"H,nd, dop  (kWh/m2 god) definisanih Pravilnikom iz stavk (3) članka 24. Zakona, a izračunava se po obrascu:

 

                        Q"H,nd, ref.

Q"H,nd, ref =                                             . 100%

                       Q"H,nd, dop  

 

 (6)    Energijski razredi stambenih zgrada utvrđeni su prema sljedećim tabelama:

 

 

 

IV ENERG1JSK1 CERTIFIKAT

 

 

Članak 18.

(Sadržaj i izgled Certifikata)

 

 

(1)    Certifikat sadrži opšte podatke o zgradi, energijski razred zgrade, rok važenja Certifikata, podatke o ovlaštenoj osobi koja je izdala i izradila Certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi Certifikata zgrada sa složenim tehničkim sistemima, oznaku (ID) Certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, energijske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, objašnjenja tehničkih pojmova, popis primjenjenih propisa i normi, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja Certifikata.

(2)     Prijedlog mjera uključuje mjere koje utiču na energijski razred i koje ne utiču na energijski razred, a odnose se na troškovno optimalno ili troškovno efikasno poboljšanje energijskih karakteristika zgrade,odnosno samostalne upotrebne cjeline zgrade, osim ako nema realnog potencijala za poboljšanje energijske efikasnosti u odnosu na propisane zahtjeve.

(3)    Prijedlog mjera u Certifikatu uključuje:

a)      mjere koje se provode u Vezi sa većom rekonstruk­cijom ovojnice zgrade i  tehničkog sustava zgrade i mjere za pojedinačne dijelove zgrade neovisno o većoj rekonstrukciji ovojnice zgrade ili tehničkog sustava,

b)      optimalnu kombinaciju mjera.

(4)    Prijedlog mjera na Certifikatu mora biti tehnički izvediv za konkretnu zgradu te sadrži korake za provedbu mjera. Prijedlog mjera može sadržavati procjenu perioda povrata ulaganja ili analizu troškova i koristi tokom vijeka trajanja zgrade ako je primjenjivo.

(5)    Detaljnije informacije na Certifikatu upućuju vlasnika odnosno najmoprimca ili zakupca gdje mogu dobiti dodatne informacije u pogledu mogućnosti provođenja mjera za poboljšanje energijske efikasnosti uključivo informacije u pogledu troškovne efikasnosti mjera navedenih u Certifikatu.

(6)    Informacije iz stavk (5) ovog članka mogu sadržavati i druge informacije o povezanim pitanjima, kao i informacije o potsticajima i mogućnostima financiranja.

(7)    Ocjenjivanje troškovne efikasnosti prijedloga mjera zasniva se na setu standardnih uvjeta, kao što su procjena ušteda energije i cijene energije na kojima se ta procjena zasniva te preliminarna prognoza troškova.

(8)    Za postojeće zgrade, vrijednosti istaknute na energijskom certifikatu predstavljaju energijske karakteristike zgrade i toplote potrebne za grijanje i pripremu potrošne tople vode, izračunate na temelju režima korištenja zgrade, i mogu a ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju energije u zgradi ili njenoj samostalnoj upotrebnoj cjelini.

(9)    Za nove zgrade, vrijednosti istaknute na energijskom certifikatu predstavljaju energijske karakteristike zgrade i toplote potrebne za grijanje, pripremu potrošne tople vode, klimatizaciju, izračunate na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade, i ne izražavaju realnu potrošnju energije u zgradi ili njenoj samostalnoj upotrebnoj cjelini.

(10) Certifikat za stambene zgrade se izrađuje elektronski i ispisuje isključivo putem ISEE a prema Prilogu l ove uredbe i na način da je onemogućena promjena njegovog sadržaja.

(11) Certifikat za nestambene zgrade se izrađuje elektronski i ispisuje isključivo putem ISEE a prema Prilogu 2 ove uredbe i na način da je onemogućena promjena njegovog sadržaja.

(12) Certifikat za ostale zgrade se izrađuje elektronski i ispisuje isključivo putem ISEE a prema Prilogu 3 ove uredbe i na način da je onemogućena promjena njegovog sadržaja.

 

 

Članak 19.

(Izgled Certifikata stambenih i Certifikata nestambenih zgrada)

 

 

Certifikat se sastoji od pet stranica kako slijedi:

A) Prva stranica Certifikata sadrži:

1)     Podatke o zgradi:

- vrsta zgrade,

- naziv zgrade,

- lokacija zgrade (katastarska čestica, katastarska opština, adresa, kućni broj, mjesto, poštanski broj),

- podaci o vlasniku, investitoru,

- podaci o godini izgradnje i zadnje značajne obnove.

2)     Podatke o geometrijskim karakteristikama zgrade:

- korisna grijana površina zgrade AK (m ),

- bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve (m3),

- faktor oblika zgrade f0 (m-1).

3)      Klimatske podatke;

- klimatska zona Sjever ili klimatska zona Jug,

- mjerodavna meteorološka stanica.

4)     Podatke o specifičnim energijama i emisiji ugljendioksida za referentne i stvarne klimatske podatke:

- specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"h,nd(kWh/m2god),

- specifična godišnja isporučena energija E"del(kWh/m2god).

- specifična godišnja primarna energija E"prim(kWh/m2god),

- godišnja emisija ugljen dioksida CO2 (t/god).

5)     Podatke o energijskim razredima zgrade:

- relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje (Q"h,nd,rel)

- energijski razred zgrade na skali od A+ do G.

6)      Podatak o roku važenja energijskog certifikata;

- oznaka energijskog certifikata,

- datum izdavanja,

- datum isteka.

7)     Podatke o osobi koja je izdala energijski certifikat:

- ovlaštena osoba (pravna ili fizička),

- registarski broj ovlaštene osobe,

- ime i prezime imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj ososbi,

- ime i prezime, registarski broj i potpis osoba koje su učestvovale u izradi    pojednih faza energijskog certifikata zgrade,

- ime i prezime odgovornih osoba u pravnoj osobi ili ime i prezime ovlaštene fizičkeg osobe,

- potpis i pečat osobe koje je izdala energijski certifikat.

8)     Podatke o osobi koja je izvršila energijski audit zgrade:

- ovlaštena osoab (pravna ili fizička),

- registarski broj ovlaštene osobe.

B) Druga stranica Certifikata sadrži:

1)     Podatke korištene za proračun;

- unutrašnja projektna temperatura u sezoni grijanja (°C),

- unutrašnja projektna temperatura u sezoni hlađenja (°C),

- broj sati rada sustava grijanja/hlađenja td (h/dan),

- broj dana rada ssustava grijanja/hlađenja duse (dan/sedm.),

- broj sati rada sustava mehaničke ventilacije/klimatizacije tV,meh (h/dan).

2)     Karakteristike građevinskih dijelova zgrade (uporedba stvarnih vrijednosti sa dopuštenim sa oznakom ispunjavanja graničnih vrijednosti datih Pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energijske karakteristike zgrada),

- koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača,   grijanog dijela zgrade, (W/m2K),

- koeficijent prolaza toplote, (W/m2K),

- vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu,

- prozori, balkonska vrata, krovni prozori, transparentni elementi omotača zgrade (Uw),

- ostakljeni dio prozora, balkonskih vrata, krovnih prozora, transparentnih   elemenata omotača zgrade (Ug),

- ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu,

- plafoni iznad vanjskog zraka, plafoni iznad garaže,

- zidovi i stropovi prema negrijanim prostorija­ma i negrijanom stubištu temperature više od 0°C,

- zidovi prema tlu, podovi prema tlu,

- vanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s netransparentnim vratnim krilom i ostakljene pregrade prema negrijanom prostoru,

- stijenke kutija za rolete,

- plafoni i zidovi između stanova, plafoni između grijanih radnih prostorija   različitih korisnika,

- kupole i svjetlosne trake,

- vrata vjetrobrana.

3)     Podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke sa oznakom ispunjavanja graničnih vrijednosti datih Pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energijske karakteristike zgrada:

- godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za definisani profil korištenja Qn,nd (kWh/god),

- specifična godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za definisani profil korištenja Q"h,nd(kWh/m² god),

- godišnja potrebna toplotna energija za zagrija­vanje potrošne tople vode Qw, (kWh/god),

- specifična godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode za Q"w, (kWh/ m2 god),

- godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje za definisani profil korištenja Qc,nd u (kWh/ god),

- specifična godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje za definisani profil korištenja Q"c,nd(kWh/m2god),

- godišnji toplotni gubici sustava za grijanje QH,is(kWh/god),

- specifični godišnji toplotni gubici sustava za grijanje q"h,is (kWh/ m2 god),

- godišnji toplotni gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode QH,ls (kWh/ god),

- specifični godišnji toplotni gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode Q"w,k (kWh/ m² god),

- godišnji gubici sustava hlađenja za definisani profil korištenja Qc!s (kWh/ god), - specifični godišnji gubici sustava hlađenja za definisani profil korištenja Q"c,ls (kWh/ m2god),

- godišnja potrebna toplotna energija QH (kWh/god),

- specifična godišnja potrebna toplotna energija Q"n(kWh/m2god),

- godišnja potrebna energija za rasvjetu Oj (kWh/god),

- specifična godišnja potrebna energija za rasvjetu Q"i (kWh/ m2 god),

- godišnja isporučena energija zgradi za Edel (kWh/god),

- specifična godišnja isporučena energija zgradi za E"del (kWh/n/god),

- godišnja primarna energija Eprim (kWh/god),

- specifična godišnja primarna energija E"prim (kWh/ m2 god),

godišnja emisija CO2 (t/god).

C) Treća stranica Certifikata sadrži:

1)     Podatke o termotehničkim sustavima zgrade:

- vrsta zgrade prema složenosti tehničkog sustava (sa jednostavnim tehničkim sustavom, sa složenim tehničkim sustavom),

- način grijanja (lokalno, etažno, centralno, daljinsko),

- način pripreme potrošne tople vode (lokalno, centralno, spremnik, protočno),

- godina proizvodnje izvora toplotne energije za grijanje,

- izvor energije za grijanje zgrade (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, lož ulje,   električna energija, ugalj, daljinski izvor, OIE, ostalo),

- izvor energije za pripremu potrošne tople vode (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, lož ulje, električna energija, ugalj, daljinski izvor, OIE, ostalo),

- način hlađenja zgrade (lokalno, etažno, centralno, nema),

- izvori energije koji se kroste za hlađenje zgrade (električna energija, drugo),

- vrsta ventilacije (prisilna bez povrata toplote, prisilna sa povratom toplote, prirodna).

2)     Podatke o korištenju obnovljivih izvora energije:

- udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje (%), - udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje,   hlađenje i pripremu potrošne tople vode (%),

- udio obnovljivih izvora energije u isporučenoj energiji za rad termotehničkih sustava (%),

- vrsta sustava sa obnovljivim izvorima energije (solarni kolektori, toplotna pumpa, fotonapon, biomasa, drugo).

3)     Podatke o mjerama poboljšanja energijske efikasnosti:

- redni broj mjere,

- opis mjere,

- energijski razred zgrade nakon realizacije mjere,

- uštede isporučene energije (kWh/god),

- smanjenje emisije CO2 (t/god),

- rezime preporuka za povećanje energijske efikasnosti zgrade.

D)   Četvrta stranica Certifikata sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.

E) Peta stranica Certifikata sadrži popis propisa, normi i obračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u Certifikatu.

 

 

Članak 20.

(Izgled Certifikata ostalih zgrada)

 

 

Certifikat ostalih zgrada koje troše energiju sastoji se od četiri stranice kako slijedi:

A) Prva stranica Certifikata sadrži:

1)     Podatke o zgradi:

- vrsta zgrade,

- naziv zgrade,

- lokacija zgrade (katastarska čestica, adresa, kućni broj, mjesto s poštanskim brojem),

- podaci o vlasniku, investitoru,

- podaci o godini izgradnje i zadnje značajne obnove.

2)     Podatke o geometrijskim karakteristikama zgrade:

- korisna grijana površina zgrade AK (m ),

- bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve (m3),

- faktor oblika zgrade f0 (m-1).

3)     Klimatske podatke:

- zona Sjever ili zona Jug,

- mjerodavna meteorološka stanica.

4)     Podatke o specifičnim energijama za referentne i stvarne klimatske podatke:

- specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd(kWh/m2god),

- specifična relativna godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd,rel (%).

5)     Podatak o roku važenja energijskog certifikata:

- oznaka energijskog certifikata,

- datum izdavanja,

- datum isteka.

6)     Podatke o osobi koja je izdala energijski certifikat:

- ovlaštena osoba (pravna ili fizička),

- registarski broj ovlaštene osobe,

- ime i prezime imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi,

- ime i prezime, registarski broj i potpis osoba koje su učestvovale u izradi    pojednih faza energijskog certifikata zgrade,

- ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi ili ime i prezime ovlaštene fizičke osobe,

- potpis i pečat osobe koja je izdala energijski certifikat.

7)     Podatke o osobi koja je izvršila energijski audit zgrade:

- ovlaštena osoba (pravna ili fizička),

- registarski broj ovlaštene osobe.

B) Druga stranica Certifikata sadrži:

1)     Karakteristike građevinskih dijelova zgrade (uporedba stvarnih vrijednosti sa dopuštenim sa oznakom ispunjavanja graničnih vrijednosti koje će biti propisane pravilnikom o minimalnim zahtjevima o energijskim karakteristikama zgrada.

- koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača, grijanog dijela zgrade, (W/m2K)

- koeficijent prolaza toplote, (W/m2K)

- vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu,

- prozori, balkonska vrata, krovni prozori, transparentni elementi omotača zgrade (Uw),

- ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu,

- plafoni iznad vanjskog zraka, plafoni iznad garaže,

- zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C,

- zidovi prema tlu, podovi prema tlu,

- vanjska vrata s netransparentnim vratnim krilom.

2)     Podatke o termotehničkim sustavima zgrade:

- vrsta zgrade prema složenosti tehničkog sustava (sa jednostavnim tehničkim sustavom, sa složenim tehničkim sustavom),

- način grijanja (lokalno, etažno, centralno, daljinsko),

- način pripreme potrošne tople vode (lokalno, centralno, spremnik, protočno),

- godina proizvodnje izvora toplotne energije za grijanje,

- izvor energije za grijanje zgrade (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, lož ulje, električna energija, ugalj, daljinski izvor, OIE, ostalo),

- izvor energije za pripremu potrošne tople vode (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, lož ulje, električna energija, ugalj, daljinski izvor, OIE, ostalo),

- način hlađenja zgrade (lokalno, etažno, centralno, nema),

- izvori energije koji se koriste za hlađenje zgrade (električna energija, drugo),

- vrsta ventilacije (prisilna bez povrata toplote, prisilna sa povratom toplote, prirodna).

3)     Podatke o korištenju obnovljivih izvora energije:

- udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje (%),

- udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje,   hlađenje i pripremu potrošne tople vode (%),

- udio obnovljivih izvora energije u isporučenoj energiji za rad termotehničkih sustava (%),

- vrsta sustava sa obnovljivim izvorima energije (solarni kolektori, toplotna pumpa, fotonapon, biomasa, drugo).

4)     Podatke o mjerama poboljšanja energijske efikasnosti:

- redni broj mjere,

- opis mjere,

- energijski razred zgrade nakon realizacije mjere,

- uštede isporučene energije (kWh/god),

- smanjenje emisije CO2 (t/god),

- rezime preporuka za povećanje energijske efikasnosti zgrade.

C) Treća stranica Certifikata sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.

D) Četvrta stranica Certifikata sadrži popis propisa, normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u cerifikatu.

 

 

Članak 21.

(Unos podataka)

 

 

(1)    Godišnja i specifična energija potrebna za hlađenje, rasvjetu, pomoćna energija za pogon sustava grijanja i sustava klimatizacije, kao i pripadajući gubici unose se u Certifikate samo za nestambene zgrade.

(2)    Poređenje računski dobijenih referentnih vrijednosti potrebne energije sa graničnim vrijednostima datim u st. (6) i (7.) članka 17. ove uredbe vrši se i unosi u Certifikat samo za specifičnu godišnju potrebnu toplotnu energiju Q"H,nd (kWh/m2 god), referentne klimatske podatke i faktor oblika

 

 

Članak 22.

(Izrada i izdavanje Certifikata)

 

 

(1)    Certifikat sa jedinstvenom oznakom (ID broj), kao elektronski generisan dokument, se dobija na osnovu on-line popunjene aplikacije za izvješće o energijskom auditu zgrada / proračunu energijskih potreba novih zgrada u ISEE - komponenta Energijski certifikati zgrada.

(2)    Certifikat iz stavka (1) ovog članka se izrađuje na papiru u dva istovjetna primjerka sukladno sa člankom 18. stavak (10) ove uredbe.

(3)   Certifikat iz stavka (1) ovog članka potpisom ovjerava ovlaštena fizička osoba, ili imenovana osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi.

(4)    Certifikat se u analognom obliku dostavlja FMPU, investitoru, vlasniku ili korisniku, a kod višestambenih zgrada upravitelju zgrade i predstavniku suvlasnika zgrade.

(5)    U slučaju da se radi o zgradi sa više suvlasnika, po jedna kopija Certifikata se dostavlja svakom od suvlasnika zgrade.

(6)    Certifikat se izdaje za cijelu zgradu, sa rokom važenja od 10 (deset) godina.

(7)    Iznimno od stavka (1) ovog članka za postojeće zgrade koje se, prodaju ili iznajmljuju, Certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu upotrebnu cjelinu zgrade.

(8)    Iznimno od stavka (1) ovog članka Certifikat se izdaje za dijelove zgrade kada se radi o zgradi koja je, prema ovoj Uredbi, definisana kao "zgrada sa više zona".

(9)    Zgrada ili njena samostalna upotrebna cjelina može imati samo jedan važeći Certifikat,

(10) Iznimno od stavka (9) ovog članka, vlasnik dijela zgrade, koji predstavlja samostalnu upotrebnu cjelinu, pored važećeg Certifikata, može ishodovati i Certifikat za tu samostalnu upotrebnu cjelinu.

(11) Certifikat izdat sukladno sa stavkom (10) je važeći Certifikat.

(12) U slučaju kada se za zgradu mješovite namjene izdaje jedan zajednički Certifikat za cijelu zgradu, tada se postupak energijskog certificiranja provodi sukladno sa pretežnom namjenom zgrade.

(13) Certifikat podliježe sustavu Nezavisne kontrole sukladno sa Zakonom i ovom uredbom.

 

 

Članak 23.

(Čuvanje energijskog certifikata)

 

 

(1)    Certifikat zgrade odnosno dijela zgrade ili njene samostalne upotrebne cijeline, dužan je čuvati vlasnik, investitor ili korisnik zgrade, najmanje u roku važenja tog Certifikata.

(2)    Ministarstvo FMPU je obvezno da trajno čuva energijski certifikat zgrade odnosno dijela zgrade kao samostalne upotrebne cijeline.

 

V NAČIN FORMIRANJA TROŠKOVA ENERGIJSKOG CERTIFICIRANJA

 

 

Članak 24.

(Struktura troškova certificiranja)

 

 

(1)    Troškovi energijskog certificiranja zgrada sastoje se iz dva dijela, i to:

1)     naknade za usluge energijskog audita zgrade (Cepz) i

2)     troškovi za izdavanje energijskog certifikata zgrade

(2)    Troškove iz stavka (1) ovog članka i izradu certifikata snosi vlasnik, investitor i korisnik (naručilac Certifikata).

 

 

Članak 25.

(Iznos naknade za usluge energijskog audita zgrada)

 

 

(1)    Na prijedlog ministra FMPU Vlada odlukom propisuje najviši iznos naknade za usluge energijskog audita zgrada,

(2)    Iznos naknade za uslugu energijskog audita zgrade zavisi od:

a)     vrste i površine zgrade, odnosno dijela zgrade ili samostalne upotrebne cjeline za koju se energijski audit vrši,

b)     obima, sadržaja i kompletnosti tehničke dokumenta­cije.

(3)    U površinu iz stavka (2.) tačka a) ovog članka ne uračunava se korisna površina zaokruženih funkcionalnih cjelina zgrade koje se ne griju.

 

 

Članak 26.

(Struktura troškova za izdavanje Certifikata)

 

 

(1)    Troškovi za izdavanje Certifikata sastoje se od:

a)     naknade za financiranje neovisne kontrole i

b)     propisanog iznosa naknade za izdavanje Certifikata.

(2)    Troškovi iz stavka (1.) ovog članka obračunavaju se prema obrascu;

N-Cec + k x Cepz gdje je:

N - iznos troškova za izdavanje Certifikata (KM),

Cec, - propisani iznosi naknade za izdavanje Certifikata (KM),

k x k Cepz - dio naknade predviđen za financiranje troškova neovisne kontrole, jednak umnošku najvišeg iznosa cijene energijskog audita zgrade iz članka 25. stavka (1) ove uredbe i koeficijenta k, (KM)

(3)    Na prijedlog ministra FMPU Vlada odlukom propisuje najviši iznos troškova za izdavanje Certifikata Cec i neovisnu kontrolu najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu, a odluka se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".

(4)    Propisani iznos naknade iz stavka (1) ovog članka (CK) kao i koeficijent "k" su sastavni dijelovi odluke iz stavk (3) ovog članka.

 

 

Članak 27.

(Namjena utroška iznosa uplaćenih sredstava)

 

 

(1) Nakon dostavljenog izvještaja o izvršenom energijskom auditu zgrade od strane osobe ovlaštene za vršenje energijskih audita i/ili certificiranje zgrada, aministrator Komponente 4 - Energijski certifikti zgrada, na temelju formule iz članka 26. ove uredbe i definisanih vrijednosti najvišeg iznosa naknade za vršenje energijskih audita zgrada Cepz iz članka 25. ove uredbe, i odlukom utvrđene vrijednosti Cec i koeficijenta "k", proračunava iznos naknade (N) koju mora uplatiti ovlašteno lice.

(2)    Po uspješno dostavljenom izvješću o energijskom auditu zgrade i dostavljanja uplatnice za naknadu (N), administra­tor obavještava osobu ovlaštenu za vršenje energijskih audita i/ili certificiranje zgrada, internom porukom u okviru ISEE ili putem zvaničnog mail-a, da je Certifikat generisan u ISEE sa jedinstvenim ID i spreman za preuzimanje i print od strane osobe ovlaštene za vršenje energijskih audita i/ili certificiranje zgrada.

(3)    Iznos iz stavka (1) ovog članka se uplaćuje na račun javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine i raspoređuje se na namjenski podračun ministarstva FMPU.

(4)    Propisani iznos troškova za izdavanje energijskog certifikata zgrade (Cec) namjenski se koristi za obavljanje poslova izdavanja energijskog certifikata zgrade, vođenje i održavanje baze podataka o izdatim certifikatima.

Iznos naknade predviđen za financiranje troškova neovisne kontrole (k x Cepz) se koristi za troškove sprovođenja neovisne kontrole izvješća o energijskim auditima i izdatim certifikatima i za vođenja baze podataka osoba imenovanih za neovisnu kontrolu.

 

VI NAČIN FORMIRANJA TROŠKOVA ENERGIJSKOG AUDITA

 

 

Članak 28.

(Naknade za usluge energijskog audita)

 

 

(1)   Na prijedlog Ministra Vlada odlukom propisuje najviši iznos naknade za usluge energijskih audita drugih objekata, industrijskih postrojenja, tehnoloških procesa i komunalnih usluga definisanih posebnim propisima iz članka 1. st. (3.) i (4.) ove uredbe.

(2)    Na prijedlog Ministra Vlada odlukom propisuje najviši iznos naknade za uslugu redovnog energijskog audita siste­ma grijanja i sustava klimatizacije, definiranog pravilnikom o redovnim energijskim auditima sustava grijanja i sustava klimatizacije iz članka l, stavak (5) ove uredbe.

(3)    Troškovi redovnih energijskih audita sustava grijanja i sustava klimatizacije, sastoje se iz dva dijela, i to:

a)     naknade za usluge redovnog energijskog audita sustava grijanja i sustava klimatizacije (Crea) i

b)     troškova neovisne kotrole (Cnk)

(4)    Troškove iz stavka (3) ovog članka snosi vlasnik, investitor i korisnik (naručilac redovnog energijskog audita).

 

 

Članak 29.

(Struktura troškova redovnih energijskih audita

Sustava grijanja i sustava klimatizacije)

 

 

(1)    Iznos naknade (Crea) iz članka 28. stavak (3) točka a) ove uredbe, za uslugu redovnog energijskog audita sustava grijanja i sustava klimatizacije zavisi od:

a)     snage i složenosti sistema za koji se vrši redovni energijski audit;

b)     dostupnosti adekvatne tehničke dokumentacije.

(2)    Iznos troškova neovisne kontrole (Cnk) iz članka 28.stavak (3) točka b) ove uredbe, je jednak umnošku najvišeg propisa­nog iznosa naknade za uslugu redovnog energijskog audita sustava grijanja i sustava klimatizacije (Crea), i koeficijenta K1

(3)    Iznos troškova iz stavka (2) ovog članka računa se po formuli:

Cnkl = k1 x Crea (KM),

(4)    Odlukom iz članka 28.stavak (2) ove uredbe Vlada Federacije BiH propisuje najviši iznos troškova za uslugu redovnog energijskog auditu Crea i iznos koficijenta "k" najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za narednu godinu, a odlu­ka se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Članak 30.

 

 

Na troškove za usluge energijskih audita drugih objekata, industrijskih postrojenja, tehnoloških procesa i komunalnih usluga definiranih posebnim propisima iz članka 29. stavak (1) ove uredbe na odgovarajući način se primjenjuju odredbe čl. 28. i 29. ove uredbe.

 

 

Članak 31.

(Namjena utroška iznosa uplaćenih sredstava)

 

 

(1)    Nakon dostavljenog izvješća o izvršenom redovnom energijskom auditu od strane, ovlaštene osobe, a na temelju formule iz članka 29. stavak (3) ove uredbe i definisanih vrijednosti najvišeg iznosa naknade za vršenje redovnih energijskih audita Crea i koeficijenta "kl" iz stavka (4) istog članka, aministrator Komponente 5 - Tehnički sustavi grijanja i klimatizacije, proračunava iznos naknade (NI) koju mora uplatiti ovlaštena osoba.

(2)    Po uspješno dostavljenom izvješću o redovitom energijskom auditu i dostavljanja uplatnice za naknadu (NI), administrator obavještava ovlaštenu osobu internom porukom u okviru ISEE ili putem zvaničnog mail-a, da je Izvješće sa jedinstvenom šifrom generisano u ISEE i spremno za preuzimanje i print od strane osobe ovlaštene za vršenje redovnih energijskih audita.

(3)    Iznos iz stavk (1) ovog članka se uplaćuje na račun javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine i raspoređuje se na namjenski podračun ministarstva FMPU.

(4)    Iznos iz stavka (1) ovog članka se koristi za troškove sprovođenja neovisne kontrole izvješća o redovnim energijskim auditima i za vođenja baze podataka osoba imenovanih za neovisnu kontrolu.

 

VII NEOVISNA KONTROLA IZVJEŠTAJA O PROVEDENIM ENERGIJSKIM AUDITIMA I IZDATIM CERTIFIKATIMA

 

 

Članak 32.

(Neovisni sustav kontrole izvještća o provedenim

energijskim auditima i izdatim Certifikatima)

 

 

(1)    Energijski certifikati zgrada i/ili izvješća o energijskim auditima zgrada i izvješća o redovnim auditima sustava grijanja i sustava klimatizacije podliježu neovisnoj kontroli.

(2)   Neovisnu kontrolu provođenja postupka iz stavka (1) ovog članka provodi Povjerenstvo za neovisnu kontrolu kontrolom izvješća o provedenim energijskim auditima i izdatim Certifikatima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za neovisnu kontrolu).

(3)    Povjerenstvo za neovisnu kontrolu iz stavka (2) ovog članka, na prijedlog Stručnog odbora, rješenjem imenuje ministar FMPU.

(4)    FMPU/FMERI, svatko u okviru svojih nadležnosti, vrši nadzor nad radom ovlaštenih pravnih/fizičkih osoba i nad sprovođenjem postupka neovisne kontrole izdatih Certifikata i sačinjenih izvješća o energijskim auditima.

(5)    FMPU/FMERI će pisanim putem obavijestiti fizičku/ pravnu osobu ovlaštenu za energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade, odnosno redovni audit sustava grijanja i sustava klimatizacije, koja je izradila energijski certifikat zgrade, odnosno izvješće o redovnom auditu sustava grijanja i sustava klimatizacije koji je predmet kontrole, o pokretanju postupka kontrole te pozvati da FMPU, odnosno Ministarstvu, dostavi dokumentaciju potrebnu za provođenje kontrole.

(6)    Osoba ovlaštena za vršenje energijskih audita i/ili certificiranje zgrada, odnosno za redovne audite sustava grijanja i klimatizacije, koja je izradila Certifikat / Izvješće koji je predmet neovisne kontrole, dužno je Povjerenstvu za neovisnu kontrolu dati na uvid sve potrebne podatke i zapise o provedenom energijskom auditu/ urađenom Certifikatu, kao i zapise o izvršenim proračunima koje im Povjerenstvo za neoavisnu kontrolu zatraži.

(7) FMERI/ FMPU vodi registar ovlaštenih osoba za provođenje neovisne kontrole.

 

 

Članak 33.

(Metoda odabira uzorka)

 

 

(1)   Certifikati i/ili izvješća o energijskim auditima zgrada kao i izvješća o redovnom auditu sustava grijanja i sustava klimatizacije, za kontrolu se odabiru na jedan od sljedećih načina:

a)     metodom odabira slučajnog uzorka od ukupnog broja izdanih energijskih certifikata, certifikata određenog energijskog razreda te certifikata određene vrste i namjene zgrade,

b)     metodom odabira slučajnog uzorka od ukupnog broja izvješća o energijskim auditima zgrada,

c)     metodom odabira slučajnog uzorka od ukupnog broja izvješća o redovnim auditima sustava grijanja i sustava klimatizacije,

d)     na temelju prijave, prigovora ili žalbe.

(2)    Kontrola izvješća iz članka 33. stavak (1) Zakona će se provoditi na temelju slučajne selekcije u najmanjem omjeru od 5% svih godišnje izdatih izvještća osobe ovlaštene za obavljanje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja.

(3)   Omjer iz stavka (2) ovog članka podrazumijeva kontrolu minimalno 5% od ukupno izdatih energijskih certifikata svake od ovlaštenih osoba na godišnjoj razini.

(4)   Ministarstvo FMPU, odnosno Ministarstvo na temelju slučajnog odabira, najmanje jednom u pet godina za svaku fizičku i pravnu osobu ovlaštenu za energijsko certificiranje i energijski audit zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, odnosno pravnu osobu ovlaštenu za energijsko certificiranje/ energijski audit zgrade sa složenim tehničkim sustavom, odnosno pravnu osobu ovlaštenu za redovni energijski audit sustava grijanja i sustava klimatizacije provodi kontrolu najmanje jednog energijskog certifikata, odnosno, izvješća o redovnom auditu sustava grijanja i sustava klimatizacije.

 

VIII NAČIN RADA NEOVISNE KONTROLE

 

 

Članak 34.

(Postupak za provođenje neovisne kontrole)

 

 

(1) Povjerenstvo za neoavisnu kontrolu će, tokom kontrole, provjeriti vrijednost svih korištenih ulaznih podataka, izvršiti provjeru krajnjeg rezultata energijskog audita, te uvidom na licu mjesta i svrsishodnosti datih preporuka na način:

a)     da, kontrolom Certifikata zgrade Komisija za neovisnu kontrolu provjerava sadržaj izvješća o provedenom energijskom auditu zgrade, valjanost i potpunost ulaznih podataka, ispravnost i tačnost Certifikata, proračuna i predloženih mjera za poboljšanje energijskih svojstava zgrade;

b)     da, kontrolom izvješća o redovnim energijskim auditima sustava grijanja i sustava klimatizacije, Povjerenstvo za neovisnu kontrolu provjerava potpunost izvještća, te potpunost predloženih mjera za poboljšanje energijske efikasnosti.

Ukoliko Povjerenstvo za neovisnu kontrolu kontrolom utvrdi povrede postupaka određenih ovom Uredbom koje se odnose na:

a)     nepotpunost podataka izvješća o provedenom energijskom auditi - sustavna verifikacija;

b)     računska greška u proračunu energijskih karakte­ristika, bez uticaja na izmjenu energijskog razreda energijskog certifikata zgrade - Povjerenstvo za neovisnu kontrolu verifikacija;

c)     računska greška u proračunu energijskih karakte­ristika, sa uticajem na energijski razred energijskog certifikata zgrade - Povjerenstvo za neovisnu kontrolu verifikacija;

d)     nepotpuni, nevjerodostojni ili netačni ulazni proračunski podaci - Povjerenstvo za neovisnu kontrolu verifikacija bilo da utiče ili ne na energijski razred energijskog certifikata zgrade - Povjerenstvo za neovisnu kontrolu verifikacija;

dat će preporuku ministru FMPU da osobi ovlaštenoj za obavljanje energijskih audita zgrade i/ili energijsko certificiranje zgrade oduzme ovlast za obavljanje istih.

(3)    Ukoliko Povjerenstvo za neoavisnu kontrolu kontrolom utvrdi povrede postupaka određenih ovom uredbom koje se odnose na:

a)     nepotpunost podataka izvješća o provedenom energijskom auditi - sustavna verifikacija;

b)     računska greška u proračunu energijskih karakte­ristika - Povjerenstvo za neovisnu kontrolu verifikacija;

c)     nepotpuni i ili netačni ulazni proračunski podaci - Povjerenstvo za neovisnu kontrolu verifikacija dat će preporuku Ministru da osobi ovlaštenoj za obavljanje redovnih energijskih audita sustava grijanja i sustava klimatizacije, oduzme ovlaštenje za obavljanje istih.

(4)   Izvješća o kontroli Povjerenstvo za neovisnu kontrolu dostavlja ministarstvu FMPU, odnosno Ministarstvu u elektroničkom i pisanom obliku.

(5)   Certifikat i/ili izvješe o provedenom energijskom auditu zgrade, odnosno, izvješće o provedenom redovnom energijskom auditu sustava grijanja i sustava klimatizacije koji je ocijenjen negativno od strane Povjerenstva za neovisnu kontrolu, FMPU/FMERI, svatko u okviru svoje nadležnosti, rješenjem proglašava nevažećim.

(6)   Ocjenu "negativno" Povjerenstvo za neovisnu kontrolu će jasno definirati na temelju utvrđenih kriterija.

(7)   Protiv rješenja iz stavka (5.) ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8)   Ovlaštena osoba, čiji je Certifikat i/ili Izvješće o izvršenom energijskom auditu ocijenjen negativno, obvezno je, bez nove naknade, izvršiti ponovno energijsko certificiranje zgrade, i/ili sprovođenje energijskog audita, odnosno, redovan audit sustava grijanja, hlađenja klimatizacije i ventilacije.

(9)   Nakon provedenog postupka iz stavk (8.) ovog članka, bez naknade se izdaje novi Certifikat.

(11) Prilikom provođenja kontrole izvješća o provedenim energijskim auditima i/ili izdatim energijskim certifika­tima, a prilikom provjere proračunske ispravnosti, do uspostave software-skog alata na razini Federacije BiH, Povjerenstvo za neoavisnu kontrolu koristi Metodologiju, odnosno metodologiju sa algoritmom koja će biti propisana pravilnikom iz članka l. stavak (5) ove uredbe.

(12) Na prijedlog ministra FMPU, Vlada Federacije BiH donosi odluku o uspostavi sofhvare-skog alata na razini Federacije BiH.

 

 

Članak 35.

(Proglašavanje Certifikata nevažećim)

 

 

(1)   Ministar FMPU rješenjem proglašava nevažećim Certifikat i izvješće o provedenom energijskom auditu zgrade, a organ nadležan za izdavanje dozvole oduzima upotrebnu dozvolu zgradi za koju je Povjerenstvo za neovisnu kontrolu utvdila da je Certifikat i upotrebna dozvola ishodovana prema postupanju iz članka 48. stavka (2) točke 2.) ove uredbe.

(2)   Novi Certifikat za zgradu iz stavka (1) ovog članka može se ishodovati nakon otklanjanja nedostataka i ispunjavanja uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 24. stavka (3) Zakona.

(3)    Troškove izdavanja novog Certifikata, nakon negativne ocjene Povjerenstva za neovisnu kontrolu, snosi investitor ili vlasnik zgrade.

 

IX KOMISIJA ZA NEOVISNU KONTROLU

 

 

Članak 36.

(Komisija za neovisnu kontrolu)

 

 

(1)    Komisija za neovisnu kontrolu se sastoji od četiri člana koji se imenuju iz reda eksperata, visoke stručne spreme, koji imaju relevantno iskustvo u projektovanju, kreiranju, pripremi ili primjeni pravila struke ili tehničke regulative iz područja energijske efikasnosti i najmanje pet (5) godina radnog iskustva.

(2)    U Povjerenstvo za neovisnu kontrolu se imenuju osobe (arhitektonske/građevinske, mašinske i elektro struke), koja posjeduju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja Modul l i Modul 2 koji će biti definiran Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje enegijskih audita i energijsko certificiranje zgrada.

(3)    Povjerenstvo za neovisnu kontrolu se imenuje na period od četiri godine.

(4)    Povjerenstvo za neovisnu kontrolu je dužno poslove neovisne kontrole izdatih energijskih certifikata i izvješća o provedenim energijskim auditima obavljati stručno, samostalno, nepristrano i neovisno.

(5)    Povjerenstvo za neovisnu kontrolu je dužno kreirati listu potencijalnih prekršaja, te elemente za vrednovanje i bodovanje prekršaja (sustav bodovanja) svakog od prekršaja na temelju kojih će se zasnivati prijedlozi o oduzimanju ovlaštenja ovlaštenoj osobi.

(6)    Komisija za nezavisnu kontrolu je dužna voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju o provedenoj kontroli i izvršiti unos izvješća o provedenoj neovisnoj kontroli u ISEE.

(7)    Povjerenstvo za neovisnu kontrolu vodi zapisnik o izvršenoj neovisnoj kontroli koji čuva najmanje 30 godina od dana sprovedene neovisne kontrole.

(8)    Dva (2) člana Povjerenstva koji se imenuju iz reda eksperata moraju ispunjavati uvjete definirane člankom 39. stavak (2), toč. a), b), c) i e) ove uredbe, a druga dva člana Povjerenstva moraju ispunjavati uvjete definirane člankom 39 stavak (2), toč. a), b), d) i e), ove uredbe.

(9)    Administrativno-tehničke i financijske poslove Povjerenstvo za neovisnu kontrolu obavlja FMPU i FMERI svatko u okviru svojih nadležnosti.

(10) Tehnički sekretar Stručnog odbora obavlja administrativno-tehničke i druge poslove vezano za sjednice Povjerenstva i oduzimanje ovlasti,

(11) Način rada Povjerenstvo za neovisnu kontrolu utvrđuje se poslovnikom kojeg donosi Povjerenstvo većinskim glasanjem svih članova, uz prethodno pribavljenu suglasnost Stručnog odbora.

(12) Članovima Povjerenstva pripada naknada za rad koja se financira iz sredstava osoba ovlaštenih za obavljanje energijskih audita i /ili energijsko certificiranje čiji rad je predmet kontrole i sukladno sa člancima 26. i 29.ove uredbe.

(13) Visinu naknade iz stavka (15) ovog članka za članove Povjerenstva rješenjem propisuje ministar FMPU/FMERI svaki u okviru svoje nadležnosti.

 

 

Članak 37.

(Izuzeće članova Povjerenstva za neovisnu kontrolu)

 

 

Kao član Povjerenstva za neovisnu kontrolu, neovisnu kontrolu Certifikata i/ili izvješća o energijskom auditu zgrade, odnosno, izvješća o redovnom energijskom auditu sustava grijanja i sustava klimatizacije, ne može obavljati osoba koja je:

a)     na listi stručnih kvalifikovanih osoba kod ovlaštene osobe čiji je energijski certifikat predmet kontrole;

b)     učestvovala u sprovođenju energijskog pregleda zgrade čiji certifikat je predmet kontrole;

c)     učestvovala u izradi projektne tehničke dokumenta­cije, reviziji projektne tehničke dokumentacije; nostrifikaciji iste, građenju, nadzoru nad građenjem i

d)     investitor, vlasnik ili korisnik zgrade, uposlen kod investitora ili korisnika zgrade.

 

 

Članak 38.

(Razrješenje članova Povjerenstva za neovisnu kontrolu)

 

 

(1)    Člana Povjerenstva za neovisnu kontrolu, na prijedlog Stručnog odbora, posebnim rješenjem razrješava ministar FMPU ako:

a)     ne obavlja poslove sukladno sa člancima 33.34. i 36.ove uredbe;

b)     ne obavlja poslove za koje je ovlašten stručno, sukladno s pravilima struke i važećim propisima;

c)     obavlja poslove u suprotnosti sa točkom a) ovog članka;

d)     obavlja poslove za koje nije ovlašten.

(2)    Protiv rješenja iz stavka (1). ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3)    Člana Povjerenstva za neovisnu kontrolu koji je razriješen imenovanja,    zamjenjuje se novim članom prema procedurama iz 51. 36. i 39. ove uredbe.

(4)    Član Povjerenstva za neovisnu kontrolu kojem je oduzeta ovlast za kontrolu ne može podnijeti zahtjev za davanje nove ovlasti prije isteka roka od pet godina od dana pravomoćnosti rješenja o razrješenju.

 

 

Članak 39.

(Način izbora članova Povjerenstva za neovisnu kontrolu)

 

 

(1)    Po javnom pozivu, raspisanom od strane FMPU, Stručni odbor većinskim glasovanjem daje prijedlog za imenovanje, članova Povjerenstva.

(2)    Javni poziv iz stavka (1) ovog članka definira sljedeće uvjete koje mora ispunjavati svaki član Povjerenstva:

a)     završen minimalno VII stupanj stučne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomira­nog inžinjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili elektrotehničke struke a tiče se djelovanja koje je predmet rada Povjerenstva;

b)     položen stručni ispit;

c)     najmanje tri godine radnog iskustva, u ovlaštenoj pravnoj osobi ili kroz angažman na drugi način, na poslovima provođenja energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izradi više od dvadeset energijskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sustavom, odnosno, u pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje redovnih energijskih audita sustava grijanja, sustava klimatizacije i ventilacije ili

d)     najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti kreiranja propisa energijske efikasnosti (energijskih pregleda, energijskog certificiranja, kreiranje, priprema i primjena pravila struke ili tehničke regulative iz područja energijske efikasnosti);

e)     uspješno završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja Modul l, odnosno Modul 2 koji će biti propisan Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje enegijskih audita i energijsko certificiranje zgrada.

(3)   Prijedlog za imenovanje predsjednika Povjerenstva za neovisnu kontrolu daje Stručni odbor.

(4)   Po isteku važnosti rješenja o formiranju Povjerenstva za neovisnu kontrolu, ministar FMPU prema procedurama iz st. (1), (2) i (3) ovog članka rješenjem imenuje članove Povjerenstva za naredni četverogodišnji period.

(5)    Povjerenstvo za neovisnu kontrolu kojem je isteklo važeće rješenje nastavlja sa radom do imenovanja novog povjerenstva.

 

 

Članak 40.

(Troškovi neovisne kontrole Certifikata i izvještaja

o energijskom auditu zgrada)

 

 

(1)    Troškove sprovođenja neovisne kontrole izdatih Certifi­kata i izvješća o energijskom auditu zgrada propisuje ministar FMPU.

(2)    Ukoliko izvješće o sprovedenoj neovisnoj kontroli bude negativan, troškove sprovođenja neovisne kontrole snosi ovlaštena fizička/pravna osoba koja je izvršila energijski audit i izradila izvješćej/certifikat, odnosno pravna osoba ovlaštena za energijsko certificiranje koja je izdala certifikat.

(3)    Ako u postupku neovisne kontrole nisu utvrđene nepravilnosti, troškove sprovođenja neovisne kontrole snosi FMPU iz dijela naknada za izdavanje energijskog certifikata predviđenog za financiranje troškova neovisne kontrole.

 

 

Članak 41.

(Troškovi neovisne kontrole izvješća o redovnom energijskom

auditu sustava grijanja i klimatizacije)

 

 

(1)    Troškove sprovođenja neovisne kontrole izvješća o energijskom auditu o redovnom energijskom auditu sustava grijanja i sistema klimatizacije propisuje Ministar.

(2)    Ukoliko izvješće o sprovedenoj neovisnoj kontroli bude negativan, troškove sprovođenja neovisne kontrole snosi ovlaštena osoba koja je izvršila redovni energijski audit i izradila izvješće.

(3)    Ako u postupku neovisne kontrole nisu utvrđene nepravilnosti, troškove sprovođenja neovisne kontrole snosi FMERI iz dijela iznosa troškova za usluge redovnog energijskog audita predviđenog za financiranje troškova neovisne kontrole.

 

 

Članak 42.

(Naknada za rad Povjerenstva za neovisnu kontrolu)

 

 

(1)   Predsjednik, članovi Povjerenstva i tehnički sekretar imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(2)   Naknade iz stavka (1.) ovog članka financiraju se iz dijela iznosa sredstava uplaćenih od strane ovlaštenih osoba iz čl. 26. i 27. ove uredbe po temelju izdavanja Certifikata i izvješća o provedenim energijskim auditima zgrada, odnosno, iz dijela iznosa sredstava uplaćenih od strane ovlaštenih osoba iz čl. 28. i 29. ove uredbe po temelju troškova za usluge redovnog energijskog audita.

 

X INFORMACIONI SUSTAV ENERGIJSKE EFIKASNOSTI

 

 

Članak 43.

(Registar energijskih certifikata)

 

 

(1)    S ciljem osiguranja najveće razine dostupnosti informacija do uspostavljanja Agencije, Fond uspostavlja, vodi i održava informacioni sustav energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine (ISEE).

(2)    ISEE je skup neovisnih internet platformi sa sopstvenim aplikacijama i bazama podataka koje međusobno komuniciraju web servisima i sastoji se najmanje od sljedećih međusobno neovisnih komponenti:

a)     Komponenta l - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programi

b)     Komponenta 2 - Uštede energije

c)     Komponenta 3 - Potrošnja energije

d)     Komponenta 4 - Energijski certifikati zgrada

e)     Komponenta 5 - Tehnički sustavi grijanja i klimatizacije

 

 

Članak 44.

(Komponenta 4 - energijski certifikati zgrada)

 

 

(1)    Komponentom energijski certifikati zgrada propisuje se obveza unosa podataka o provedenim energijskim auditima i izdatim energijskim certifikatima.

(2)    Komponentu energijski certifikati zgrada, do uspostavljanja Agencije, održava i ažurira FMPU.

(3)   Sukladno sa Pravilnikom o informacionom sustavu Federacije BiH, FMPU u suradnji sa Fondom, će, dati pravo pristupa Komponenti energijski certifikati zgrada registrovanim korisnicima, odnosno nosiocima podataka.

(4)    Komponenta energijski certifikati zgrada, između ostalog, sadrži:

a)     registar izvješća o energijskom auditu zgrada;

b)     registar certifikata o energijskoj efikasnosti zgrada;

c)     registar pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje energijskih audita zgrada;

d)     registar pravnih osoba ovlaštenih za provođenje Programa obuke.

(5)    Izvješća o energijskim auditima zgrade i energijski certifikati zgrada koji se ne nalaze u registrima iz čl. a.); b.) i c.) iz stavka (4) ovog članka su nevažeći.

(6)   Podaci iz stavka (4) ovog članka su javni, ukoliko to ne bude drugačije riješeno Pravilnikom o informacionom sustavu Federacije BiH.

 

 

Članak 45.

(Komponenta 5 - Tehnički sustavi grijanja i klimatizacije)

 

 

(1)    Komponentom 5 - Tehnički sustavi grijanja, i sustavi klimatizacije propisuje se obveza unosa podataka o provedenim redovnim energijskim auditima sustava grijanja, ssustava klimatizacije i na temelju toga sačinjenim izvješćima.

(2)    Komponentu 5 - Tehnički ssustavi grijanja, i ssustavi klimatizacije, do uspostavljanja Agencije, održava i ažurira FMERI.

(3)    Sukladno sa Pravilnikom o informacionom sustavu Federacije BiH, FMERI u suradnji sa Fondom, će dati pravo pristupa Komponenti 5 - Tehnički sustavi grijanja, i sustavi klimatizacije registrovanim korisnicima, odnosno nosiocima podataka.

(4)    Komponenta 5, između ostalog, sadrži:

a)     registar izvješća o redovnom energijskom auditu ssustava grijanja;

b)     registar izvješća o redovnom energijskom auditu sustava, klimatizacije;

c)     registar pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje redovitih energijskih audita iz toč. a) i b) ovog stavka.

(5)    Izvješća o redovnim energijskim auditima ssustava grijanja, i sustava klimatizacije koji se ne nalaze u registrima Komponente 5. su nevažeći.

(6)    Podaci iz stavk (4) ovog članka su javni, ukoliko to ne bude drugačije riješeno Pravilnikom o informacionom sustavu Federacije BiH.

 

XI UPRAVNI NADZOR I INSPEKCIJA

 

 

Članak 46.

(Nadzor)

 

 

Upravni nadzor obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ove uredbe i propisa koji iz nje proističu, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovom uredbom, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi kao i nadzor nad njihovim postupanjem obavlja Ministarstvo i FMPU, svatko u okviru svojih nadležnosti, sukladno sa ovlaštenjima propisanim ovom uredbom, Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH, Zakonom o organizaciji organa uprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) Zakonom o upravnom postupku u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

 

 

Članak 47.

(Inspekcijski nadzor)

 

 

(1)    Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ove uredbe vrše Tehnička inspekcija i Urbanističko-ekološka inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove, sukladnosa Zakonom, Zakonom o inspekcijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/14), i građevinske inspekcije osnovane propisima na kantonalnoj razini.

(2)   Nadležni inspektor u provođenju nadzora, između ostalog, kontrolira ispunjavanje obveza certificiranja i obavljanja energijskog audita koje propisuje ova uredba, i sukladno sa utvrđenim stanjem, preduzimaju mjere i radnje određene Zakonom, ovom uredbom i drugim propisima koji se referišu na ovu oblast.

 

XII KAZNENE ODREDBE

 

 

Članak 48.

(Kaznene mjere)

 

 

(1)    Novčanom kaznom od l.500,00 KM do 5.000,00 KM bit će kažnjen član Povjerenstva za neovisnu kontrolu energijskih certifikata i/ili energijskih audita zgrada, odnosno izvješća o redovnom auditu sustava grijanja i sustava klimatizacije, koji:

1.     ne obavlja poslove sukladno sa čl. 33., 34. i 36.ove uredbe;

2.     ne obavlja poslove za koje je ovlašten stručno, sukladno s pravilima struke i važećim propisima;

3.     obavlja poslove u suprotnosti sa člankom 36. ove uredbe;

4.     obavlja poslove za koje nije ovlašten.

(2)   Novčanom kaznom od 3.000,00 KM bit će kažnjena osoba ovlaštena za provođenje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrade ako:

l.     postupi suprotno odredbama članka 5. ove uredbe;

2.    Povjerenstvo za neovisnu kontrolu energijskih certifikata i energijskih audita zgrada u toku provođenja aktivnosti iz članka 34.utvrdi da je ovlaštena osoba sa namjerom korigovalo proračun za zgradu iz članka 34. stavka (2) toč. b), c) i d) ove uredbe i za istu izdalo netačan energijski certifikat.

 

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 49.

 

 

(1)    Nakon stupanja na snagu ove uredbe sve zgrade za koje je propisana obveza energijskog certificiranja moraju imati energijski certifikat dostupan sukladno sa odredbama Zakona i ove uredbe.

(2)    Izuzetno od stavka (1) ovog članka, postojeće zgrade iz članka 15.ove uredbe koje se prodaju ili iznajmljuju, uz dokumentaciju potrebnu za zaključenje ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju, vlasnik zgrade je dužan priložiti Certifikat zgrade ili dijela zgrade, počevši od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

(3)    Odredba stavka (2) se ne odnosi na zgrade javne namjene iz članka 14.ove uredbe.

 

 

Članak 50.

 

 

Uredba sadrži sljedeće priloge koji čine njen sastavni dio: Prilog l  - Izgled i sadržaj  energijskog certifikata stambenih zgrada;

Prilog 2 - Izgled i sadržaj energijskog certifikata nestambenih zgrada;

Prilog 3 - Izgled i sadržaj energijskog certifikata za ostale zgrade;

Prilog 4 - Pregled  mogućih  mjera za povećanje energijske efikasnosti zgrada; Prilog 5 - Izvješće o provedenom energijskom auditu;

Prilog 6 - Popis bosansko-hercegovačkih normi;

Prilog 7 - Metodologija za izračunavanje i iskazivanje energijskih karakteristika zgrada sa algoritmom za proračun istih.

 

 

Članak 51.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1270/2018

25. listopada 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.