Na osnovu člana 26. stav (4.) Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17), na usaglašen prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O PROVOĐENJU ENERGIJSKIH AUDITA I IZDAVANJU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Član 1.

(Predmet)

 

 

(1)    Ovom uredbom propisuju se:

a)     način, uvjeti i rokovi provođenja energijskih audita,

b)     sadržaj izvještaja o energijskom auditu,

c)     način i metodologija energijskog certifikovanja zgrada uključujući definisanje vrste zgrada na koje se certifikat odnosi,

d)     sadržaj i izgled certifikata,

e)     zgrade javne namjene koje imaju obavezu energijskog audita i javnog izlaganja energijskog certifikata,

f)      tipove zgrada prema namjeni i broju sati grijanja,

g)     način utvrđivanja energijske klasifikacije zgrada,

h)     sadržaj i način vođenja registra pravnih i fizičkih lica ovlaštenih za obavljanje energijskih audita u vidu elektronske baze podataka,

i)      sadržaj i način vođenja registra uspješno obučenih stručno kvalifikovanih lica koja provode energijske audite,

j)      način i uvjete provođenja nezavisne kontrole izvještaja o provedenim   energijskim auditima i izdatim certifikatima,

k)     sadržaj i način vođenja registra izdatih certifikata te

l)      druga pitanja vezana uz provođenje energijskih audita i energijskog certifikovanja zgrada.

(2)    Uredbom se u potpunosti propisuju način i procedure provođenja energijskih audita iz stava (1) tačke a) ovog člana za oblast zgradarstva koji se odnose na:

a)     obavljanje energijskih audita zgrada s jednostavnim tehničkim sistemom;

b)     obavljanje energijskih auditazgrada sa složenim tehničkim sistemom, i u nadležnosti su FMPU.

(3)   Način i procedure provođenja energijskih audita za druge objekte, tehnološke procese i/ili industrijska postrojenja iz člana 3. tačka 14) i člana 28. dijela tačke c) Zakona, a u skladu sa stavom (1) tač. a); b); h); i); j) i 1) ove uredbe, propisaće se podzakonskim propisom kojim će se urediti to područje, a koji donosi Ministar.

(4)    Način i procedure provođenja energijskih audita komunalnih usluga (javna rasvjeta, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom i sl.) iz člana 28. tačka d) Zakona, a u skladu sa stavom (1) tač a); b); h); i); j) i 1) ove uredbe, propisaće se podzakonskim propisom kojim će se urediti to područje, a koji donosi Ministar.

(5)    Način i procedure provođenja redovnih energijskih audita sistema grijanja, i sistema za klimatizaciju iz člana 29. st.(3) i (4) Zakona, a u skladu sa stavom (1) tač. a); b); h); i); j) ove uredbe, propisaće se pravilnikom o redovnim energijskim auditima sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju, a koji donosi Ministar. Sastavni dio pravilnika čini metodologija sa algoritmom.

 

 

Član 2.

(Pojmovi)

 

 

(1)    U smislu ove uredbe pojedini pojmovi imaju slijedeća značenja:

1)     bruto podna površina zgrade je zbir površina poda za sve nivoe zgrade i računa se prema tački 5.1.3. BAS ISO 9836 - površina poda etaža koje su zatvorene i natkrivene sa svih strana;

2)     Certifikat o energijskoj efikasnosti" (Certifikat) znači potvrda kojom se označava ertergijska efikasnost zgrade ili dijela zgrade;

3)     daljinsko grijanje ili daljinsko hlađenje je distribucija termalne energije u obliku pare, vruće vode ili ohlađene tečnosti od centralnog proizvodnog izvora kroz mrežu do većeg broja zgrada ili mjesta s ciljem grijanja ili hlađenja prostora ili za procesno grijanje ili hlađenje;

4)     energijski audit je dokumentovani postupak za sticanje odgovarajućih saznanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energijskim karakteristikama zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energijske sisteme, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih objekata, privatnih ili javnih usluga za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energijske efikasnosti te izradu izvještaja sa prikupljenim informacijama i predloženim mjerama;

5)     energijsko certificiranje je postupak koji se provodi s ciljem izdavanja certifikata o energijskoj efikasnosti zgrade;

6)     energijski razred zgrade je indikator specifične godišnje potrebne toplotne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sistema, koji kod zgrada obuhvata energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode, hlađenje i klimatizaciju/ ventilaciju;

7)     energijska sanacija zgrade je izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećoj zgradi kao i popravka ili zamjena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog ili manjeg kapaciteta, u kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost zgrade, ne mijenjaju konstruktivni elementi, ne utiče na bezbjednost susjednih zgrada, saobraćaja, ne utiče na zaštitu od požara i zaštitu životne sredine, ali kojima može da se mijenja spoljni izgled zgrade uz potrebne saglasnosti, u cilju povećanja njene energijske efikasnosti i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu;

8)     energijsko svojstvo zgrade je izračunata količina energije potrebne za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode, rasvjetu prilikom karakteristične upotrebe zgrade i izražava se preko specifične godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sistema;

9)     faktor oblika zgrade, f0 = A/VC (m-1), je količnik površine omotača grijanog dijela zgrade, A (m2), i bruto zapremine, Ve (m3), grijanog dijela zgrade;

10)   godišnja emisija ugfjendioksida (CO2), (kg/god) je masa emitovanog ugljendioksida u vanjsku okolinu tokom jedne godine koja je posljedica energijskih potreba zgrade;

11)   godišnja isporučena energija, Edel (kWh/god), je energija dovedena tehničkim sistemima zgrade tokom jedne godine za pokrivanje energijskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema;

12)   godišnja potrebna toplotna energija za grijanje QH,nd (kWh/god) je računski određena količina toplote koju sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutrašnje projektne temperature u zgradi tokom razdoblja grijanja zgrade;

13)   godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje, Qc, nd (kWh/god), je računski određena količina toplote koju sistemom hlađenja treba tokom jedne godine odvesti iz zgrade za održavanje unutrašnje projektne temperature u zgradi tokom razdoblja hlađenja zgrade;

14)   godišnja potrebna energija za ventilaciju, QVe (kW/h/god), je računski određena količina energije za pripremu zraka sistemom prisilne ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije tokom jedne godine za održavanje stepena ugodnosti prostora u zgradi;

15)   godišnja potrebna energija za rasvjetu, EL (k\Vh/ god), je računski određena količina energije koju treba dovesti zgradi tokom jedne godine za rasvjetu;

16)    godišnja potebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode, Qw (kWh/ god), je računski određena količina toplote koju sistemom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tokom jedne godine za zagrijavanje vode;

17)   godišnja potrebna toplotna energija, QH (kWh/ god), je zbir godišnje potrebne toplote i godišnjih toplotnih gubitaka sistema za grijanje i pripremu potrošne tople vode u zgradi;

18)   godišnja primarna energija, Eprim (kWh/ god), je računski određena energije potrebna za zadovolja­vanje svih energijskih potreba zgrade tokom jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvaranja:

19)   godišnji toplotni gubici sistema grijanja Qh, is (kWh/god), su energijski gubici sistema grijanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi;

20)   godišnji gubici sistema hlađenja, qc,is (kWh/god), su energijski gubici sistema hlađenja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanie unutrašnje temperature u zgradi;

21)   godišnji toplotni gubici sistema za pripremu potrošne tople vode QW, is (kWh/god), su energijski gubici sistema pripreme potrošne tople vode tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode;

22)   imenovano lice je fizičko lice koje je u ovlaštenom pravnom licu zaposleno na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu te koje u ime tog pravnog lica potpisuje izvještaje o provedenom energijskom auditu zgrade i energijski certifikat zgrade, te provodi radnje i postupke energijskog audita zgrade i energijskog certficiranja. U smislu uspostave sistema ovlašćivanja lica za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema hlađenja, klimatiza­cije i ventilacije uslovi za potpisivanje izvještaja o redovnim energijskim auditima sistema grijanja, sistema hlađenja i klimatizacije i ventilacije od strane imenovanog lica će se definisati propisom koji donosi Ministar;

23)   Informacioni sistem energijske efikasnosti FBiH (ISEE) je skup nezavisnih internet platformi sa aplikacijama i bazama podataka koje međusobno komuniciraju web servisima;

24)   Instalacija javne rasvjete je postrojenje koje se sastoji od elemenata nosivih konstrukcija, kablovskog razvoda i uređaja za mjerenje, sklapanje, razvod, upravljanje, regulaciju intenziteta, svjetlosnog toka i svjetiljki, sa svrhom osvjetljavanja javnih i saobraćajnih površina u naseljima i osvjetljavanja javnih cesta;

25)   koeficijent transmisionog toplotnog gubitka Htra, ad (W/K), je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru i razlike između unutrašnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature;

26)   korisna površina grijanog dijela zgrade, AK (m2), je ukupna neto podna površina grijanog dijela zgrade;

27)   Metodologija je dokument kojim se jasno propisuju postupci provođenja energijskog audita zgrada, način utvrđivanja energijskih karakteristika zgrada, a koja sadrži algoritme za izračunavanje energijskih karakteristika zgrada. Puni naziv je Metodologija za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i Algoritam za proračun istih - Prilog 7;

28)   neto podna površina zgrade je ukupna površina poda zgrade između elemenata koji je ograničavaju i računa se prema tački 5.1.5. BAS ISO 9836;

29)   nestambena zgrada je zgrada koja nema niti jednu stambenu jedinicu ili skup prostorija namijenjen stanovanju zajednica;

30)   nestambena zgrada privredne namjene je zgrada namijenjena za obavljanje privredne, proizvodne i poljoprivredne djelatnosti (npr. to su: proizvodne hale u industrijskoj proizvodnji, proizvodne radionice, skladišta, zgrade namijenjene poljoprivrednom privređivanju kao što su staje, vinarije i sl.);

31)   nova zgrada je izgrađena građevina za koju nije izdato odobrenje za upotrebu, odnosno građevina prije početka njenog korištenja;

32)   Ovlašteno lice je lice koje prema Uredbi iz stava (3) člana 27. Zakona o energijskoj efikasnosti ima ovlaštenje za energijsko certificiranje, i/ili energijske audite zgrada i/ili redovne audite sistema grijanja, sistema hlađenja i sistema klimatizacije i ventilacije izdano od resornog ministarstva;

33)   pomoćni sistem je tehnička oprema koja doprinosi pretvaranju energije za pokrivanje energijskih potreba zgrade;

34)   postojeća zgrada je zgrada izgrađena na temelju građevinske dozvole;

35)   površina omotača grijanog dijela zgrade, A (m2), je ukupna površina građevinskih dijelova koji razdvajaju grijani dio zgrade od vanjskog prostora, tla ili negrijanih dijelova zgrade (omotač grijanog dijela zgrade), određena prema BAS EN ISO 13789, dodatak B, za slučaj vanjskih dimenzija;

36)   prostori zgrade u kojima se održava kontrolisana temperatura su prostori zgrade koji se griju i/ili hlade;

37)   referentni klimatski podaci su skup odabranih klimatskih parametara koji su karakteristični za neko geografsko područje;

38)   referentne vrijednosti su određene vrijednosti u odnosu na koje se vrši upoređivanje izračunatih vrijednosti energijskih svojstava građevina;

39)   Toplotna pumpa je uređaj, postrojenje ili instalaciija koja prenosi toplotu iz prirodnog okruženja kao što je zrak, voda ili tlo u zgrade ili industrijske objekte mijenjanjem prirodnog toka toplote na takav način da toplota teče od niže prema višoj temparaturi. Kod reverzibilnih toplotnih pumpi toplota se može prenositi iz zgrade na prirodno okruženje;

40)   sistem klimatizacije je složeni proces koji uključuje kondicioniranje, transport i ubacivanje zraka u prostor kojim se regulišu: temparatura, relativna vlažnost, brzina strujanja zraka, čistoća zraka, nivo buke i razlika pritiska u prostoru a s ciljem postizanja zdravog okruženja za lica koja borave u prostoru, odnosno, postizanja uslova za potrebe industrijske proizvodnje, Sistem klimatizacije se, prema termodinamičkom procesu pripreme vlažnog zraka, dijeli na: grijanje, hlađenje, ovlaživanje i odvlaživanje što se vrši kroz: sistem ventialacije (jedan od gore navedenih procesa); sistem djelomične klimatizacije (dva ili tri od navedenih procesa) i sistem klimatizacije (sva četiri procesa cjelogodišnje);

41)   srednja vanjska temperatura 0e (°C) je prosječna vrijednost temperature vanjskog zraka u posmatranom vremenskom periodu prema meteoorološkoj stanici najbližoj lokaciji zgrade;

42)   stambena zgrada je zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je vise od 90% bruto podne povšine namijenjeno za stanovanje, odnosno koja nema više od 50 m2 neto podne površine u drugoj namjeni. Stambenom zgradom smatra se i zgrada sa apartmanima u turističkom području;

43)   stvarni klimatski podaci su klimatski podaci dobiveni statističkom obradom prema meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji zgrade;

44)   Stručni odbor je tijelo imenovano od strane Vlade Federacije koje pruža stručnu podršku FMPU u poslovima vezanim za izdavanje ovlaštenja;

45)   tehnički sistem je tehnička oprema ugrađena u zgradu ili dio zgrade koja služi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode, osvjetljenje ili njihovu kombinaciju;

46)   termotehnički sistem je tehnička oprema za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu potrošne tople vode zgrade ili dijela zgrade kao samostalne cjeline;

47)   ukupna korisna površina zgrade je ukupna neto podna površina zgrade odgovarajuće namjene i računa se prema tački 5.1.7. BAS ISO9836;

48)   unutrašnja projektna temperatara, Ieoint,set,H (°C) je projektom predviđena temperatura unutrašnjeg zraka svih prostora grijanog dijela zgode;

49)   Zakon je Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 22.17);

50)   zapremina grijanog dijela zgrade, Ve (m3), je bruto zapremina grijanog dijela zgrade kojem je površina omotača jednaka A;

51)   zgrada je građevina sa krovom i zidovima, trajno vezana za tlo, u kojoj se energija koristi za stvaranje određenih klimatskih uslova i namijenjena je boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra građevina unutar sistema infrastrukturne građevine;

52)   zgrada javne namjene je zgrada ili dio zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje zajednice, te zgrada ili dio zgrade koja nije stambena u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi;

53)   zgrada mješovite namjene je zgrada koja ima više od 10% neto podne površine u drugoj namjeni od osnovne (stambene, nestambene ili ostale namjene), odnosno kada je neto podna površina u drugoj namjeni veća od 50 m2 i zbog čega je potrebno zgradu podijeliti na zone koje se mogu posebno certificirati u skladu s osnovnom klasifikacijom zgrada (npr. stambena zgrada, uredska i trgovačka namjena u jednoj zgradi);

54)   zgrada sa više zona je zgrada koja ima više dijelova za koje je potrebno izraditi posebne energijske certifikate. Zgrada s više zona je zgrada:

- koja se sastoji od dijelova koji čine zaokružene funkcionalne cjeline koje imaju različitu namjenu, te imaju mogućnost odvojenih sistema grijanja i hlađenja (stambeni dio u nestambenoj zgradi), ili se razlikuju po unutršnjoj projektnoj temperaturi za više od 4 °C, osim ako čine funkcionalnu cjelinu (npr. kupaonica u stanu, garderoba uz sportsku dvoranu i slično),

- kod koje je 10% i više neto podne površine prostora zgrade u kojem se održava kontirolisana temperatura u drugoj namjeni od osnovne namjene, kad je ta neto podna površina u drugoj namjeni veća od 50 m2;

- kod koje dijelovi zgrade koji su zaokružene funkcionalne cjeline imaju različiti   termo-tehentčki sistem i/ili bitno različite režime korištenja termotehničkih sistema.

(2)    Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi, a nisu navedeni u stavu (l.) ovog člana, imaju značenje definisano odredbama Zakona i ostalih relevantnih propisa.

 

II NAČIN, USLOVI I ROKOVI ZA OBAVLJANJE ENERGIJSKOG AUDITA

 

 

Član 3.

(Energijski audit)

 

 

(1) Energijski audit svih krajnjih potrošača, sektora javnih komunalnih usluga, uključujući domaćinstva, komercijalne potrošače i male i srednje industrijske potrošače, vrši se isključivo na osnovu pravila struke, objektivno i potpuno nezavisno.

(2)   Svrha energijskog audita je utvrđivanje isplatljivosti mogućnosti za smanjenje krajnje potrošnje energije u skladu sa propisima iz člana 1. st. (3), (4) i (5) ove uredbe kao i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energijske, efikasnosti.

(3)    Energijski audit se sastoji od:

a)     prikupljanja podataka;

b)     mjerenja krajnje potrošnje energije;

c)     proračuna energijskih karakteristika;

d)     procjene energijske efikasnosti i

e)     identifikovanja mjera za uštedu energije.

(4)    Svrha energijskog audita zgrada je utvrđivanje isplatljivosti mogućnosti za smanjenje krajnje potrošnje energije u skladu sa propisom o postupku za izračunavanje optimalnih troškova minimalnih zahtjeva za energijskim karakteristikama zgrada a koji donosi federalni ministar prostornog uređenja (u daljem tekstu: ministar FMPU) i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energijske efikasnosti.

 

 

Član 4.

(Obaveza provođenja energijskog audita zgrada)

 

 

(1)    Energijski audit zgrade provodi se za:

a)     zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina veća od 500 m2,

b)     nove zgrade prije izdavanja upotrebne dozvole osim ako ovom Uredbom nije drugačije propisano;

c)     zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, ili daju u zakup.

(2)    Iznajmljivanje iz tačke c) stava (1) ovog člana se ne odnosi na stanove, apartmane i kuće za odmor u kojima se pruža ugodstiteljska usluga smještaja.

 

 

Član 5.

(Energijski audit zgrade)

 

 

(1)    Energijski audit zgrade uključuje:

a)     pripremne radnje;

b)     prikupljanje svih potrebnih informacija o zgradama koje su nužne za provođenje postupka energijskog certificiranja i određvanja energijskog razreda zgrade;

c)     provođenje kontrolnih mjera po potrebi;

d)    analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine;

e)     prijedlog mjera za poboljšanje energijske efikasnosti zgrade, odnosno za poboljšanje energijskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom perioda povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera;

f)     izvještaj i zaključak s preporukama i redosljedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energijske efikasnosti zgrade, odnosno energijskih svojstava zgrade.

(2)    U postupku provođenja energijskog audita zgrada obavezno se provodi:

a)     Analiza građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplotne zaštite (analizu toplotnih karakteristika vanjskog omotača zgrade),

b)     Analizu energijskih svojstava sistema grijanja i hlađenja,

c)     Analiza energijskih svojstava sistema klimatizacije i ventilacije,

d)     Analiza energijskih svojstava sistema za pripremu potrošne tople vode,

e)     Analiza energijskih svojstava sistema elektorinstalacija i rasvjete, kućanskih aparata, i drugih potrošača energije,

f)     Analiza upravljanja svim tehničkim sistemima zgrade,

g)    Analiza mognućnosti promjene izvora energije,

h)    Analiza mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i efikasnijih sistema (alternativni sistemi),

i)     Analizu sistema mjerenja regulacije i upravljanja,

j)     Proračun potrošnje energije računajući sve dobitke i gubitke energije za zadane uslove korištenja zgrade i stvarne klimatske podatke,

(3)    Energijski audit zgrade, osim radnji i postupaka iz st. a (1) i (2) ovog člana, može uključivati i druge radnje, postupke i analize u zavisnosti od namjene, karakteristika i vrste zgrade.

(4)    Ovlašteno pravno ili ovlašteno fizičko lice, prilikom vršenja energijskog audita, obavlja audit zgrade i energetskih postrojenja u zgradi i provjerava ispravnost podataka, u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i pravilima struke.

(5)    Sva mjerenja koja se sprovode prilikom vršenja energijskog audita moraju biti sprovedena u skladu sa uslovima propisanim posebnim propisima iz oblasti zaštite na radu i drugim posebnim propisima i odgovarajućim standardima u zavisnosti od vrste zgrade u kojoj se mjerenja provode.

(6)    Ovlašteno lice je odgovorno za preciznost, tačnost i istinitost podataka prikazanih u energijskom certifikatu i izvještaju o energijskom auditu zgrade.

(7)    Energijski audit zgrade će se provoditi u skladu s Metodologijom za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada sa algoritmom za proračun istih, (daljem tekstu Metodologija) i pravilima struke koji će biti definisani pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama zgrada iz člana 24. st.(3) i (4) Zakona, a koji donosi ministar FMPU.

 

 

Član 6.

(Izvještaj o obavljenom energijskom auditu zgrade)

 

 

(1)    Izvještaj o provedenom energijskom auditu zgrade izrađuje ovlašteno pravno ili fizičko lice i predaje ga naručitelju.

(2)    Izvještaj o energijskom auditu zgrade sadrži sve opise, podatke, informacije i priloge korištene u provođenju energijskog audita zgrade.

(3)    Izvještaj se sačinjava na obrascu datom u prilogu 5 ove uredbe.

(4)    Izvještaj o energijskom auditu zgrade potpisuju sva ovlaštena lica koja su učestvovala u njegovoj izradi:

a)     ukoliko je energijski audit i energijsko certificiranje zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom vršilo ovlašteno fizičko lice, Izvještaj o energijskom auditu potpisuje i ovjerava pečatom ovlašteno fizičko lice;

b)     ukoliko je energijski audit zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom vršilo pravno lice ovlašteno za obavljanje energijskih audit i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemima, Izvještaj o energijskom auditu potpisuje stručno kvalifikovano lice mašinske struke uposleno u pravnom licu i ovjerava pečatom pravno lice;

c)     ukoliko je energijski audit zgrade sa složenim tehničkim sistemom vršilo pravno lice ovlašteno za obavljanje energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim sistemima, Izvještaj o energijskom auditu potpisuju stručna kvalifikovana lica uposlena u pravnom licu, a za pojedine faze energijskog pregleda kako slijedi:

1)     za mašinski dio tehničkog sistema izvještaj potpisuje stručno kvalifikovano lice mašinske struke;

2)     za elektrotehnički dio tehničkog sistema izvještaj potpisuje stručno kvalifikovano lice elektrotehničke struke;

3)     za sisteme automatskog regulisanja i upravljanja izvještaj potpisuje stručno kvalifikovano lice elektrotehničke struke ili mašinske struke i

4)     za građevinski dio zgrade izvještaj potpisuje stručno kvalifikovano lice arhitektonske ili građevinske struke.

(5)    Ovjeren i potpisan Izvještaj o obavljenom energijskom auditu zgrade ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade dostavlja FMPU u elektronskoj formi (direktnim unosom u komponentu Energijski certifikati zgrada koja je sastavni dio ISEE on-line popunom aplikacije za dostavu Izvještaja o izvršenom energijskom auditu zgrade:

a)     ukoliko je energijski audit vršilo ovlašteno fizičko lice, on-line popunu aplikacije za dostavu Izvještaja o izvršenom energijskom auditu zgrade, vrši ovlašteno fizičko lice;

b)     ukoliko je energijski audit zgrade vršilo pravno lice ovlašteno za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemima, on-line popunu aplikacije za dostavu Izvještaja o izvršenom energijskom auditu zgrade vrši imenovano lice;

c)     ukoliko je energijski audit vršilo pravno lice ovlašteno za obavljanje energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim, on-line popunu aplikacije za dostavu Izvještaja o izvršenom energijskom auditu zgrade vrši imenovano lice.

 

III ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

 

 

Član 7.

(Obaveza posjedovanja Certifikata)

 

 

Certifikat mora posjedovati:

a)     svaka nova zgrada,

b)     postojeća zgrada ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup,

c)     svaka zgrada u kojoj lica iz stava (l) člana 18. Zakona obavljaju svoju djelatnost (u daljem tekstu; zgrade javne namjene), a koja ima korisnu površinu veću od 500 m2 i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata.

 

 

Član 8.

(Izuzeće od obaveze posjedovanja Certifikata)

 

 

Certifikat nije obavezan za;

a)     nove i postojeće samostojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju, koji imaju upotrebnu korisnu površinu manju od 50 m2;

b)     za zgrade sa liste zgrada iz člana 25. stav (3). Zakona;

c)     zgrade koji imaju predviđeni vijek upotrebe ograničen na dvije godine i manje;

d)     privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta; sa rokom upotrebe od dvije godine ili kraće;

e)     radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade, nestambene poljoprivredne zgrade sa niskom potrošnjom energije i drugi industrijski kompleksi koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;

f)      zgrade koje se koriste kao vjerski objekti ili mjesta za obavljanje vjerskih službi;

g)     zgrade koji su službeno zaštićene kao dio kulturno-historijskog naslijeđa i zgrade koji imaju posebnu ambijentalnu vrijednost, a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energijske efikasnosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda u skladu s predviđenom spomeničkom

zaštitom zgrade;

h)     stambene zgrade koje se koriste ili koje su namjenjene za korištenje na period kraći od 4 mjeseca godišnje ili za ograničenu godišnju upotrebu i sa očekivanom potrošnjom energije koja je manja od 25% od cjelogodišnje upotrebe;

i)     zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 ºC.

 

 

Član 9.

(Tipovi zgrada po namjeni)

 

 

Vrste zgrada za koje se izdaje energijski certifikat određene su prema pretežnoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade:

1)     višestambene zgrade i zgrade za kolektivno stano­vanje su stambene zgrade s tri i više stanova, zgrade za stanovanje zajednica (domovi - đački, studentski, penzionerski,  radnički, dječji domovi, zatvori, kasarne i sl. zgrade za stanovanje) - zgrade kod kojih se može izraditi zajednički certikifat ili zasebni certifikat za svaku stambenu jedinicu),

2)     porodične stambene zgrade su samostojeće stambene zgrade i zgrade s jednim stanom, zgrade s jednim stanom u nizu ili drugačije povezane zgrade s jednim stanom, zgrade do tri stana i zgrade u nizu s više stanova po lameli - zgrade kod kojih se izrađuje poseban energijski certifikat za svaku stambenu jedinicu).

B. nestambene zgrade:

1)     uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične namjene,

2)     zgrade namjenjene obrazovanju (školske i fakultetske zgrade, vrtići,i druge odgojne i obrazovne ustanove),

3)     zgrade namjenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti (bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu i rehabilitacionu zaštitu i sl.),

4)     zgrade namjenjene turizmu i ugostiteljstvu (hoteli i slične zgrade za kratkotrajni boravak, zgrade ugostiteljske namjene-gostionice, restorani i sl.),

5)     zgrade namjenjene za sport i rekreaciju (sportske dvorane i sl.).

6)     zgrade trgovine - veleprodaja i maloprodaja (trgovački centri, zgrade s prodavnicama),

7)     ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice i slično).

C. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih mikroklimatskih ustova u unutrašnjem prostoru.

 

 

Član 10.

(Obaveza javnog izlaganja Certifikata)

 

 

(1)   Ukoliko zgrada, odnosno samostalna upotrebna cjelina za koju postoji obaveza energijskog audita i izrade i izlaganja Certifikata ima više ulaza, tada se Certifikat izlaže na jasno vidljivom mjestu uz glavni ulaz zgrade.

(2)   Javno se izlaže prva stranica Certifikata u formatu A4, zaštićena od eventualnih oštećenja i pričvršćena na siguran način koja sadrži osnovne podatke o zgradi i energijski razred, te stranica Certifikata koja sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energijskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, odnosno, preporuke za korištenje zgrade vezano za upravljanje energijom i toplotnom zaštitom i ispunjenje energijskih svojstava zgrade.

(3)    Za izradu i javno izlaganje Certifikata odgovoran je investitor, odnosno vlasnik zgrade.

(4)    Korisnik zgrade za koju je obavezno javno izlaganje Certifikata dužan je omogućiti izradu Certifikata zgrade i njegovo javno izlaganje.

 

 

Član 11.

(Obaveza investitora, vlasnika i korisnika zgrade)

 

 

(1)    Investitor, vlasnik ili korisnik zgrade ili samostalne upotrebne cjeline zgrade dužan je osigurati provođenje energijskog audita zgrade i energijsko certificiranje u skladu sa odredbama Zakona i ovom uredbom.

(2)    Investitor ili vlasnik iz stava (1) ovog člana dužan je poslove energijskog audita i energijskog certificiranja povjeriti za to ovlaštenim licima.

(3)    Investitor ili vlasnik iz stava (1) ovog člana dužan je ovlaštenim licima osigurati sve podatke i dokumentaciju kojom raspolaže, te osigurati ostale uslove za neometani rad, a naročito:

a)     podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u zgradi za period od tri prethodne kalendarske godine putem računa od snabdjevača ili na drugi način dogovoren sa ovlaštenim licem,

b)     tehničku dokumentaciju zgrade i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sisteme koji su predmet audita,

c)     izvještaje o prethodno provedenim auditima zgrade,

d)     izvještaje o redovnim auditima i servisima sistema grijanja, i sistema klimatizacije s ciljem održavanja čija će obaveza biti propisana pravilnikom o redovnom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije,

e)     Izvještaje o redovnim pregledima i servisima s ciljem održavanja ostalih tehničkih sistema,

f)     slobodan pristup svim dijelovima zgrade ili tehničkih sistema uz uvažavanje sigurnosnih uslova propisanih posebnim zakonom iz područja zaštite na radu i drugim posebnim propisima,

g)    razgovor sa osobljem s ciljem ocjene načina korištenja i upravljanja energijom u zgradi.

(4)    Snabdjevači energijom i vodom dužni su podatke o snabdijevanju kojima raspolažu, a koje zatraži investitor, vlasnik zgrade odnosno samostalne upotrebne cjeline zgrade ili predstavnik suvlasnika, bez naknade dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(5)    Korisnik zgrade odnosno samostalne upotrebne cjeline zgrade dužan je omogućiti ovlaštenim licima provođenje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja i pristup u sve dijelove zgrade.

(6)    Investitor, vlasnik ili korisnik zgrade je dužan upozoriti ovlašteno lice na odstupanja izvedenih radova na zgradi od onih koji su projektovani, ukoliko bi te izmjene uticale na promjene energijskih pokazatelja Certifikata.

(7)    Vlasnik zgrade dužan je voditi evidenciju o provedenim energijskim auditima zgrade i čuvati izvještaje o energijskom auditu zgrade najmanje deset godina (10) od dana njegova prijema.

(8)    Investitor, vlasnik ili korisnik zgrade je dužan da, ukoliko je u postupku nezavisne kontrole potrebno obaviti energijski audit zgrade ili redovni audit sistema grijanja, sistema i klimatizacije, omogućiti Komisiji iz člana 39. Zakona i člana 32. ove uredbe nesmetan pristup zgradi i ostale uslove za nesmetan rad.

 

 

Član 12.

(Energijsko certificiranje zgrada)

 

 

(1)    Energijsko certificiranje zgrade je postupak koji se provodi s ciljem izdavanja certifikata o energijskoj efikasnosti zgrade.

(2)    Certificiranje iz stava (1) ovog člana se vrši na osnovu Izvještaja o energijskom auditu zgrade i uključuje potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplotne energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplotne energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energijskog razreda zgrade i izradu i izdavanje energijskog certifikata zgrade.

(3)    Proračuni iz stava (2) ovog člana provode se prema Metodologiji iz člana 5. stava (7) ove uredbe.

(4)    Najveće dopuštene vrijednosti specifične godišnje potrebne toplotne energije za grijanje Q"hnd, specifične godišnje potrebne toplotne energije za hlađenje Q"cnd, propisane su u Metodologiji.

(5)    Vijednost specifične godišnje isporučene energije E"del kao i specifične godišnje primame energije E"prim i vrijednosti CO2 iskazuju se na Certifikatu.

(6)    Ovlašteno lice koje je, na osnovu energijskog audita zgrade, sačinilo Certifikat isti ovjerava pečatom i dostavlja naručiocu.

 

 

Član 13.

(Energijsko certificiranje nove zgrade)

 

 

(1)    Investitor nove zgrade dužan je osigurati Certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda.

(2)    Energijski razred nove zgrade, koji se potvrđuje Certifikatom, mora biti najmanje "B".

(3)    Energijsko certificiranje za nove zgrade obavezno uključuje terenski dio obilaska zgrade i pregled relevantne projektne dokumentacije, izvještaja revizije i nadzora, pribavljenih atesta ugrađenih materijala i opreme i termovizijsko snimanje zgrade.

(4)    Certificiranje iz stava (3) ovog člana uključuje potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode Q"hnd, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje Q"cnd, odnosno iskazivanje specifične godišnje isporučene energije E"del, specifične godišnje primarne energije E"prim, specifične godišnje emisije CO2, kao i određivanje energijskog razreda zgrade i izradu Certifikata.

(5)    Certifikat nove zgrade izdaje se na osnovu proračuna urađenog na osnovu podataka iz glavnog projekta koji se odnosi na racionalnu upotrebu energije i toplomu zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima, završnog izvještaja nadzornog inženjera o izvođenju radova o izgradnji zgrade, vizuelnog pregleda zgrade i, na osnovu njega, po potrebi izvršenih kontrolnih mjerenja.

(6)    Za slučaj da ovlašteno lice utvrdi da nova zgrada nije izgrađena u skladu s glavnim projektom u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu zgrade, ili da su eventualne izmjene tokom gradnje, u odnosu na glavni projekt, od uticaja na energijsko svojstvo zgrade, ili da na osnovu podataka iz dokumentacije navedene u stavu (3.) ovoga člana nije moguće proračunati potrebnu godišnju specifičnu toplotnu energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode, hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, odnosno odrediti energetski razred zgrade i izraditi Certifikat, provodi se postupak energijskog audita nove zgrade.

(7)    Sadržaj Izvještaja o energijskorn auditu nove zgrade propisan je Prilogom 5 ove uredbe.

(8)   Za novu zgradu koja ne ispunjava uslove energijske efikasnosti propisane člana 24. stavom (3) Zakona, ovlašteno lice neće izdali Certifikat o čemu je dužno obavijestiti organ koji je izdao odobrenje o građenju.

(9)    Osim preporuka koje se odnose na upravljanje i racionalno korištenje energije u zgradi, Certifikat nove zgrade može ali ne mora da sadrži preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrade.

(10) Certifikat se prilaže uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za novu zgradu ili za njen zaseban dio koji čini samostalnu upotrebnu cjelinu.

 

 

Član 14.

(Certificiranje zgrada javne namjene sa obavezom javnog izlaganja Certifikata)

 

 

(1)   Zgrade javne namjene iz člana 7. tačke 3) stava (1) ove uredbe za koje je obavezno javno izlaganje Certifikata su prvenstveno nestambene zgrade, zgrade institucija koje pružaju javne usluge, te zgrade drugih namjena koji pružaju usluge većem broju ljudi, a koje imaju ukupnu korisnu površinu veću od 500 m².

(2)   Zgrade iz stava (1) ovog člana su:

1.     Zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih lica,

2.     Zgrade državnih upravnih i drugih organa, organa lokalne samouprave,

3.     Zgrade pravnih lica sa javnim ovlaštenjima,

4.     Zgrade sudova, zatvora, kasarni,

5.     Zgrade međunarodnih insitucija, komora privrednih asocijacija,

6.     Zgrade banaka, štedionica i drugih finansijskih organizacija,

7.     Zgrade trgovina, restorana, hotela,

8.     Zgrade putničkih agencija, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti,

9.     Zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog, i vodenog saobraćaja, zgrade pošta, telekomunikacijskih centara i sl.,

10.   Zgrade univerziteta i slično, zgrade škola, vrtića, jaslica, studentskih i đačkih domova, i sl., zgrade domova za starije osobe i sl.,

11.   Zgrade sportskih udruženja i organizacija, zgrade sportskih namjena,

12.   Zgrade kulturnih namjena: kina, pozorišta, muzeji, i sl.,

13.  Zgrade bolnica i drugih ustanova namjenjenih zdrvstveno-socijalnoj rehabilitacijskoj namjeni.

(3)   Za posjedovanje i javno izlaganje Certifikata na zgradama iz stava (2) ovog člana odgovoran je vlasnik zgrade.

(4)   Iznimno, ukoliko vlasnik zgrade nije fizičko ili pravno lice (zgrada se vodi kao državna imovina i sl.) za posjedovanje i javno izlaganje Cerifikata odgovoran je korisnik zgrade.

(5)   Troškove finansiranja izrade i izlaganja Certifikata iz st. (3) i (4) ovog člana snosi vlasnik odnosno korisnik zgrade.

 

 

Član 15.

(Certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju ili iznajmljuju)

 

 

Prilikom prodaje ili iznajmljivanja zgrade, vlasnik zgrade je dužan, uz dokumentaciju potrebnu za zaključenje ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju zgrade, odnosno njenog dijela koji je samostalna upotrebna cjelina, priložiti Certifikat zgrade ili Certifikat njenog dijela.

 

 

Član 16.

(Energijski razredi i referentni klimatski podaci)

 

 

(1)    Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energijskih razreda prema energijskpj skali od A+ do G, gdje A+ označava energijski najpovoljniji, a G energijski najnepovoljniji razred.

(2)    Energijski razredi  se iskazuju za referentne klimatske podatke.

(3)    Referentni klimatski podaci iz stava (2.) ovog člana određeni su posebno za dvije klimatske zone Federacije Bosne i Hercegovine i definisani su u Prilogu 5 ove uredbe.

(4)   Za gradove i mjesta koji se nalaze na području klimatske zone Sjever, obračun energijskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima datim za klimatsku zonu Sjever.

(5)   Za gradove i mjesta koji se nalaze na području klimatske zone Jug, obračun energijskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima danm za klimatsku zonu Jug.

(6)    Za tipove zgrada iz tačke C. člana 4. ove uredbe ne određuje se energijski razred, već se u Certifikatu navode koeficijenti prolaska toplote za pojedinačne elemente zgrade i upoređuju se s dopuštenim vrijednostima. Certifikat ovih zgrada ne sadrži podatke o potrebnoj energiji.

 

 

Član 17.

(Oznake i vrijednosti energijskih razreda)

 

 

(1)   Energijski razredi zgrada za stambene zgrade u FBiH utvrđeni su na osnovu metodologije BAS EN 15217 i identificiranih referentnih zgrada, dobivenih u skladu sa troškovno-optimalnom analizom i sveobuhvatnim ažuriranim klimatskim podacima.

(2)    Energijski razredi zgrada za nestambene zgrade u BiH, utvrđeni su na osnovu metodologije BAS EN 15217 i identificiranih referentnih zgrada prema namjeni, a u skladu sa sveobuhvatnim ažuriranim klimatskim podacima

(3)   Energijski razredi zgrada su dati u sljedećim tabelama:

a)     Energijski razredi stambenih zgrada su dati u sljedećoj tabeli:

 

 

(4)    Energijski razred grafički se prikazuje na Certifikatu zgrade strelicom sa podatkom o relativnoj vrijednosti specifične godišnje potrebne toplotne energije izraženoj u % Q"H,nd, ref.

(5)    Relativna vrijednost specifične godišnje potrebne toplotne energije Q"H,nd, ref. i predstavlja odnos specifične godišnje potrebne toplotne energije za referentne klimatske podatke Q"H,nd, ref. (k\Wm2god) i dopuštene specifične godišnje potrebne toplotne energije Q"H,nd, dop  (kWh/m2 god) definisanih Pravilnikom iz stava (3) člana 24. Zakona, a izračunava se po obrascu:

 

                        Q"H,nd, ref.

Q"H,nd, ref =                                             . 100%

                       Q"H,nd, dop  

 

 (6)    Energijski razredi stambenih zgrada utvrđeni su prema sljedećim tabelama:

 

 

 

IV ENERG1JSK1 CERTIFIKAT

 

 

Član 18.

(Sadržaj i izgled Certifikata)

 

 

(1)    Certifikat sadrži opšte podatke o zgradi, energijski razred zgrade, rok važenja Certifikata, podatke o ovlaštenom licu koje je izdalo i izradilo Certifikat, podatke o licima koja su sudjelovala u izradi Certifikata zgrada sa složenim tehničkim sistemima, oznaku (ID) Certifikata, podatke o termotehničkim sistemima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, energijske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, objašnjenja tehničkih pojmova, popis primjenjenih propisa i normi, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja Certifikata.

(2)     Prijedlog mjera uključuje mjere koje utiču na energijski razred i koje ne utiču na energijski razred, a odnose se na troškovno optimalno ili troškovno efikasno poboljšanje energijskih karakteristika zgrade,odnosno samostalne upotrebne cjeline zgrade, osim ako nema realnog potencijala za poboljšanje energijske efikasnosti u odnosu na propisane zahtjeve.

(3)    Prijedlog mjera u Certifikatu uključuje:

a)      mjere koje se provode u Vezi sa većom rekonstruk­cijom ovojnice zgrade i  tehničkog sistema zgrade i mjere za pojedinačne dijelove zgrade neovisno o većoj rekonstrukciji ovojnice zgrade ili tehničkog sistema,

b)      optimalnu kombinaciju mjera.

(4)    Prijedlog mjera na Certifikatu mora biti tehnički izvediv za konkretnu zgradu te sadrži korake za provedbu mjera. Prijedlog mjera može sadržavati procjenu perioda povrata ulaganja ili analizu troškova i koristi tokom vijeka trajanja zgrade ako je primjenjivo.

(5)    Detaljnije informacije na Certifikatu upućuju vlasnika odnosno najmoprimca ili zakupca gdje mogu dobiti dodatne informacije u pogledu mogućnosti provođenja mjera za poboljšanje energijske efikasnosti uključivo informacije u pogledu troškovne efikasnosti mjera navedenih u Certifikatu.

(6)    Informacije iz stava (5) ovog člana mogu sadržavati i druge informacije o povezanim pitanjima, kao i informacije o potsticajima i mogućnostima finansiranja.

(7)    Ocjenjivanje troškovne efikasnosti prijedloga mjera zasniva se na setu standardnih uslova, kao što su procjena ušteda energije i cijene energije na kojima se ta procjena zasniva te preliminarna prognoza troškova.

(8)    Za postojeće zgrade, vrijednosti istaknute na energijskom certifikatu predstavljaju energijske karakteristike zgrade i toplote potrebne za grijanje i pripremu potrošne tople vode, izračunate na osnovu režima korištenja zgrade, i mogu a ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju energije u zgradi ili njenoj samostalnoj upotrebnoj cjelini.

(9)    Za nove zgrade, vrijednosti istaknute na energijskom certifikatu predstavljaju energijske karakteristike zgrade i toplote potrebne za grijanje, pripremu potrošne tople vode, klimatizaciju, izračunate na osnovu pretpostavljenog režima korištenja zgrade, i ne izražavaju realnu potrošnju energije u zgradi ili njenoj samostalnoj upotrebnoj cjelini.

(10) Certifikat za stambene zgrade se izrađuje elektronski i ispisuje isključivo putem ISEE a prema Prilogu l ove uredbe i na način da je onemogućena promjena njegovog sadržaja.

(11) Certifikat za nestambene zgrade se izrađuje elektronski i ispisuje isključivo putem ISEE a prema Prilogu 2 ove uredbe i na način da je onemogućena promjena njegovog sadržaja.

(12) Certifikat za ostale zgrade se izrađuje elektronski i ispisuje isključivo putem ISEE a prema Prilogu 3 ove uredbe i na način da je onemogućena promjena njegovog sadržaja.

 

 

Član 19.

(Izgled Certifikata stambenih i Certifikata nestambenih zgrada)

 

 

Certifikat se sastoji od pet stranica kako slijedi:

A) Prva stranica Certifikata sadrži:

1)     Podatke o zgradi:

- vrsta zgrade,

- naziv zgrade,

- lokacija zgrade (katastarska čestica, katastarska opština, adresa, kućni broj, mjesto, poštanski broj),

- podaci o vlasniku, investitoru,

- podaci o godini izgradnje i zadnje značajne obnove.

2)     Podatke o geometrijskim karakteristikama zgrade:

- korisna grijana površina zgrade AK (m ),

- bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve (m3),

- faktor oblika zgrade f0 (m-1).

3)      Klimatske podatke;

- klimatska zona Sjever ili klimatska zona Jug,

- mjerodavna meteorološka stanica.

4)     Podatke o specifičnim energijama i emisiji ugljendioksida za referentne i stvarne klimatske podatke:

- specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"h,nd(kWh/m2god),

- specifična godišnja isporučena energija E"del(kWh/m2god).

- specifična godišnja primarna energija E"prim(kWh/m2god),

- godišnja emisija ugljen dioksida CO2 (t/god).

5)     Podatke o energijskim razredima zgrade:

- relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje (Q"h,nd,rel)

- energijski razred zgrade na skali od A+ do G.

6)      Podatak o roku važenja energijskog certifikata;

- oznaka energijskog certifikata,

- datum izdavanja,

- datum isteka.

7)     Podatke o licu koje je izdalo energijski certifikat:

- ovlašteno lice (pravno ili fizičko),

- registarski broj ovlaštenog lica,

- ime i prezime imenovanog lica u ovlaštenom pravnom licu,

- ime i prezime, registarski broj i potpis lica koja su učestvovala u izradi    pojednih faza energijskog certifikata zgrade,

- ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu ili ime i prezime ovlaštenog fizičkog lica,

- potpis i pečat lica koje je izdalo energijski certifikat.

8)     Podatke o licu koje je izvršilo energijski audit zgrade:

- ovlašteno lice (pravno ili fizičko),

- registarski broj ovlaštenog lica.

B) Druga stranica Certifikata sadrži:

1)     Podatke korištene za proračun;

- unutrašnja projektna temperatura u sezoni grijanja (°C),

- unutrašnja projektna temperatura u sezoni hlađenja (°C),

- broj sati rada sistema grijanja/hlađenja td (h/dan),

- broj dana rada sistema grijanja/hlađenja duse (dan/sedm.),

- broj sati rada sistema mehaničke ventilacije/klimatizacije tV,meh (h/dan).

2)     Karakteristike građevinskih dijelova zgrade (uporedba stvarnih vrijednosti sa dopuštenim sa oznakom ispunjavanja graničnih vrijednosti datih Pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energijske karakteristike zgrada),

- koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača,   grijanog dijela zgrade, (W/m2K),

- koeficijent prolaza toplote, (W/m2K),

- vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu,

- prozori, balkonska vrata, krovni prozori, transparentni elementi omotača zgrade (Uw),

- ostakljeni dio prozora, balkonskih vrata, krovnih prozora, transparentnih   elemenata omotača zgrade (Ug),

- ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu,

- plafoni iznad vanjskog zraka, plafoni iznad garaže,

- zidovi i stropovi prema negrijanim prostorija­ma i negrijanom stubištu temperature više od 0°C,

- zidovi prema tlu, podovi prema tlu,

- vanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s netransparentnim vratnim krilom i ostakljene pregrade prema negrijanom prostoru,

- stijenke kutija za rolete,

- plafoni i zidovi između stanova, plafoni između grijanih radnih prostorija   različitih korisnika,

- kupole i svjetlosne trake,

- vrata vjetrobrana.

3)     Podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke sa oznakom ispunjavanja graničnih vrijednosti datih Pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energijske karakteristike zgrada:

- godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za defmisani profil korištenja Qn,nd (kWh/god),

- specifična godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za definisani profil korištenja Q"h,nd(kWh/m² god),

- godišnja potrebna toplotna energija za zagrija­vanje potrošne tople vode Qw, (kWh/god),

- specifična godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode za Q"w, (kWh/ m2 god),

- godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje za definisani profil korištenja Qc,nd u (kWh/ god),

- specifična godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje za definisani profil korištenja Q"c,nd(kWh/m2god),

- godišnji toplotni gubici sistema za grijanje QH,is(kWh/god),

- specifični godišnji toplotni gubici sistema za grijanje q"h,is (kWh/ m2 god),

- godišnji toplotni gubici sistema za zagrijavanje potrošne tople vode QH,ls (kWh/ god),

- specifični godišnji toplotni gubici sistema za zagrijavanje potrošne tople vode Q"w,k (kWh/ m² god),

- godišnji gubici sistema hlađenja za definisani profil korištenja Qc!s (kWh/ god), - specifični godišnji gubici sistema hlađenja za definisani profil korištenja Q"c,ls (kWh/ m2god),

- godišnja potrebna toplotna energija QH (kWh/god),

- specifična godišnja potrebna toplotna energija Q"n(kWh/m2god),

- godišnja potrebna energija za rasvjetu Oj (kWh/god),

- specifična godišnja potrebna energija za rasvjetu Q"i (kWh/ m2 god),

- godišnja isporučena energija zgradi za Edel (kWh/god),

- specifična godišnja isporučena energija zgradi za E"del (kWh/n/god),

- godišnja primarna energija Eprim (kWh/god),

- specifična godišnja primarna energija E"prim (kWh/ m2 god),

godišnja emisija CO2 (t/god).

C) Treća stranica Certifikata sadrži:

1)     Podatke o termotehničkim sistemima zgrade:

- vrsta zgrade prema složenosti tehničkog sistema (sa jednostavnim tehničkim sistemom, sa složenim tehničkim sistemom),

- način grijanja (lokalno, etažno, centralno, daljinsko),

- način pripreme potrošne tople vode (lokalno, centralno, spremnik, protočno),

- godina proizvodnje izvora toplotne energije za grijanje,

- izvor energije za grijanje zgrade (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, lož ulje,   električna energija, ugalj, daljinski izvor, OIE, ostalo),

- izvor energije za pripremu potrošne tople vode (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, lož ulje, električna energija, ugalj, daljinski izvor, OIE, ostalo),

- način hlađenja zgrade (lokalno, etažno, centralno, nema),

- izvori energije koji se kroste za hlađenje zgrade (električna energija, drugo),

- vrsta ventilacije (prisilna bez povrata toplote, prisilna sa povratom toplote, prirodna).

2)     Podatke o korištenju obnovljivih izvora energije:

- udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje (%), - udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje,   hlađenje i pripremu potrošne tople vode (%),

- udio obnovljivih izvora energije u isporučenoj energiji za rad termotehničkih sistema (%),

- vrsta sistema sa obnovljivim izvorima energije (solarni kolektori, toplotna pumpa, fotonapon, biomasa, drugo).

3)     Podatke o mjerama poboljšanja energijske efikasnosti:

- redni broj mjere,

- opis mjere,

- energijski razred zgrade nakon realizacije mjere,

- uštede isporučene energije (kWh/god),

- smanjenje emisije CO2 (t/god),

- rezime preporuka za povećanje energijske efikasnosti zgrade.

D)   Četvrta stranica Certifikata sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.

E) Peta stranica Certifikata sadrži popis propisa, normi i obračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u Certifikatu.

 

 

Član 20.

(Izgled Certifikata ostalih zgrada)

 

 

Certifikat ostalih zgrada koje troše energiju sastoji se od četiri stranice kako slijedi:

A) Prva stranica Certifikata sadrži:

1)     Podatke o zgradi:

- vrsta zgrade,

- naziv zgrade,

- lokacija zgrade (katastarska čestica, adresa, kućni broj, mjesto s poštanskim brojem),

- podaci o vlasniku, investitoru,

- podaci o godini izgradnje i zadnje značajne obnove.

2)     Podatke o geometrijskim karakteristikama zgrade:

- korisna grijana površina zgrade AK (m ),

- bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve (m3),

- faktor oblika zgrade f0 (m-1).

3)     Klimatske podatke:

- zona Sjever ili zona Jug,

- mjerodavna meteorološka stanica.

4)     Podatke o specifičnim energijama za referentne i stvarne klimatske podatke:

- specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd(kWh/m2god),

- specifična relativna godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd,rel (%).

5)     Podatak o roku važenja energijskog certifikata:

- oznaka energijskog certifikata,

- datum izdavanja,

- datum isteka.

6)     Podatke o licu koje je izdalo energijski certifikat:

- ovlašteno lice (pravno ili fizičko),

- registarski broj ovlaštenog lica,

- ime i prezime imenovanog lica u ovlaštenom pravnom licu,

- ime i prezime, registarski broj i potpis lica koja su učestvovala u izradi    pojednih faza energijskog certifikata zgrade,

- ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu ili ime i prezime ovlaštenog fizičkog lica,

- potpis i pečat lica koje je izdalo energijski certifikat.

7)     Podatke o licu koje je izvršilo energijski audit zgrade:

- ovlašteno lice (pravno ili fizičko),

- registarski broj ovlaštenog lica.

B) Druga stranica Certifikata sadrži:

1)     Karakteristike građevinskih dijelova zgrade (uporedba stvarnih vrijednosti sa dopuštenim sa oznakom ispunjavanja graničnih vrijednosti koje će biti propisane pravilnikom o minimalnim zahtjevima o energijskim karakteristikama zgrada.

- koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača, grijanog dijela zgrade, (W/m2K)

- koeficijent prolaza toplote, (W/m2K)

- vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu,

- prozori, balkonska vrata, krovni prozori, transparentni elementi omotača zgrade (Uw),

- ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu,

- plafoni iznad vanjskog zraka, plafoni iznad garaže,

- zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C,

- zidovi prema tlu, podovi prema tlu,

- vanjska vrata s netransparentnim vratnim krilom.

2)     Podatke o termotehničkim sistemima zgrade:

- vrsta zgrade prema složenosti tehničkog sistema (sa jednostavnim tehničkim sistemom, sa složenim tehničkim sistemom),

- način grijanja (lokalno, etažno, centralno, daljinsko),

- način pripreme potrošne tople vode (lokalno, centralno, spremnik, protočno),

- godina proizvodnje izvora toplotne energije za grijanje,

- izvor energije za grijanje zgrade (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, lož ulje, električna energija, ugalj, daljinski izvor, OIE, ostalo),

- izvor energije za pripremu potrošne tople vode (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, lož ulje, električna energija, ugalj, daljinski izvor, OIE, ostalo),

- način hlađenja zgrade (lokalno, etažno, centralno, nema),

- izvori energije koji se koriste za hlađenje zgrade (električna energija, drugo),

- vrsta ventilacije (prisilna bez povrata toplote, prisilna sa povratom toplote, prirodna).

3)     Podatke o korištenju obnovljivih izvora energije:

- udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje (%),

- udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje,   hlađenje i pripremu potrošne tople vode (%),

- udio obnovljivih izvora energije u isporučenoj energiji za rad termotehničkih sistema (%),

- vrsta sistema sa obnovljivim izvorima energije (solarni kolektori, toplotna pumpa, fotonapon, biomasa, drugo).

4)     Podatke o mjerama poboljšanja energijske efikasnosti:

- redni broj mjere,

- opis mjere,

- energijski razred zgrade nakon realizacije mjere,

- uštede isporučene energije (kWh/god),

- smanjenje emisije CO2 (t/god),

- rezime preporuka za povećanje energijske efikasnosti zgrade.

C) Treća stranica Certifikata sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.

D) Četvrta stranica Certifikata sadrži popis propisa, normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u cerifikatu.

 

 

Član 21.

(Unos podataka)

 

 

(1)    Godišnja i specifična energija potrebna za hlađenje, rasvjetu, pomoćna energija za pogon sistema grijanja i sistema klimatizacije, kao i pripadajući gubici unose se u Certifikate samo za nestambene zgrade.

(2)    Poređenje računski dobijenih referentnih vrijednosti potrebne energije sa graničnim vrijednostima datim u st. (6) i (7.) člana 17. ove uredbe vrši se i unosi u Certifikat samo za specifičnu godišnju potrebnu toplotnu energiju Q"H,nd (kWh/m2 god), referentne klimatske podatke i faktor oblika

 

 

Član 22.

(Izrada i izdavanje Certifikata)

 

 

(1)    Certifikat sa jedinstvenom oznakom (ID broj), kao elektronski generisan dokument, se dobija na osnovu on-line popunjene aplikacije za izvještaj o energijskom auditu zgrada / proračunu energijskih potreba novih zgrada u ISEE - komponenta Energijski certifikati zgrada.

(2)    Certifikat iz stava (1) ovog člana se izrađuje na papiru u dva istovjetna primjerka u skladu sa članom 18. stav (10) ove uredbe.

(3)   Certifikat iz stava (1) ovog člana potpisom ovjerava ovlašteno fizičko lice, ili imenovano lice u ovlaštenom pravnom licu.

(4)    Certifikat se u analognom obliku dostavlja FMPU, investitoru, vlasniku ili korisniku, a kod višestambenih zgrada upravitelju zgrade i predstavniku suvlasnika zgrade.

(5)    U slučaju da se radi o zgradi sa više suvlasnika, po jedna kopija Certifikata se dostavlja svakom od suvlasnika zgrade.

(6)    Certifikat se izdaje za cijelu zgradu, sa rokom važenja od 10 (deset) godina.

(7)    Iznimno od stava (1) ovog člana za postojeće zgrade koje se, prodaju ili iznajmljuju, Certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu upotrebnu cjelinu zgrade.

(8)    Iznimno od stava (1) ovog člana Certifikat se izdaje za dijelove zgrade kada se radi o zgradi koja je, prema ovoj Uredbi, definisana kao "zgrada sa više zona".

(9)    Zgrada ili njena samostalna upotrebna cjelina može imati samo jedan važeći Certifikat,

(10) Iznimno od stava (9) ovog člana, vlasnik dijela zgrade, koji predstavlja samostalnu upotrebnu cjelinu, pored važećeg Certifikata, može ishodovati i Certifikat za tu samostalnu upotrebnu cjelinu.

(11) Certifikat izdat u skladu sa stavom (10) je važeći Certifikat.

(12) U slučaju kada se za zgradu mješovite namjene izdaje jedan zajednički Certifikat za cijelu zgradu, tada se postupak energijskog certificiranja provodi u skladu sa pretežnom namjenom zgrade.

(13) Certifikat podliježe sistemu Nezavisne kontrole u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

 

 

Član 23.

(Čuvanje energijskog certifikata)

 

 

(1)    Certifikat zgrade odnosno dijela zgrade ili njene samostalne upotrebne cijeline, dužan je čuvati vlasnik, investitor ili korisnik zgrade, najmanje u roku važenja tog Certifikata.

(2)    Ministarstvo FMPU je obavezno da trajno čuva energijski certifikat zgrade odnosno dijela zgrade kao samostalne upotrebne cijeline.

 

V NAČIN FORMIRANJA TROŠKOVA ENERGIJSKOG CERTIFICIRANJA

 

 

Član 24.

(Struktura troškova certificiranja)

 

 

(1)    Troškovi energijskog certificiranja zgrada sastoje se iz dva dijela, i to:

1)     naknade za usluge energijskog audita zgrade (Cepz) i

2)     troškovi za izdavanje energijskog certifikata zgrade

(2)    Troškove iz stava (1) ovog člana i izradu certifikata snosi vlasnik, investitor i korisnik (naručilac Certifikata).

 

 

Član 25.

(Iznos naknade za usluge energijskog audita zgrada)

 

 

(1)    Na prijedlog ministra FMPU Vlada odlukom propisuje najviši iznos naknade za usluge energijskog audita zgrada,

(2)    Iznos naknade za uslugu energijskog audita zgrade zavisi od:

a)     vrste i površine zgrade, odnosno dijela zgrade ili samostalne upotrebne cjeline za koju se energijski audit vrši,

b)     obima, sadržaja i kompletnosti tehničke dokumenta­cije.

(3)    U površinu iz stava (2.) tačka a) ovog člana ne uračunava se korisna površina zaokruženih funkcionalnih cjelina zgrade koje se ne griju.

 

 

Član 26.

(Struktura troškova za izdavanje Certifikata)

 

 

(1)    Troškovi za izdavanje Certifikata sastoje se od:

a)     naknade za finansiranje nezavisne kontrole i

b)     propisanog iznosa naknade za izdavanje Certifikata.

(2)    Troškovi iz stava (1.) ovog člana obračunavaju se prema obrascu;

N-Cec + k x Cepz gdje je:

N - iznos troškova za izdavanje Certifikata (KM),

Cec, - propisani iznosi naknade za izdavanje Certifikata (KM),

k x k Cepz - dio naknade predviđen za finansiranje troškova nezavisne kontrole, jednak umnošku najvišeg iznosa cijene energijskog audita zgrade iz člana 25. stava (1) ove uredbe i koeficijenta k, (KM)

(3)    Na prijedlog ministra FMPU Vlada odlukom propisuje najviši iznos troškova za izdavanje Certifikata Cec i nezavisnu kontrolu najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu, a odluka se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".

(4)    Propisani iznos naknade iz stava (1) ovog člana (CK) kao i koeficijent "k" su sastavni dijelovi odluke iz stava (3) ovog člana.

 

 

Član 27.

(Namjena utroška iznosa uplaćenih sredstava)

 

 

(1) Nakon dostavljenog izvještaja o izvršenom energijskom auditu zgrade od strane lica ovlaštenog za vršenje energijskih audita i/ili certificiranje zgrada, aministrator Komponente 4 - Energijski certifikti zgrada, na osnovu formule iz člana 26. ove uredbe i definisanih vrijednosti najvišeg iznosa naknade za vršenje energijskih audita zgrada Cepz iz člana 25. ove uredbe, i odlukom utvrđene vrijednosti Cec i koeficijenta "k", proračunava iznos naknade (N) koju mora uplatiti ovlašteno lice.

(2)    Po uspješno dostavljenom izvještaju o energijskom auditu zgrade i dostavljanja uplatnice za naknadu (N), administra­tor obavještava lice ovlašteno za vršenje energijskih audita i/ili certificiranje zgrada, internom porukom u okviru ISEE ili putem zvaničnog mail-a, da je Certifikat generisan u ISEE sa jedinstvenim ID i spreman za preuzimanje i print od strane lica ovlaštenog za vršenje energijskih audita i/ili certificiranje zgrada.

(3)    Iznos iz stava (1) ovog člana se uplaćuje na račun javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine i raspoređuje se na namjenski podračun ministarstva FMPU.

(4)    Propisani iznos troškova za izdavanje energijskog certifikata zgrade (Cec) namjenski se koristi za obavljanje poslova izdavanja energijskog certifikata zgrade, vođenje i održavanje baze podataka o izdatim certifikatima.

Iznos naknade predviđen za finansiranje troškova nezavisne kontrole (k x Cepz) se koristi za troškove sprovođenja nezavisne kontrole izvještaja o energijskim auditima i izdatim certifikatima i za vođenja baze podataka lica imenovanih za nezavisnu kontrolu.

 

VI NAČIN FORMIRANJA TROŠKOVA ENERGIJSKOG AUDITA

 

 

Član 28.

(Naknade za usluge energijskog audita)

 

 

(1)   Na prijedlog Ministra Vlada odlukom propisuje najviši iznos naknade za usluge energijskih audita drugih objekata, industrijskih postrojenja, tehnoloških procesa i komunalnih usluga definisanih posebnim propisima iz člana 1. st. (3.) i (4.) ove uredbe.

(2)    Na prijedlog Ministra Vlada odlukom propisuje najviši iznos naknade za uslugu redovnog energijskog audita siste­ma grijanja i sistema klimatizacije, definisanog pravilnikom o redovnim energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije iz člana l, stav (5) ove uredbe.

(3)    Troškovi redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije, sastoje se iz dva dijela, i to:

a)     naknade za usluge redovnog energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije (Crea) i

b)     troškova nezavisne kotrole (Cnk)

(4)    Troškove iz stava (3) ovog člana snosi vlasnik, investitor i korisnik (naručilac redovnog energijskog audita).

 

 

Član 29.

(Struktura troškova redovnih energijskih audita

Sistema grijanja i sistema klimatizacije)

 

 

(1)    Iznos naknade (Crea) iz člana 28. stav (3) tačka a) ove uredbe, za uslugu redovnog energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije zavisi od:

a)     snage i složenosti sistema za koji se vrši redovni energijski audit;

b)     dostupnosti adekvatne tehničke dokumentacije.

(2)    Iznos troškova nezavisne kontrole (Cnk) iz člana 28.stav (3) tačka b) ove uredbe, je jednak umnošku najvišeg propisa­nog iznosa naknade za uslugu redovnog energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije (Crea), i koeficijenta K1

(3)    Iznos troškova iz stava (2) ovog člana računa se po formuli:

Cnkl = k1 x Crea (KM),

(4)    Odlukom iz člana 28.stav (2) ove uredbe Vlada Federacije BiH propisuje najviši iznos troškova za uslugu redovnog energijskog auditu Crea i iznos koficijenta "k" najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu, a odlu­ka se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Član 30.

 

 

Na troškove za usluge energijskih audita drugih objekata, industrijskih postrojenja, tehnoloških procesa i komunalnih usluga definisanih posebnim propisima iz člana 29. stav (1) ove uredbe na odgovarajući način se primjenjuju odredbe čl. 28. i 29. ove uredbe.

 

 

Član 31.

(Namjena utroška iznosa uplaćenih sredstava)

 

 

(1)    Nakon dostavljenog izvještaja o izvršenom redovnom energijskom auditu od strane, ovlaštenog lica, a na osnovu formule iz člana 29. stav (3) ove uredbe i definisanih vrijednosti najvišeg iznosa naknade za vršenje redovnih energijskih audita Crea i koeficijenta "kl" iz stava (4) istog člana, aministrator Komponente 5 - Tehnički sistemi grijanja i klimatizacije, proračunava iznos naknade (NI) koju mora uplatiti ovlašteno lice.

(2)    Po uspješno dostavljenom izvještaju o redovnom energijskom auditu i dostavljanja uplatnice za naknadu (NI), administrator obavještava ovlašteno lice internom porukom u okviru ISEE ili putem zvaničnog mail-a, da je Izvještaj sa jedinstvenom šifrom generisan u ISEE i spreman za preuzimanje i print od strane lica ovlaštenog za vršenje redovnih energijskih audita.

(3)    Iznos iz stava (1) ovog člana se uplaćuje na račun javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine i raspoređuje se na namjenski podračun ministarstva FMPU.

(4)    Iznos iz stava (1) ovog člana se koristi za troškove sprovođenja nezavisne kontrole izvještaja o redovnim energijskim auditima i za vođenja baze podataka lica imenovanih za nezavisnu kontrolu.

 

VII NEZAVISNA KONTROLA IZVJEŠTAJA O PROVEDENIM ENERGIJSKIM AUDITIMA I IZDATIM CERTIFIKATIMA

 

 

Član 32.

(Nezavisni sistem kontrole izvještaja o provedenim

energijskim auditima i izdatim Certifikatima)

 

 

(1)    Energijski certifikati zgrada i/ili izvještaji o energijskim auditima zgrada i izvještaji o redovnim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije podliježu nezavisnoj kontroli.

(2)   Nezavisnu kontrolu provođenja postupka iz stava (1) ovog člana provodi Komisija za nezavisnu kontrolu kontrolom izvještaja o provedenim energijskim auditima i izdatim Certifikatima (u daljnjem tekstu: Komisija za nezavisnu kontrolu).

(3)    Komisiju za nezavisnu kontrolu iz stava (2) ovog člana, na prijedlog Stručnog odbora, rješenjem imenuje ministar FMPU.

(4)    FMPU/FMERI, svako u okviru svojih nadležnosti, vrši nadzor nad radom ovlaštenih pravnih/fizičkih lica i nad sprovođenjem postupka nezavisne kontrole izdatih Certifikata i sačinjenih izvještaja o energijskim auditima.

(5)    FMPU/FMERI će pisanim putem obavijestiti fizičku/ pravnu osobu ovlaštenu za energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade, odnosno redovni audit sistema grijanja i sistema klimatizacije, koja je izradila energijski certifikat zgrade, odnosno izvještaj o redovnom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije koji je predmet kontrole, o pokretanju postupka kontrole te pozvati da FMPU, odnosno Ministarstvu, dostavi dokumentaciju potrebnu za provođenje kontrole.

(6)    Lice ovlašteno za vršenje energijskih audita i/ili certificiranje zgrada, odnosno za redovne audite sistema grijanja i klimatizacije, koje je izradilo Certifikat / Izvještaj koji je predmet nezavisne kontrole, dužno je Komisiji za nezavisnu kontrolu dati na uvid sve potrebne podatke i zapise o provedenom energijskom auditu/ urađenom Certifikatu, kao i zapise o izvršenim proračunima koje im Komisija za nezavisnu kontrolu zatraži.

(7) FMERI/ FMPU vodi registar ovlaštenih lica za provođenje nezavisne kontrole.

 

 

Član 33.

(Metoda odabira uzorka)

 

 

(1)   Certifikati i/ili izvještaji o energijskim auditima zgrada kao i izvještaji o redovnom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije, za kontrolu se odabiru na jedan od sljedećih načina:

a)     metodom odabira slučajnog uzorka od ukupnog broja izdanih energijskih certifikata, certifikata određenog energijskog razreda te certifikata određene vrste i namjene zgrade,

b)     metodom odabira slučajnog uzorka od ukupnog broja izvještaja o energijskim auditima zgrada,

c)     metodom odabira slučajnog uzorka od ukupnog broja izvještaja o redovnim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije,

d)     na osnovu prijave, prigovora ili žalbe.

(2)    Kontrola izvještaja iz člana 33. stav (1) Zakona će se provoditi na osnovu slučajne selekcije u najmanjem omjeru od 5% svih godišnje izdatih izvještaja lica ovlaštenog za obavljanje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja.

(3)   Omjer iz stava (2) ovog člana podrazumijeva kontrolu minimalno 5% od ukupno izdatih energijskih certifikata svakog od ovlaštenih lica na godišnjem nivou.

(4)   Ministarstvo FMPU, odnosno Ministarstvo na osnovu slučajnog odabira, najmanje jednom u pet godina za svaku fizičku i pravnu osobu ovlaštenu za energijsko certificiranje i energijski audit zgrade s jednostavnim tehničkim sistemom, odnosno pravnu osobu ovlaštenu za energijsko certificiranje/ energijski audit zgrade sa složenim tehničkim sistemom, odnosno pravnu osobu ovlaštenu za redovni energijski audit sistema grijanja i sistema klimatizacije provodi kontrolu najmanje jednog energijskog certifikata, odnosno, izvještaja o redovnom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije.

 

VIII NAČIN RADA NEZAVISNE KONTROLE

 

 

Član 34.

(Postupak za provođenje nezavisne kontrole)

 

 

(1) Komisija za nezavisnu kontrolu će, tokom kontrole, provjeriti vrijednost svih korištenih ulaznih podataka, izvršiti provjeru krajnjeg rezultata energijskog audita, te uvidom na licu mjesta i svrsishodnosti datih preporuka na način:

a)     da, kontrolom Certifikata zgrade Komisija za nezavisnu kontrolu provjerava sadržaj izvještaja o provedenom energijskom auditu zgrade, valjanost i potpunost ulaznih podataka, ispravnost i tačnost Certifikata, proračuna i predloženih mjera za poboljšanje energijskih svojstava zgrade;

b)     da, kontrolom izvještaja o redovnim energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije, Komisija za nezavisnu kontrolu provjerava potpunost izvještaja, te potpunost predloženih mjera za poboljšanje energijske efikasnosti.

Ukoliko Komisija za nezavisnu kontrolu kontrolom utvrdi povrede postupaka određenih ovom Uredbom koje se odnose na:

a)     nepotpunost podataka izvješiaja o provedenom energijskom auditi - sistemska verifikacija;

b)     računska greška u proračunu energijskih karakte­ristika, bez uticaja na izmjenu energijskog razreda energijskog certifikata zgrade - Komisija za nezavisnu kontrolu verifikacija;

c)     računska greška u proračunu energijskih karakte­ristika, sa uticajem na energijski razred energijskog certifikata zgrade - Komisija za nezavisnu kontrolu verifikacija;

d)     nepotpuni, nevjerodostojni ili netačni ulazni proračunski podaci - Komisija za nezavisnu kontrolu verifikacija bilo da utiče ili ne na energijski razred energijskog certifikata zgrade - Komisija za nezavisnu kontrolu verifikacija;

dat će preporuku ministru FMPU da licu ovlaštenom za obavljanje energijskih audita zgrade i/ili energijsko certificiranje zgrade oduzme ovlaštenje za obavljanje istih.

(3)    Ukoliko Komisija za nezavisnu kontrolu kontrolom utvrdi povrede postupaka određenih ovom uredbom koje se odnose na:

a)     nepotpunost podataka izvještaja o provedenom energijskom auditi - sistemska verifikacija;

b)     računska greška u proračunu energijskih karakte­ristika - Komisija za nezavisnu kontrolu verifikacija;

c)     nepotpuni i ili netacni ulazni proračunski podaci - Komisija za nezavisnu kontrolu verifikacija dat će preporuku Ministru da licu ovlaštenom za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije, oduzme ovlaštenje za obavljanje istih.

(4)   Izvještaje o kontroli Komisija za nezavisnu kontrolu dostavlja ministarstvu FMPU, odnosno Ministarstvu u elektroničkom i pisanom obliku.

(5)   Certifikat i/ili izvještaj o provedenom energijskom auditu zgrade, odnosno, izvještaj o provedenom redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije koji je ocijenjen negativno od strane Komisije za nezavisnu kontrolu, FMPU/FMERI, svako u okviru svoje nadležnosti, rješenjem proglašava nevažećim.

(6)   Ocjenu "negativno" Komisija za nezavisnu kontrolu će jasno definisati na osnovu utvrđenih kriterija.

(7)   Protiv rješenja iz stava (5.) ovoga člana ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8)   Ovlašteno lice, čiji je Certifikat i/ili Izvještaj o izvršenom energijskom auditu ocijenjen negativno, obavezno je, bez nove naknade, izvršiti ponovno energijsko certificiranje zgrade, i/ili sprovođenje energijskog audita, odnosno, redovan audit sistema grijanja, hlađenja klimatizacije i ventilacije.

(9)   Nakon provedenog postupka iz stava (8.) ovog člana, bez naknade se izdaje novi Certifikat.

(11) Prilikom provođenja kontrole izvještaja o provedenim energijskim auditima i/ili izdatim energijskim certifika­tima, a prilikom provjere proračunske ispravnosti, do uspostave software-skog alata na nivou Federacije BiH, Komisija za nezavisnu kontrolu koristi Metodologiju, odnosno metodologiju sa algoritmom koja će biti propisana pravilnikom iz člana l. stav (5) ove uredbe.

(12) Na prijedlog ministra FMPU, Vlada Federacije BiH donosi odluku o uspostavi sofhvare-skog alata na nivou Federacije BiH.

 

 

Član 35.

(Proglašavanje Certifikata nevažećim)

 

 

(1)   Ministar FMPU rješenjem proglašava nevažećim Certifikat i izvještaj o provedenom energijskom auditu zgrade, a organ nadležan za izdavanje dozvole oduzima upotrebnu dozvolu zgradi za koju je Komisija za nezavisnu kontrolu utvdila da je Certifikat i upotrebna dozvola ishodovana prema postupanju iz člana 48. stava (2) tačke 2.) ove uredbe.

(2)   Novi Certifikat za zgradu iz stava (1) ovog člana može se ishodovati nakon otklanjanja nedostataka i ispunjavanja uslova propisanih pravilnikom iz člana 24. stava (3) Zakona.

(3)    Troškove izdavanja novog Certifikata, nakon negativne ocjene Komisije za nezavisnu kontrolu, snosi investitor ili vlasnik zgrade.

 

IX KOMISIJA ZA NEZAVISNU KONTROLU

 

 

Član 36.

(Komisija za nezavisnu kontrolu)

 

 

(1)    Komisija za nezavisnu kontrolu se sastoji od četiri člana koji se imenuju iz reda eksperata, visoke stručne spreme, koji imaju relevantno iskustvo u projektovanju, kreiranju, pripremi ili primjeni pravila struke ili tehničke regulative iz područja energijske efikasnosti i najmanje pet (5) godina radnog iskustva.

(2)    U Komisiju za nezavisnu kontrolu se imenuju lica (arhitektonske/građevinske, mašinske i elektro struke), koja posjeduju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja Modul l i Modul 2 koji će biti definisan Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje enegijskih audita i energijsko certificiranje zgrada.

(3)    Komisija za nezavisnu kontrolu se imenuje na period od četiri godine.

(4)    Komisija za nezavisnu kontrolu je dužna poslove nezavisne kontrole izdatih energijskih certifikata i izvještaja o provedenim energijskim auditima obavljati stručno, samostalno, nepristrano i neovisno.

(5)    Komisija za nezavisnu kontrolu je dužna kreirati listu potencijalnih prekršaja, te elemente za vrednovanje i bodovanje prekršaja (sistem bodovanja) svakog od prekršaja na osnovu kojih će zasnivati prijedlozi o oduzimanju ovlaštenja ovlaštenom licu.

(6)    Komisija za nezavisnu kontrolu je dužna voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju o provedenoj kontroli i izvršiti unos izvještaja o provedenoj nezavisnoj kontroli u ISEE.

(7)    Komisija za nezavisnu kontrolu vodi zapisnik o izvršenoj nezavisnoj kontroli koji čuva najmanje 30 godina od dana sprovedene nezavisne kontrole.

(8)    Dva (2) člana Komisije koji se imenuju iz reda eksperata moraju ispunjavati uslove definisane članom 39. stav (2), tač. a), b), c) i e) ove uredbe, a druga dva člana Komisije moraju ispunjavati uslove definisane članom 39 stav (2), tač. a), b), d) i e), ove uredbe.

(9)    Administrativno-tehničke i finansijske poslove Komisije za nezavisnu kontrolu obavlja FMPU i FMERI svako u okviru svojih nadležnosti.

(10) Tehnički sekretar Stručnog odbora obavlja administrativno-tehničke i druge poslove vezano za sjednice Komisije i oduzimanje ovlaštenja,

(11) Način rada Komisije za nezavisnu kontrolu utvrđuje se poslovnikom kojeg donosi Komisija većinskim glasanjem svih članova, uz prethodno pribavljenu saglasnost Stručnog odbora.

(12) Članovima Komisije pripada naknada za rad koja se finansira iz sredstava lica ovlaštenih za obavljanje energijskih audita i /ili energijsko certificiranje čiji rad je predmet kontrole i u skladu sa članovima 26. i 29.ove uredbe.

(13) Visinu naknade iz stava (15) ovog člana za članove Komisije rješenjem propisuje ministar FMPU/FMERI svaki u okviru svoje nadležnosti.

 

 

Član 37.

(Izuzeće članova Komisije za nezavisnu kontrolu)

 

 

Kao član Komisije za nezavisnu kontrolu, nezavisnu kontrolu Certifikata i/ili izvještaja o energijskom auditu zgrade, odnosno,  izvještaja o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije, ne može obavljati lice koje je:

a)     na listi stručnih kvalifikovanih lica kod ovlaštenog lica čiji je energijski certifikat predmet kontrole;

b)     učestvovalo u sprovođenju energijskog pregleda zgrade čiji certifikat je predmet kontrole;

c)     učestvovalo u izradi projektne tehničke dokumenta­cije, reviziji projektne tehničke dokumentacije; nostrifikaciji iste, građenju, nadzoru nad građenjem i

d)     investitor, vlasnik ili korisnik zgrade, zaposlen kod investitora ili korisnika zgrade.

 

 

Član 38.

(Razrješenje članova Komisije za nezavisnu kontrolu)

 

 

(1)    Člana Komisije za nezavisnu kontrolu, na prijedlog Stručnog odbora, posebnim rješenjem razrješava ministar FMPU ako:

a)     ne obavlja poslove u skladu sa članovima 33.34. i 36.ove uredbe;

b)     ne obavlja poslove za koje je ovlašten stručno, u skladu s pravilima struke i važećim propisima;

c)     obavlja poslove u suprotnosti sa tačkom a) ovog člana;

d)     obavlja poslove za koje nije ovlašten.

(2)    Protiv rješenja iz stava (1). ovog člana ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3)    Član Komisije za nezavisnu kontrolu koji je razriješen imenovanja,    zamjenjuje se novim članom prema procedurama iz 51. 36. i 39. ove uredbe.

(4)    Član Komisije za nezavisnu kontrolu kojem je oduzeto ovlaštenje za kontrolu ne može podnijeti zahtjev za davanje novog ovlaštenja prije isteka roka od pet godina od dana pravomoćnosti rješenja o razrješenju.

 

 

Član 39.

(Način izbora članova Komisije za nezavisnu kontrolu)

 

 

(1)    Po javnom pozivu, raspisanom od strane FMPU, Stručni odbor većinskim glasanjem daje prijedlog za imenovanje, članova Komisije.

(2)    Javni poziv iz stava (1) ovog člana definiše sljedeće uslove koje mora ispunjavati svaki član Komisije:

a)     završen minimalno VII stepen stučne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomira­nog inžinjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili elektrotehničke struke a tiče se djelovanja koje je predmet rada Komisije;

b)     položen stručni ispit;

c)     najmanje tri godine radnog iskustva, u ovlaštenom pravnom licu ili kroz angažman na drugi način, na poslovima provođenja energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim sistemom i izradi više od dvadeset energijskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sistemom, odnosno, u pravnom licu ovlaštenom za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja, sistema klimatizacije i ventilacije ili

d)     najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti kreiranja propisa energijske efikasnosti (energijskih pregleda, energijskog certificiranja, kreiranje, priprema i primjena pravila struke ili tehničke regulative iz područja energijske efikasnosti);

e)     uspješno završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja Modul l, odnosno Modul 2 koji će biti propisan Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje enegijskih audita i energijsko certificiranje zgrada.

(3)   Prijedlog za imenovanje predsjednika Komisije za nezavisnu kontrolu daje Stručni odbor.

(4)   Po isteku važnosti rješenja o formiranju Komisije za nezavisnu kontrolu, ministar FMPU prema procedurama iz st. (1), (2) i (3) ovog člana rješenjem imenuje članove Komisije za naredni četverogodišnji period.

(5)    Komisija za nezavisnu kontrolu kojoj je isteklo važeće rješenje nastavlja sa radom do imenovanja nove komisije.

 

 

Član 40.

(Troškovi nezavisne kontrole Certifikata i izvještaja

o energijskom auditu zgrada)

 

 

(1)    Troškove sprovođenja nezavisne kontrole izdatih Certifi­kata i izvještaja o energijskom auditu zgrada propisuje ministar FMPU.

(2)    Ukoliko izvještaj o sprovedenoj nezavisnoj kontroli bude negativan, troškove sprovođenja nezavisne kontrole snosi ovlašteno fizičko/pravno lice koje je izvršilo energijski audit i izradilo izvještaj/certifikat, odnosno pravno lice ovlašteno za energijsko certificiranje koje je izdalo certifikat.

(3)    Ako u postupku nezavisne kontrole nisu utvrđene nepravilnosti, troškove sprovođenja nezavisne kontrole snosi FMPU iz dijela naknada za izdavanje energijskog certifikata predviđenog za finansiranje troškova nezavisne kontrole.

 

 

Član 41.

(Troškovi nezavisne kontrole izvještaja o redovnom energijskom

auditu sistema grijanja i klimatizacije)

 

 

(1)    Troškove sprovođenja nezavisne kontrole izvještaja o energijskom auditu o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije propisuje Ministar.

(2)    Ukoliko izvještaj o sprovedenoj nezavisnoj kontroli bude negativan, troškove sprovođenja nezavisne kontrole snosi ovlašteno lice koje je izvršilo redovni energijski audit i izradilo izvještaj.

(3)    Ako u postupku nezavisne kontrole nisu utvrđene nepravilnosti, troškove sprovođenja nezavisne kontrole snosi FMERI iz dijela iznosa troškova za usluge redovnog energijskog audita predviđenog za finansiranje troškova nezavisne kontrole.

 

 

Član 42.

(Naknada za rad Komisije za nezavisnu kontrolu)

 

 

(1)   Predsjednik, članovi Komisije i tehnički sekretar imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji.

(2)   Naknade iz stava (1.) ovog člana finansiraju se iz dijela iznosa sredstava uplaćenih od strane ovlaštenih lica iz čl. 26. i 27. ove uredbe po osnovu izdavanja Certifikata i izvještaja o provedenim energijskim auditima zgrada, odnosno, iz dijela iznosa sredstava uplaćenih od strane ovlaštenih lica iz čl. 28. i 29. ove uredbe po osnovu troškova za usluge redovnog energijskog audita.

 

X INFORMACIONI SISTEM ENERGIJSKE EFIKASNOSTI

 

 

Član 43.

(Registar energijskih certifikata)

 

 

(1)    S ciljem osiguranja najvećeg nivoa dostupnosti informacija do uspostavljanja Agencije, Fond uspostavlja, vodi i održava informacioni sistem energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine (ISEE).

(2)    ISEE je skup nezavisnih internet platformi sa sopstvenim aplikacijama i bazama podataka koje međusobno komuniciraju web servisima i sastoji se najmanje od sljedećih međusobno nezavisnih komponenti:

a)     Komponenta l - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programi

b)     Komponenta 2 - Uštede energije

c)     Komponenta 3 - Potrošnja energije

d)     Komponenta 4 - Energijski certifikati zgrada

e)     Komponenta 5 - Tehnički sistemi grijanja i klimatizacije

 

 

Član 44.

(Komponenta 4 - energijski certifikati zgrada)

 

 

(1)    Komponentom energijski certifikati zgrada propisuje se obaveza unosa podataka o provedenim energijskim auditima i izdatim energijskim certifikatima.

(2)    Komponentu energijski certifikati zgrada, do uspostavljanja Agencije, održava i ažurira FMPU.

(3)   U skladu sa Pravilnikom o informacionom sistemu Federacije BiH, FMPU u saradnji sa Fondom, će, dati pravo pristupa Komponenti energijski certifikati zgrada registrovanim korisnicima, odnosno nosiocima podataka.

(4)    Komponenta energijski certifikati zgrada, između ostalog, sadrži:

a)     registar izvještaja o energijskom auditu zgrada;

b)     registar certifikata o energijskoj efikasnosti zgrada;

c)     registar pravnih i fizičkih lica ovlaštenih za obavljanje energijskih audita zgrada;

d)     registar pravnih lica ovlaštenih za provođenje Programa obuke.

(5)    Izvještaji o energijskim auditima zgrade i energijski certifikati zgrada koji se ne nalaze u registrima iz čl. a.); b.) i c.) iz stava (4) ovog člana su nevažeći.

(6)   Podaci iz stava (4) ovog člana su javni, ukoliko to ne bude drugačije riješeno Pravilnikom o informacionom sistemu Federacije BiH.

 

 

Član 45.

(Komponenta 5 - Tehnički sistemi grijanja i klimatizacije)

 

 

(1)    Komponentom 5 - Tehnički sistemi grijanja, i sistemi klimatizacije propisuje se obaveza unosa podataka o provedenim redovnim energijskim auditima sistema grijanja, sistema klimatizacije i na osnovu toga sačinjenim izvještajima.

(2)    Komponentu 5 - Tehnički sistemi grijanja, i sistemi klimatizacije, do uspostavljanja Agencije, održava i ažurira FMERI.

(3)    U skladu sa Pravilnikom o informacionom sistemu Federacije BiH, FMERI u saradnji sa Fondom, će dati pravo pristupa Komponenti 5 - Tehnički sistemi grijanja, i sistemi klimatizacije registrovanim korisnicima, odnosno nosiocima podataka.

(4)    Komponenta 5, između ostalog, sadrži:

a)     registar izvještaja o redovnom energijskom auditu sistema grijanja;

b)     registar izvještaja o redovnom energijskom auditu sistema, klimatizacije;

c)     registar pravnih i fizičkih lica ovlaštenih za obavljanje redovnih energijskih audita iz tač. a) i b) ovog stava.

(5)    Izvještaji o redovnim energijskim auditima sistema grijanja, i sistema klimatizacije koji se ne nalaze u registrima Komponente 5. su nevažeći.

(6)    Podaci iz stava (4) ovog člana su javni, ukoliko to ne bude drugačije riješeno Pravilnikom o informacionom sistemu Federacije BiH.

 

XI UPRAVNI NADZOR I INSPEKCIJA

 

 

Član 46.

(Nadzor)

 

 

Upravni nadzor obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ove uredbe i propisa koji iz nje proističu, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovom uredbom, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi kao i nadzor nad njihovim postupanjem obavlja Ministarstvo i FMPU, svako u okviru svojih nadležnosti, u skladu sa ovlaštenjima propisanim ovom uredbom, Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH, Zakonom o organizaciji organa uprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) Zakonom o upravnom postupku u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

 

 

Član 47.

(Inspekcijski nadzor)

 

 

(1)    Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ove uredbe vrše Tehnička inspekcija i Urbanističko-ekološka inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove, u skladu Zakonom, Zakonom o inspekcijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/14), i građevinske inspekcije osnovane propisima na kantonalnom nivou.

(2)   Nadležni inspektor u provođenju nadzora, između ostalog, kontroliše ispunjavanje obaveza certificiranja i obavljanja energijskog audita koje propisuje ova uredba, i u skladu sa utvrđenim stanjem, preduzimaju mjere i radnje određene Zakonom, ovom uredbom i drugim propisima koji se referišu na ovu oblast.

 

XII KAZNENE ODREDBE

 

 

Član 48.

(Kaznene mjere)

 

 

(1)    Novčanom kaznom od l.500,00 KM do 5.000,00 KM bit će kažnjen član Komisije za nezavisnu kontrolu energijskih certifikata i/ili energijskih audita zgrada, odnosno izvještaja o redovnom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije, koji:

1.     ne obavlja poslove u skladu sa čl. 33., 34. i 36.ove uredbe;

2.     ne obavlja poslove za koje je ovlašten stručno, u skladu s pravilima struke i važećim propisima;

3.     obavlja poslove u suprotnosti sa članom 36. ove uredbe;

4.     obavlja poslove za koje nije ovlašten.

(2)   Novčanom kaznom od 3.000,00 KM bit će kažnjeno lice ovlašteno za provođenje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrade ako:

l.     postupi suprotno odredbama člana 5. ove uredbe;

2.    Komisija za nezavisnu kontrolu energijskih certifikata i energijskih audita zgrada u toku provođenja aktivnosti iz člana 34.utvrdi da je ovlašteno lice sa namjerom korigovalo proračun za zgradu iz člana 34. stava (2) tač. b), c) i d) ove uredbe i za istu izdalo netačan energijski certifikat.

 

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 49.

 

 

(1)    Nakon stupanja na snagu ove uredbe sve zgrade za koje je propisana obaveza energijskog certificiranja moraju imati energijski certifikat dostupan u skladu sa odredbama Zakona i ove uredbe.

(2)    Izuzetno od stava (1) ovog člana, postojeće zgrade iz člana 15.ove uredbe koje se prodaju ili iznajmljuju, uz dokumentaciju potrebnu za zaključenje ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju, vlasnik zgrade je dužan priložiti Certifikat zgrade ili dijela zgrade, počevši od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

(3)    Odredba stava (2) se ne odnosi na zgrade javne namjene iz člana 14.ove uredbe.

 

 

Član 50.

 

 

Uredba sadrži sljedeće priloge koji čine njen sastavni dio: Prilog l  - Izgled i sadržaj  energijskog certifikata stambenih zgrada;

Prilog 2 - Izgled i sadržaj  energijskog certifikata nestambenih zgrada;

Prilog 3 - Izgled i sadržaj energijskog certifikata za ostale zgrade;

Prilog 4 - Pregled  mogućih  mjera za povećanje energijske efikasnosti zgrada; Prilog 5 - Izvještaj o provedenom energijskom auditu;

Prilog 6 - Popis bosansko-hercegovačkih normi;

Prilog 7 - Metodologija za izračunavanje i iskazivanje energijskih karakteristika zgrada sa algoritmom za proračun istih.

 

 

Član 51.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1270/2018

25. oktobra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.