Temeljem članka 132. stavak (1) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 157. sjednici, održanoj 21.09.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O ORGANIZIRANJU FEDERALNIH SPECIJALIZIRANIH

POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE

 

POGLAVLJE I OPĆE ODREDBE

 

 

Članak l.

(Predmet Uredbe)

 

 

Ovom uredbom organiziraju se federalne specijalizirane postrojbe civilne zaštite (u daljnjem tekstu: specijalizirane postrojbe) i utvrđuju njihove zadaće, područje djelovanja, način popune ljudstvom i materijalno - tehničkim sredstvima, obučavanje i osposobljavanje, financiranje i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje specijaliziranih postrojbi o kojima se neposredno stara Federalna uprava civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Federalna uprava) sukladno ovoj uredbi.

 

 

Članak 2.

(Izvođenje složenijih spasilačkih intervencija)

 

 

Specijalizirane postrojbe namijenjene su za izvođenje složenijih spasilačkih intervencija koje zahtijevaju žurnu i efikasnu akciju spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara u svim slučajevima kada organizirane snage zaštite i spašavanja općina, grada i kantona nisu dovoljne da žurno i efikasno izvrše sve zadaće na zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara, kada prijeti neposredna opasnost od nastanka prirodne ili druge nesreće ili je nastala prirodna ili druga nesreća i te zadaće izvršavaju na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) na način predviđen ovom uredbom.

 

POGLAVLJE II ORGANIZIRANJE I ZADAĆE SPECIJALIZIRANIH POSTROJBI

 

 

Članak 3.

(Organiziranje specijaliziranih postrojbi)

 

 

(1)    Specijalizirane postrojbe organiziraju se kao snage za žurne intervencije i to:

a)     postrojba za spašavanje na vodi;

b)     postrojba za spašavanje pod vodom;

c)     postrojba za spašavanje iz ruševina - jedinica za urbano traganje i spašavanje - USAR tim;

d)     postrojba za potrage i spašavanje u ljetnjim i zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: jedinica za potrage i spašavanje);

e)     postrojba za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) - EOD tim;

f)      postrojba za izvlačenje povrijeđenih ili poginulih iz minskih polja - operacija "Žurni odgovor";

g)     postrojba za ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta;

h),    postrojba za prečišćavanje vode;

i)      postrojba za spašavanje od radioloških, kemijskih i bioloških opasnosti (u daljnjem tekstu: jedinica za RKB zaštitu);

j)      postrojba za gašenje požara otvorenog prostora;

k)     postrojba za spašavanje i potporu iz zraka.

(2)    Pri organiziranju postrojbi iz stavka (1) ovog članka polazi se od potreba i uvjeta koji su utvrđeni u Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nepogoda.

 

 

Članak 4.

(Faze organiziranja specijaliziranih postrojbi)

 

 

(1) Organiziranje specijaliziranih postrojbi iz članka 3. stavak (1) toč. a) do j) ove uredbe, Federalna uprava će vršiti po fazama kada se stvore odgovarajući kadrovski i materijalni uvjeti neophodni da se može formirati odgovarajuća postrojba.

(2)    Organiziranje postrojbe za spašavanje i potporu iz zraka i njeno materijalno - tehničko opremanje i stavljanje u funk­ciju, vrši se prema uvjetima i u rokovima koji se utvrde u odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) iz članka 11. stavak (2) ove uredbe.

 

 

Članak 5.

(Poslovi specijaliziranih postrojbi)

 

 

Specijalizirane postrojbe iz članka 3. stavak (1) ove uredbe vrše slijedeće poslove i to:

a)     postrojba za spašavanje na vodi, vrši i slijedeće poslove:

- spašava ljude i materijalna dobra na rijekama, jezerima, moru i u poplavljenim područjima;

- osigurava i vrši prijevoz ljudi i materijalnih dobara preko rijeka, jezera i poplavljenih područja;

- spašava ljude i materijalna dobra na brzim vodama;

- evakuira ljude iz ugroženih - poplavljenih područja do najbližih sigurnih prihvatilišta organizirane skrbi;

- traži utopljene osobe iz jezera, rijeka, bunara i drugih mjesta koji su ugroženi vodom;

- vrši snabdijevanje poplavom ugroženog stanovništva potrebnim namirnicama i drugim sredstvima radi preživljavanja;

- vrši izvlačenje utopljenika i materijalnih dobara i uginulih životinja iz vode;

- pruža potporu drugim službama i postrojbama na ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata;

- vrši i druge poslove i zadaće iz svoje nadležnosti za koje je osposobljena.

b)     postrojba za spašavanje pod vodom, vrši i slijedeće poslove:

- spašava ljude i materijama dobra na rijekama, jezerima, moru i u poplavljenim područjima;

- evakuira ljude iz ugroženih – poplavljenih područja do najbližih sigurnih   prihvatilišta organizirane skrbi;

- traži i izvlači utopljene osobe iz jezera, rijeka, bunara i drugih mjesta koji su ugroženi vodom;

- traži i izvlači materijalna dobra ispod vode i na vodi;

- vrši i druge poslove i zadaće iz svoje nadležnosti za koje je osposobljena.

c)     postrojba za spašavanje iz ruševina - jedinica za urba­no traganje i spašavanje - USAR tim, vrši i slijedeće poslove:

- vrši poslove na otkrivanju, pronalaženju i spašavanju ljudi zatrpanih u ruševinama i spašavanju ugroženih i nasrradalih iz oštećenih objekata;

- izviđanje ruševina, osiguranje oštećenih i pomjerenih dijelova konstrukcija   zgrada i objekata radi sprječavanja zarašavanja;

- traga, locira i spašava žrtve (povrijeđene osobe) iz ruševina ili krhotina (kao  što su srušeni stambeni objekti ili prometne nezgode);

- spašava ljude zatrpane u ruševinama korištenjem odgovarajućih tehničkih sredstava, pasa tragača i drugih tehnika;

- povrijeđenim osobama iz ruševina - srušenih stambenih objekata ili prometnih nezgoda orga­nizira prvu medicinsku pomoć i transport s ne­pristupačnih i teško pristupačnih područja do najbližih sigurnih prihvatilišta medicinske skrbi - zdravstvene ustanove;

- vrši raščišćavanje ruševina uporabom odgova­rajućih strojeva, uređaja i drugog namjenskog alata i sredstava radi spašavanja povrijeđenih osoba;

- vrši spašavanje ljudi i dobara s visokih zgrada iz teško pristupačnih područja, podzemnih objekata i drugih objekata;

- spašava ljude i materijalna dobra iz oštećenih objekata od požara i spašavanje s viših spratova;

- izvlači materijalna dobra izvan zona rušenja i dr.;

- vrši i druge poslove i zadaće iz svoje nadležnosti za koje je osposobljena.

d)     postrojba za potrage i spašavanje, vrši i slijedeće poslove:

- spašava osobe u planinama i drugim nepri­stupačnim područjima, uz uporabu odgovarajuće i specijalne tehničke opreme za pronalaženje i spašavanje;

- uporabom pasa tragača vrši potrage za izgublje­nim osobama u planinama i drugim nepristupač­nim područjima i snježnim lavinama i spašava te osobe;

- spašava ugrožene i zatrpane osobe u visoko planinskim područjima, od posljedica snježnih lavina, nanosa i drugih nepogoda;

- spašava ljude iz speleoloških objekata, litica i kanjona, na skijalištima i drugim objektima i prostorima za vrijeme turističkih, športskih, rekreativmh, kulturnih i drugih manifestacija u prirodi, naročito u planinskim područjima;

- učestvuje u potrazi i spašavanju za nestalim helikopterima, zrakoplovima, jedrilicama, pado­branima (paraglajderima), drugim letjelicama i drugim prometnim sredstvima i spašava osobe iz navedenih sredstava;

- organizira prvu medicinsku pomoć i transport povrijeđenih i oboljelih osoba s nepristupačnih i teško pristupačnih područja do najbližih sigurnih prihvatilišta medicinske skrbi - zdravstvene ustanove;

- spašava u planinama, na stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima, uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta (snijeg, hladnoća, led, magla i sl.);

- vrši i druge poslove i zadaće iz svoje nadležnosti za koje je osposobljena.

e)     postrojba za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) - EOD tim, vrši i slijedeće poslove:

- vrši uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sred­stava u situacijama koje zahtijevaju primjenu drugih spasilačkih tehnika (na vodi i pod vo­dom, u speleo objektima, u ruševinama, nepri­stupačnim i teško pristupačnim predjelima koji zahtijevaju vertikalni ili zračni pristup, te sred­stava s elementima RKB prijetnje);

- vrši smještaj ugroženog i nastradalog stanov­ništva i snabdijevanje, postavlja šatorska naselja s infrastrukturom, kao i organizaciju prijema i smještaja ugroženog i nastradalog stanovništva u navedene objekte i organizaciju dežurstva u šatorskom naselju ugroženom i nastradalom stanovništvu, priprema i distribuira hranu, odjeću,  obuću, lijekove i drugu robu široke potrošnje;

- učestvuje u spašavanju ljudi i materijalnih dobara na vodi (poplave);

- učestvuje u ispomoći u provođenju RKB zaštite - dekontaminacije i   detoksikacije ljudi i materijalnih dobara;

- vrši evakuaciju ljudi ugroženih i nastradalih od prirodne ili druge nesreće;

- pruža potporu na uklanjanju ruševina nastalih od srušenih ili oštećenih objekata i raznih nanosa na cestama prouzročenih snijegom, kišom, klizištima i slično;

- vrši i druge poslove zaštite i spašavanja za koje je osposobljena.

f)     postrojba za izvlačenje povrijeđenih ili poginulih iz minskih polja - operacija "Žurni odgovor", vrši i slijedeće poslove:

- provodi spašavanje žrtava minskih nesreća i incidenata na nepristupačnom i teško pristupačnom terenu, u situacijama kada je potrebno primijeniti druge specijalističke spasilačke tehnike;

- vrši ili daje potporu spašavanju unesrećenih iz svih vrsta nesreća kada se sumnja ili je poznato da se nesreća desila u minski rizičnom prostoru;

- učestvuje u spašavanju ljudi i materijalnih dobara u većini prometnim nesrećama;

- učestvuje u spašavanju ljudi i materijalnih dobara na vodi (poplave);

- učestvuje u ispomoći u sprovođenju RKB zaštite - dekontaminacije i   detoksikacije ljudi i materijalnih dobara;

- vrši evakuaciju ljudi ugroženih i nastradalih od prirodne ili druge nesreće;

- pruža potporu na uklanjanju ruševina nastalih od srušenih ili oštećenih objekata i raznih nanosa na cestama prouzročenih snijegom, kišom,

klizištima i slično;

- vrši i druge poslove zaštite i spašavanja za koje je osposobljena.

g)     postrojba za ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta, vrši i slijedeće poslove:

- ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata i prostora;

- ispumpavanje muljne vode;

- osigurava ispumpavanje s pokretnim pumpama srednjeg i velikog kapaciteta;

- snabdijeva vodom druge službe i jedinice za zaštitu i spašavanje na udaljenost od 1000 metara, kao pomoć u gašenju požara otvorenog prostora.

h)     postrojba za prečišćavanje vode, vrši i slijedeće poslove:

- sprovoditi kontrolu kvaliteta vode na mjestu izuzimanja na uređaju za prečišćavanje vode;

- vrši prečišćavanje vode za ljude ugrožene i nastradale od prirodne ili druge nesreće;

- vrši skladištenje prečišćene pitke vode za potrebe ugroženog stanovništva;

- osigurava pitku vodu iz površinskih izvora, sukladno važećim normama i najmanje na nivou norme Svjetske zdravstvene organizacije,

i)     postrojba za RKB zaštitu, vrši i slijedeće poslove:

- vrši dekontaminaciju, u koju spada i detoksikacija ljudi i materijalno - tehničkih sredstava, opreme, zemljišta i objekata nakon uporabe RKB sredstava;

- vrši poslove radiološko - kemijskog i biološkog izviđanja i dozimetrijske kontrole, učestvuje u akcijama zaštite i spašavanja pri pojavi havarija i akcidenata, radijacijsko - kemijskog i biološ­kog podrijetla, a može se angažirati i na drugim zadaćama koji se odnose na RKB zaštitu;

- vrši poslove koji se odnose na zaštitu od zračenja, izviđanja (detekcija, identifikacija i obilježavanje kontaminiranog prostora), dozimetrijsku kontrolu i laboratorijsku obradu i utvrđivanje nalaza prikupljenih uzoraka, obavlja kontrolu   radioaktivnih materijala na i u životinjama, mesu, mlijeku i proizvodima životinjskog podrijetla, hrani i vodi za životinje i druge poslove koji se odnose na bilo koju vrstu radiološke zaštite;

- sprovodi RKB izviđanje - detekciju;

- vrši dozimetrijsku kontrolu;

- otklanja posljedice tehnoloških havarija i drugih akcidenata od agenasa i dr.;

- vrši trijažu i upućivanje na zdravstvenu skrb ljudi ugroženih kontaminacijom; - vrši i druge aktivnosti koje se odnose na RKB zaštitu za koje je osposobljena.

j)      postrojba za gašenje požara otvorenog prostora, vrši i slijedeće poslove:

- učestvuje u akcijama gašenja požara na otvorenom prostoru;

- vrši gašenje požara i zaštitu od požara, po pravilu, na šumama i šumskim zemljištem, zaštićenim područjima prirode, poljoprivrednim površinama, stambenim, gospodarskim i javnim objektima i prijevoznim sredstvima;

- pruža pomoć u gašenju požara na stambenim i drugim zgradama i objektima i drugoj imovini na pogođenom prostoru (prilikom vatrogasnih intervencija);

- vrši  sprečavanje prenošenja vatre na okolne objekte i prostore;

- učestvuje u spašavanju ljudi i materijalnih dobara u većim prometnim nesrećama;

- poduzima aktivnosti na spašavanju ljudi i materijalnih dobara koji su ugroženi požarom;

- vrši izradu protupožarnih prosjeka;

- vrši spašavanje ljudi i materijalnih dobara koji su ugroženi požarom;

- osigurava polustabilne, mobilne i druge odgovarajuće instalacije i uređaje za gašenje požara.

k)     postrojba za spašavanje i potporu iz zraka, vrši i slijedeće poslove:

- vrši izviđanje terena iz zraka kada prijeti nastanak ili je nastala prirodna ili druga nesreća, radi utvrđivanja stanja na ugroženom području;

- vrši transport povrijeđenih ljudi (medicinska evakuacija), odnosno poginulih osoba;

- vrši prijevoz pripadnika federalnih službi zaštite i spašavanja i federalnih specijaliziranih post­rojbi i njihovih materijalno - tehničkih sredstava, te drugih struktura zaštite i spašavanja, kada se te snage angažiraju na izvršavanju zadaća na ugroženom području;

- vrši spašavanje ljudi s nepristupačnih terena, planina i poplavljenih područja;

- učestvuje u gašenju požara s visina kao pomoć kopnenim snagama u gašenju požara otvorenog prostora;

- vrši i druge poslove zaštite i spašavanja za koje je osposobljena.

 

POGLAVLJE III OSOBNA I MATERIJALNA FORMACIJA SPECIJALIZIRANIH POSTROJBI

 

 

Članak 6.

(Osobna i materijalna formacija specijaliziranih postrojbi)

 

 

(1)    Sastav specijaliziranih postrojbi iz članka 3. stavak (1) toč. a) do j) ove uredbe, utvrđuje se osobnom i materijalnom formacijom koje donosi Federalna uprava.

(2)    Osobna formacija postrojbi iz stavka (1) ovog članka, sadrži ukupan broj ljudstva potreban za postrojbu, vrstu stručne spreme i druge uvjete koje pripadnici postrojbe moraju ispunjavati, a materijama formacija tih postrojbi sadrži vrstu i količine materijalno - tehničkih sredstava i opreme koja je potrebna za izvršavanje zadaća iz nadležnosti tih postrojbi. Te formacije se utvrđuju sukladno Okvirnim osobnim i materijalnim formacijama, koje donosi ravnatelj Federalne uprave.

(3)    Osobna formacija postrojbe iz članka 3. stavak (1) točka k) ove uredbe, sadrži vrstu, broj i specijalnost ljudstva iz članka II stavak (1) točka a) ove uredbe, a materijalna formacija sadrži vrstu i broj letjelica i tehničkih sredstava i opreme koja je potrebna za obavljanje poslova iz nadležnosti te postrojbe.

(4)    Broj pripadnika postrojbe iz stavka (1) ovog članka, u osobnoj formaciji određuje se prema vrsti i obimu poslova koji su za te postrojbe utvrđeni u članku 5. toč. a) do j). ove uredbe.

 

POGLAVLJE IV POPUNA LJUDSTVOM I OPREMANJE MATERIJALNO - TEHNIČKIM SREDSTVIMA

 

 

Članak 7.

(Popuna specijaliziranih postrojbi)

 

 

Popuna specijaliziranih postrojbi potrebnim ljudstvom vrši se prema njihovim osobnim formacijama i to:

a)     specijalnostima i stručnoj spremi i drugim uvjetima koji su određeni osobnom formacijom;

b)     posebnoj radnoj sposobnosti, ako je to predviđeno posebnim propisima za određenu vrstu postrojbe.

 

 

Članak 8.

(Način popune specijaliziranih postrojbi)

 

 

(1)    Popuna specijaliziranih postrojbi iz članka 3. stavak (1) toč, a) do j) ove uredbe potrebnim ljudstvom vrši se na slijedeći način:

a)     postrojbe iz članka 3. stavak (1) toč. a), b), c), d), e), f), g), h) i j) ove uredbe popunjavaju se prvenstveno ljudstvom iz Federalne uprave, koje je osposobljeno za te poslove;

b)     postrojba iz članka 3. stavak (1) točka i) ove uredbe popunjava se ljudstvom iz Federalne uprave i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje je osposobljeno za te poslove ikoje ima odgovarajuće stručno znanje za vršenje tih poslova;

c)     postrojba iz članka 3. stavak (1) točka k) ove uredbe popunjava se sukladno članku 10. ove uredbe.

(2)    Ukoliko kapaciteti iz stavka (1) ovog članka nisu dovoljni da se postigne namjenska popuna specijalizirane postrojbe ili se popuna u cjelini ne izvrši na taj način, tada se popuna tih postrojbi vrši ljudstvom iz okvira mogućnosti federalnih tijela uprave i upravnih organizacija, pravnih osoba i udruga u kojima postoje osobe koje ispunjavaju uvjete utvrđene u osobnim formacijama tih postrojbi, s tim da se prema potrebi može angažirati i fizička osoba (stručnjak) sa kojim Federalna uprava zaključuje ugovor o njegovom angažiranju u specijaliziranoj postrojbi.

(3)    Popuna specijaliziranih postrojbi prema stavku (2) ovog članka vrši se putem zaključivanja sporazuma između Federalne uprave, s nadležnim rukovoditeljem federalnog tijela uprave i upravne organizacije, odnosno pravnih osoba i udruga iz kojih bude izvršena popuna tih postrojbi, a s angažiranom osobom Federalna uprava zaključuje ugovor o njegovim pravima i obvezama   dok je angažiran u specijaliziranoj postrojbi.

 

 

Članak 9.

(Opremanje specijaliziranih postrojbi)

 

 

(1)    Opremanje specijaliziranih postrojbi iz članka 3. stavak (1) ove uredbe vrši se na slijedeći način:

a)     opremanje postrojbe iz članka 3..stavak (1) toč. a), b), c), d), e), f), g), h) i j) ove uredbe vrši se opremom i sredstvima kojima raspolaže Federalna uprava;

b)     opremanje postrojbi iz članka 3. stavak (1) točka i) ove uredbe vrši se namjenskom opremom i sredstvima kojima raspolaže Federalna uprava i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;

c)     opremanje postrojbi iz članka 3. stavak (1) točka k) ove uredbe vrši se sukladno članku 11. ove uredbe.

(2)    Oprema i sredstva koja nedostaju, a predviđena su u materijalnim formacijama koje su utvrđene za te postrojbe prema članku 6. ove uredbe, osiguravaju se putem nabave koju vrši Federalna uprava.

(3)   Nabava specijalne i druge opreme iz stavka (2) ovog član­ka, vršit će se prema godišnjim planovima opremanja koje donosi Federalna uprava, uz pribavljeno mišljenje Fede­ralnog stožera civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Federalni stožer).

 

 

Članak 10.

(Način popune postrojbe za spašavanje i potporu iz zraka)

 

 

(1)   Postrojba za spašavanje i potporu iz zraka popunjava se:

a)     letačkim i kabinskim osobljem potrebnim za opsluživanje letjelica;

b)     određenim brojem i vrstom helikoptera i zrakoplova namijenjenih za gašenje požara na otvorenom prostoru.

(2)    Popuna postrojbe ljudstvom i materijalno - tehničkim sredstvima iz stavka (1) ovog članka, vrši se prema operativnim zahtjevima za određenu vrstu letjelice koji su odobreni od nadležnog tijela u Bosni i Hercegovini -Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

 

 

Članak 11.

(Opremanje postrojbe za spašavanje i potporu iz zraka)

 

 

(1)    Osnovna sredstva za rad postrojbe za spašavanje i potporu iz zraka predstavljaju helikopteri i zrakoplovii koji će se osigurati na slijedeći način i to:

a)     putem nabave određenog broja helikoptera i zrakoplova za potrebe te postrojbe;

b)     putem zaključivanja ugovora s tijelima uprave i upravnim organizacijama, pravnim osobama i udrugama koja raspolažu određenim letjelicama o uvjetima angažiranja njihovih zrakoplova i helikoptera za potrebe spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih prirodnom ili drugom nesrećom i gašenje požara na otvorenom prostoru.

(2)    Odluku o broju i vrsti helikoptera i zrakoplova i njihovoj nabavi, odnosno zaključivanje ugovora iz stavka (1) točka b) ovog članka, donosi Vlada Federacije, na prijedlog Fede­ralne uprave i pribavljenog mišljenja Federalnog stožera.

(3)    Ako se ocijeni da je u intervenciji pored postrojbe za spašavanje i potporu iz zraka potrebno angažirati i letjelice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u tom slučaju zahtjev za angažiranje tih letjelica Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine, preko Ministarstva sigurnosti Bosne i Herce­govine, podnosi Federalna uprava, kada temeljem raspolo­živih podataka procijeni da je potrebna ta pomoć, odnosno Federalni stožer, kada on rukovodi akcijama na ugroženom području. Angažiranje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine vrši se sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), Standardnim operativ­nim procedurama angažiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na pružanju pomoći civilnim tijelima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće i Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08).

 

POGLAVLJE V UVJETI ZA DJELOVANJE SPECIJALIZIRANIH POSTROJBI I NJIHOVO ANGAŽIRANJE

 

 

Članak 12.

(Uvjeti za djelovanje)

 

 

Specijalizirane postrojbe predviđene ovom uredbom, poslove i zadaće iz svoje nadležnosti obavljat će na cijelom teritoriju Federacije, u svim slučajevima kada organizirane snage zaštite i spašavanja općina, grada i kantona nisu dovoljne da žurno i efikasno izvrše sve zadaće na zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara, pa je angažiranje odgovarajuće specijalizirane postrojbe neophodno, a naročito kada prijeti neposredna opasnost od nastanka prirodne ili druge nesreće ili je nastala prirodna ili druga nesreća.

 

 

Članak 13.

(Angažiranje specijalizirane postrojbe na zaštiti i spašavanju)

 

 

(1)    Specijalizirane postrojbe iz članka 3. ove uredbe, angažiraju se onda kada Vlada Federacije proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće na području Federacije. Izuzetno, agažiranje tih specijaliziranih postrojbi može se izvršiti i prije proglašenja prirodne ili druge nesreće, u svim slučajevima kada organizirane snage zaštite i spašavanja općina, grada i kantona nisu dovoljne da žurno i efikasno izvrše sve zadaće na zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara, pa je angažiranje odgovarajuće specijalizirane postrojbe neophodno, a naročito kada prijeti neposredna opasnost od nastanka prirodne ili druge nesreće ih je nastala prirodna ili druga nesreća, a u cilju spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara, poduzimanja odgovarajućih mjera na sprečavanju nastanka te opasnosti ili nesreće ili ublažavanja njihovog djelovanja.

(2)    Angažiranje specijaliziranih postrojbi u hitnim slučajevima iz stavka (1) ovog članka, može izuzetno da zapovijeda zapovjednik ili načelnik Federalnog stožera, odnosno ravnatelj Federalne uprave. Angažiranje specijaliziranih postrojbi može se vršiti sve do trenutka dok se ne završe predviđene aktivnosti.

(3)    Kada se zapovijedi angažiranje specijalizirane postrojbe, rukovoditelji u kojima su formirane specijalizirane postrojbe iz članka 3. ove uredbe, dužni su preduzeti mjere kojima će opskrbiti da specijalizirane postrojbe pravovremeno dođu na mjesto određeno zapovijedi i da mogu vršiti zadaće iz svoje nadležnosti.

(4)    Zapovijed o angažiranju specijalizirane postrojbe sadrži: naziv postrojbe koja se angažira, područje na kojem će djelovati, vrijeme angažiranja i obveze Federalne uprave u vezi realizacije zapovijedi Federalnog stožera.

(5)    Specijalizirane postrojbe, prema potrebi i na zahtjev nadležnog tijela koji se bavi poslovima civilne zaštite Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, mogu se angažirati kao pomoć u akcijama spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara na njihovom području.

(6)    O angažiranju specijalizirane postrojbe sukladno stavku (2) ovog članka, zapovjednik odnosno načelnik Federalnog stožera, dužni su na prvoj narednoj sjednici Stožera, upoznati Federalni stožer o razlozima angažiranja specijalizirane postrojbe, mjestu i vremenu angažiranja.

(7)    Federalna uprava i Federalni stožer su dužni redovito informirati Vladu Federacije o angažiranju specijaliziranih postrojbi na zaštiti i spašavanju, o vremenu i mjestu angažiranja i ostvarenim rezultatima.

 

 

Članak 14.

(Angažiranje specijalizirane postrojbe na zaštiti i spašavanju u inozemstvu)

 

 

(1)    Specijalizirana postrojba ili pojedini dijelovi iz sastava tih postrojbi (tim, ekipa) mogu se uputiti u inozemstvo radi učešća u međunarodnim vježbama, operacijama pomoći i drugim aktivnostima.

(2)    O angažiranju specijaliziranih postrojbi ili pojedinih dije­lova iz sastava tih postrojbi (tim, ekipa) u međunarodnim vježbama, operacijama pomoći i drugim aktivnostima iz stavka (1) ovog članka, na prijedlog Federalnog stožera odlučuje Vlada Federacije, na zahtjev nadležnog tijela Bosne i Hercegovine.

(3)    O raspoređivanju specijaliziranih postrojbi ili pojedinih dijelova iz sastava tih postrojbi (tim, ekipa) u mješovitu specijaliziranu postrojbu za zaštitu i spašavanje za djelovanje u slučaju prirodne ili druge nesreće, za učešće u međunarodnim vježbama, operacijama pomoći i drugim aktivnostima, koju formira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine suglasnost daje Vlada Federacije na prijedlog Federalnog stožera.

 

 

Članak 15.

(Zapovijedanje specijaliziranom postrojbom)

 

 

(1)    Zapovijedanje specijaliziranom postrojbom u svim operativnim situacijama njenog angažiranja, po zapovijedi Federalnog stožera, vrši starješina specijalizirane postrojbe, a zapovijedanje nižim organizacionim dijelovima postrojbe (ekipama i timovima) vrše vođe ekipa, odnosno timova predviđenih osobnom formacijom tih postrojbi.

(2)    Specijalizirana postrojba koja je angažirana na zaštiti i spašavanju, poslove iz svoje nadležnosti vrši samostalno, a po potrebi, mogu biti angažirane i kao pomoć odgovarajućim federalnim službama zaštite i spašavanja koje su angažirane na istom području.

(3)    U slučajevima kada je na području općine, grada, kantona ili Federacije proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće, angažirane specijalizirane postrojbe izvršavaju zadaće iz svoje nadležnosti na području koje odredi stožer civilne zaštite koji na tom području rukovodi akcijama zaštite i spašavanja i postupaju po zapovijedima tog stožera.

 

POGLAVLJE VI NADLEŽNOSTI FEDERALNE UPRAVE

 

 

Članak 16.

(Poslovi Federalne uprave u odnosu na specijalizirane postrojbe)

 

 

(1)    Federalna uprava, u odnosu na specijalizirane postrojbe iz članka 3. stavak (1) ove uredbe, vrši slijedeće poslove:

a)     utvrđuje osobnu i materijalnu formaciju specijalizira­nih postrojbi;

b)     vrši popunu specijaliziranih postrojbi ljudstvom i materijalno - tehničkim sredstvima i opremom, sukladno osobnoj i materijalnoj formaciji;

c)     organizira obučavanje i osposobljavanje pripadnika specijaliziranih postrojbi na način predviđen u čl. 18. i 19. ove uredbe;

d)     izrađuje plan osiguranja prijevoznih sredstava koja će se moći koristiti za prijevoz pripadnika specijali­ziranih postrojbi i sredstava i opreme koje te postrojbe moraju koristiti u svom radu do mjesta njihovog angažiranja po zapovijedi Federalnog stožera;

e)     organizira i vrši sve poslove da se specijalizirana postrojba blagovremeno preveze do mjesta na kojem će vršiti spašavanje ugroženih ljudi po zapovijedi Federalnog stožera;

f)      vrši i sve druge poslove koji se odnose na organizi­ranje, pripremanje i uporabu specijaliziranih postrojbi.

(2)    Federalna uprava će s Zavodom za javno zdravstvo Fede­racije Bosne i Hercegovine zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi popune specijalizirane postrojbe iz članka 3. stavak (1) točka i) ove uredbe ljudstvom i opre­mom i tehničkim sredstvima, kao i način nabave sredstava i opreme koja nedostaje, obučavanja i osposobljavanja te postrojbe, načina njihove uporabe i drugih pitanja od značaja za funkcioniranje te postrojbe.

(3)    U odnosu na postrojbu za spašavanje i potporu iz zraka iz članka 3. stavak (1) točka k) ove uredbe, Federalna uprava ostvaruje saradnju s Direkcijom za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine po pitanjima za obavljanje regulatorne funkcije i nadzor u području civilnog zrakoplovstva i kontrole zračnog prometa, te organiziranje postrojbe, njenoj popuni potrebnim ljudstvom i materijalno - tehničkim sredstvima, obučavanje i osposobljavanje i način angažiranja i uporabe te postrojbe na zaštiti i spašavanju.

 

 

Članak 17.

(Nabava opreme i osiguranje financijskih sredstava)

 

 

Federalna uprava vrši i slijedeće poslove:

a)     planira i nabavlja opremu i sredstva potrebna za rad specijaliziranih postrojbi;

b)     planira i osigurava financijska sredstva potrebna za naknade i druge troškove kada specijalizirana postrojba bude angažirana za vrijeme obuke, vježbe, operacijama pomoći, drugih aktivnosti, te na vršenju zadaća iz članka 5. ove uredbe na domaćem i međunarodnom planu;

c)     vrši i sve druge poslove koji se odnose na organiziranje, pripremanje, obuku i uporabe specijaliziranih postrojbi.

 

POGLAVLJE VII OBUČAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE SPECIJALIZIRANIH POSTROJBI

 

 

Članak 18.

(Obučavanje i osposobljavanje)

 

 

(1)    Obučavanje i osposobljavanje pripadnika specijaliziranih postrojbi iz članka 3. stavak (1) ove uredbe, za vršenje poslova iz njihove nadležnosti koji su utvrđeni u članku 5. ove uredbe, vrši se po planu i programu koji je sukladan međunarodnim standardima, kojeg donosi ravnatelj Federalne uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog stožera.

(2)    Planovi i programi iz stavka (1) ovog članka sadrže materiju koja se odnosi na poslove iz nadležnosti postrojbe, način izvođenja obuke (teorijski dio, vježbe, testiranje i slično), vrijeme potrebno za izvođenje obuke, mjesto izvođenja obuke, uvjete za izvođače obuke i materijalno -tehnička i financijska sredstva potrebna za izvođenje obuke.

 

 

Članak 19.

(Organiziranje obučavanja)

 

 

(1)    Obučavanje pripadnika postrojbi iz članka 18. stavak (1) ove uredbe, organizira Federalna uprava.

(2)    Praktično uvježbavanje specijaliziranih postrojbi vrši se na terenu koji mora odgovarati približno uvjetima u kojima će te postrojbe obavljati svoje zadaće kada budu angažirane u stvarnim akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

(3)    Svim pripadnicima postrojbi iz članka 18. stavak (1) ove uredbe, nakon završene obuke, po pravilu se izdaje uvjerenje (certifikat) o završenoj obuci i stručnoj ospo­sobljenosti za odgovarajuće poslove.

 

 

Članak 20.

(Obuka pripadnika postrojbe za spašavanje i potporu iz zraka)

 

 

Organiziranje i sprovođenje obuke pripadnika postrojbe za spašavanje i potporu iz zraka vrši se prema planu i programu kojeg donosi Federalna uprava, u saradnji s nadležnim tijelima za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

 

POGLAVLJE VIII FINANCIRANJE SPECIJALIZIRANIH POSTROJBI

 

 

Članak 21.

(Osiguranje financijskih sredstva za nabavu sredstava i opreme)

 

 

(1)    Financijska sredstva potrebna za obavljanje poslova iz nadležnosti specijaliziranih postrojbi, kao i nabavu opreme i drugih tehničkih sredstava potrebnih za rad tih postrojbi, te za financiranje zadaća iz čl. 16. i 17. ove uredbe, planiraju se i osiguravaju u proračunu Federacije, a dio iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje, koja se ostvaruje po članku 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br„ 39/03, 22/06 i 43/10 - u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju).

(2)    Financijska sredstva temeljem članka 180. Zakona o zaštiti i spašavanju, za potrebe financiranja specijaliziranih postrojbi, planiraju se sukladno Odluci o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih temeljem posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 4/12 i 80/13).

 

 

Članak 22.

(Namjena financijskih sredstava)

 

 

Financijska sredstva iz članka 21. ove uredbe, planiraju se i osiguravaju za slijedeće namjene:

a)     za nabavu sredstava i opreme potrebne za rad specijaliziranih postrojbi koja su utvrđena njihovim materijalnim formacijama;

b)     za troškove provođenja stručnog obučavanja i osposobljavanja i učešća u međunarodnim vježbama pripadnika specijaliziranih postrojbi, prema planovima i programima te obuke;

c)     za troškove prijevoza pripadnika specijaliziranih postrojbi do mjesta njihovog angažiranja u zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi od prirodne ili druge nesreće sukladno odredbama članka 14. ove uredbe, kao i za sve troškove koji nastanu tijekom djelovanja postrojbi na spašavanju ljudi (smještaj, ishrana,  naknade plaće i druge naknade pripadnicima postrojbi i druge troškove) iz članka 25. ove uredbe;

d)     za nabavu helikoptera i zrakoplova i druge troškove iz članka 11. stavak (1) ove uredbe.

 

 

Članak 23.

(Financijska sredstva za nabavu sredstava i opreme)

 

 

(1)    Federalna uprava predlaže visinu sredstava koja treba osigurati u proračunu Federacije, kao i visinu sredstava koja se osiguravaju iz posebne naknade po članku 180. Zakona o zaštiti i spašavanju, za namjene iz članka 22. ove uredbe.

(2)    Financijska sredstva osigurana prema stavku (1) ovog članka, koriste se sukladno godišnjem financijskom planu tih sredstava kojeg donosi Federalna uprava, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog stožera.

 

 

Članak 24.

(Dodatni izvor financiranja za nabavu sredstava i opreme)

 

 

Dodatni izvor financiranja za nabavu sredstava opreme mogu biti donatorska sredstva i sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije.

 

 

Članak 25.

(Pravo na naknadu za vrijeme angažiranja)

 

 

(1)    Pripadnicima specijaliziranih postrojbi, kada budu angaži­rani za vrijeme obuke, vježbe, operacijama pomoći, drugim aktivnostima, te na vršenju zadaća iz članka 5. ove uredbe, na domaćem i međunarodnom planu pripada pravo na nak­nadu i druga prava sukladno zaključenom ugovoru, te propisima i aktima o plaćama, naknadama i kolektivnim ugovorom.

(2)    Obračun i isplatu naknada i troškova iz stavka (1) ovog članka vrši Federalna uprava.

 

POGLAVLJE IX PRELAZNEI ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 26.

(Prioriteti za realizaciju pojedinih zadaća)

 

 

(1)    Dinamika i realizacija zadaća utvrđenih ovom uredbom za formiranje, opremanje i obučavanje specijaliziranih postroj­bi vršit će se i sukladno dinamici utvrđenoj "Programom razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercego­vine" i prema prioritetima koji proizlaze iz Procjene ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nepogoda.

(2)    Prioritete u realizaciji pojedinih zadaća utvrđuje Federalna uprava, uz pribavljeno mišljenje Federalnog stožera.

 

 

Članak 27.

(Važnost dosadašnjih provedbenih propisa)

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o organiziranju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/08).

 

 

Članak 28.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1171/2018

21. rujna 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.