Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 159. sjednici, održanoj 23.10.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O FINANSIJSKOJ

KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član l.

 

 

U Uredbi o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/17), u članu 6. stav (2) riječi: "pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe", zamjenjuju se riječima: "do 30.11.2018. godine".

 

 

Član 2.

 

 

U članu 7. stav (1) riječi: "pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe", zamjenjuju se riječima: "do 30.11.2018. godine".

 

 

Član 3.

 

 

U članu 17, stav (2) riječi: "i primjenjivati će se do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine", brišu se.

 

 

Član 4.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1228/2018

23. oktobra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.