Na osnovu člana 132. stava (1) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 157. sjednici, održanoj 21.09.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O ORGAMZOVANJU FEDERALNIH SPECIJALIZIRANIH

JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE

 

POGLAVLJE I OPĆE ODREDBE

 

 

Član 1.

(Predmet Uredbe)

 

 

Ovom uredbom organizuju se federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite (u daljem tekstu: specijalizirane jedinice) i utvrđuju njihovi zadaci, područje djelovanja, način popune ljudstvom i materijalno - tehničkim sredstvima, obučavanje i osposobljavanje, finansiranje i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje specijaliziranih jedinica o kojima se neposredno stara Federalna uprava civilne zaštite (u daljem tekstu: Federalna uprava) u skladu sa ovom uredbom.

 

 

Član 2.

(Izvođenje složenijih spasilačkih intervencija)

 

 

Specijalizirane jedinice namijenjene su za izvođenje složenijih spasilačkih intervencija koje zahtijevaju brzu i efikasnu akciju spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara u svim slučajevima kada organizovane snage zaštite i spašavanja općina, grada i kantona nisu dovoljne da brzo i efikasno izvrše sve zadatke na zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara, kada prijeti neposredna opasnost od nastanka prirodne ili druge nesreće ili je nastala prirodna ili druga nesreća i te zadatke izvršavaju na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) na način predviđen ovom uredbom.

 

POGLAVLJE II ORGANIZOVANJE I ZADACI SPECIJALIZIRANIH JEDINICA

 

 

Član 3.

(Organizovanje specijaliziranih jedinica)

 

 

(1)    Specijalizirane jedinice organizuju se kao snage za brze intervencije i to:

a)     jedinica za spašavanje na vodi;

b)     jedinica za spašavanje pod vodom;

c)     jedinica za spašavanje iz ruševina - jedinica za urbano traganje i spašavanje - USAR tim;

d)    jedinica za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uvjetima (u daljem tekstu: jedinica za potrage i spašavanje);

e)     jedinica za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) - EOD tim);

f)     jedinica za izvlačenje povrijeđenih ili poginulih iz minskih polja - operacija "Brzi odgovor";

g)    jedinica za ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta;

h)    jedinica za prečišćavanje vode;

i)     jedinica za spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških opasnosti (u daljem tekstu: jedinica za RHB zaštitu);

j)     jedinica za gašenje požara otvorenog prostora;

k)    jedinica za spašavanje i podršku iz zraka.

(2)    Pri organizovanju jedinica iz stava (1) ovog člana polazi se od potreba i uvjeta koji su utvrđeni u Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća.

 

 

Član 4.

(Faze organizovanja specijaliziranih jedinica)

 

 

(1)    Organizovanje specijaliziranih "jedinica iz člana 3. stav (1) tač. a) do j) ove uredbe, Federalna uprava će vršiti po fazama kada se stvore odgovarajući kadrovski i materijalni uvjeti neophodni da se može formirati odgovarajuća jedinica.

(2)   Organizovanje jedinice za spašavanje i podršku iz zraka i njeno materijalno - tehničko opremanje i stavljanje u funkciju, vrši se prema uvjetima i u rokovima koji se utvrde u odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) iz člana 11. stav (2) ove uredbe.

 

 

Član 5.

(Poslovi specijaliziranih jedinica)

 

 

Specijalizirane jedinice iz člana 3. stav (1) ove uredbe vrše sljedeće poslove i to:

a)     jedinica za spašavanje na vodi, vrsi i sljedeće poslove:

- spašava ljude i materijalna dobra na rijekama, jezerima, moru i u poplavljenim područjima;

- osigurava i vrši prijevoz ljudi i materijalnih dobara preko rijeka, jezera i poplavljenih područja;

- spašava ljude i materijalna dobra na brzim vodama;

- evakuira ljude iz ugroženih - poplavljenih područja do najbližih sigurnih   prihvatilišta organizovanog zbrinjavanja;

- traži utopljena lica iz jezera, rijeka, bunara i drugih mjesta koji su ugroženi vodom;

- vrši snabdijevanje poplavom ugroženog stanovništva potrebnim namirnicama i drugim sredstvima radi preživljavanja;

- vrši izvlačenje utopljenika, materijalnih dobara i uginulih životinja iz vode;

- pruža podršku drugim službama i jedinicama na ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata;

- vrši i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti za koje je osposobljena.

b)     jedinica za spašavanje pod vodom, vrši i sljedeće poslove:

- spašava ljude i materijalna dobra na rijekama, jezerima, moru i u poplavljenim područjima;

- evakuira ljude iz ugroženih - poplavljenih područja do najbližih sigurnih   prihvatilišta organizovanog zbrinjavanja;

- traži i izvlači utopljena lica iz jezera, rijeka, bunara i drugih mjesta koji su ugroženi vodom;

- traži i izvlači materijama dobra ispod vode i na vodi;

- vrši i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti za koje je osposobljena.

c)     jedinica za spašavanje iz ruševina - jedinica za urbano traganje i spašavanje - USAR tim, vrši i sljedeće poslove:

- vrši poslove na otkrivanju, pronalaženju i spaša­vanju ljudi zatrpanih u ruševinama i spašavanju ugroženih i nastradalih iz oštećenih objekata;

- izviđanje ruševina, osiguranje oštećenih i pomjerenih dijelova konstrukcija   zgrada i objekata radi sprječavanja zarušavanja;

- traga, locira i spašava žrtve (povrijeđena lica) iz ruševina ili krhotina (kao što su srušeni stambeni objekti ili saobraćajne nezgode);

- spašava ljude zatrpane u ruševinama korištenjem odgovarajućih tehničkih sredstava, pasa tragača i drugih tehnika;

- povrijeđenim licima iz ruševina - srušenih stambenih objekata ili saobraćajnih nezgoda, organizuje prvu medicinsku pomoć i transport sa nepristupačnih i teško pristupačnih područja do najbližih sigurnih prihvatilišta medicinskog zbrinjavanja - zdravstvene ustanove;

- vrši raščišćavanje ruševina upotrebom odgova­rajućih mašina, uređaja i drugog namjenskog alata i sredstava radi spašavanja povrijeđenih lica;

- vrši spašavanje ljudi i dobara sa visokih zgrada iz teško pristupačnih područja,   podzemnih objekata i drugih objekata;

- spašava ljude i materijalna dobra iz oštećenih objekata od požara i spašavanje   sa viših spratova;

- izvlači materijalna dobra izvan zona rušenja i dr.;

- vrši i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti za koje je osposobljena.

d)     jedinica za potrage i spašavanje, vrši i  sljedeće poslove:

- spašava osobe u planinama i drugim nepri­stupačnim područjima, uz upotrebu odgovarajuće specijalne tehničke opreme za pronalaženje i spašavanje;

- upotrebom pasa tragača vrši potrage za izgubljenim licima u planinama i drugim nepristupačnim područjima i snježnim lavinama i spašava ta lica;

- spašava ugrožena i zatrpana lica u visoko planinskim područjima, od posljedica snježnih lavina, nanosa i drugih nesreća;

- spašava ljude iz speleoloških objekata, litica i kanjona, na skijalištima i drugim objektima i prostorima za vrijeme turističkih, sportskih, rekreativnih, kulturnih i drugih manifestacija u prirodi, naročito u planinskim područjima;

- učestvuje u potrazi i spašavanju za nestalim helikopterima, avionima, jedrilicama, padobra­nima (paraglajderima), drugim letjelicama i drugim saobraćajnim sredstvima i spašava lica iz navedenih sredstava;

- organizuje prvu medicinsku pomoć i transport povrijeđenih i oboljelih lica sa nepristupačnih i teško pristupačnih područja do najbližih sigurnih prihvatilišta     medicinskog zbrinjavanja zdravstvene ustanove;

- spašava u planinama, na stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima, usljed nepovoljnih vremenskih uvjeta (snijeg, hladnoća, led, magla i sl.);

- vrši i druge poslove i zadatke iz svoje nadlež­nosti za koje je osposobljena.

e)     jedinica za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) - EOD tim, vrši i sljedeće poslove:

- vrši uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sred­stava u situacijama koje zahtijevaju primjenu drugih spasilačkih tehnika (na vodi i pod vodom, u speleo objektima, u ruševinama, nepristupačnim i teško pristupačnim predjelima koji zahtijevaju vertikalni ili zračni pristup, te sredstava sa elementima RHB prijetnje);

- vrši smještaj ugroženog i nastradalog stanov­ništva i snabdijevanje, postavlja šatorska naselja sa infrastrukturom, kao i organizaciju prijema i smještaja ugroženog i nastradalog stanovništva u navedene objekte i organizaciju dežurstva u šatorskom naselju ugroženom i nastradalom stanovništvu, priprema i distribuira hranu, odjeću, obuću, lijekove i drugu robu široke potrošnje;

- učestvuje u spašavanju ljudi i materijalnih dobara na vodi (poplave);

- učestvuje u ispomoći u provođenju RHB zaštite- dekontaminacije i detoksikacije ljudi i materijalnih dobara;

- vrši evakuaciju ljudi ugroženih i nastradalih od prirodne ili druge nesreće;

- pruža podršku na uklanjanju ruševina nastalih od srušenih ili oštećenih  objekata i raznih nanosa na putevima prouzrokovanih snijegom, kišom, klizištima i slično;

- vrši i druge poslove zaštite i spašavanja za koje je osposobljena.

f)     jedinica za izvlačenje povrijeđenih ili poginulih iz minskih polja - operacija "Brzi odgovor", vrši i sljedeće poslove:

- provodi spašavanje žrtava minskih nesreća i incidenata na nepristupačnom i teško pristupač­nom terenu, u situacijama kada je potrebno primijeniti druge specijalističke spasilačke tehnike;

- vrši ili daje podršku spašavanju unesrećenih iz svih vrsta nesreća kada se sumnja ili je poznato da se nesreća desila u minski rizičnom prostoru;

- učestvuje u spašavanju ljudi i materijalnih dobara u većim saobraćajnim nesrećama;

- učestvuje u spašavanju ljudi i materijalnih dobara na vodi (poplave);

- učestvuje u ispomoći u provođenju RHB zaštite - dekontaminacije i detoksikacije ljudi i materijalnih dobara;

- vrši evakuaciju ljudi ugroženih i nastradalih od prirodne ili druge nesreće;

- pruža podršku na uklanjanju ruševina nastalih od srušenih ili oštećenih  objekata i raznih nanosa na putevima prouzrokovanih snijegom,

kišom, klizištima i slično;

- vrši i druge poslove zaštite i spašavanja za koje je osposobljena.

g)     jedinica za ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta, vrši i sljedeće poslove:

- ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata i prostora;

- ispumpavanje muljne vode;

- osigurava ispumpavanje sa pokretnim pumpama srednjeg i velikog kapaciteta;

- snabdijeva vodom druge službe i jedinice za zaštitu i spašavanje na udaljenost  od 1000 metara, kao pomoć u gašenju požara otvorenog prostora.

h)     jedinica za prečišćavanje vode, vrši i sljedeće poslove:

- provodi kontrolu kvaliteta vode na mjestu izuzimanja na uređaju za prečišćavanje vode;

- vrši prečišćavanje vode za ljude ugrožene i nastradale od prirodne ili druge nesreće;

- vrši skladištenje prečišćene pitke vode za potrebe ugroženog stanovništva;

- osigurava pitku vodu iz površinskih izvora, u skladu s važećim normama i najmanje na nivou norme Svjetske zdravstvene organizacije.

i)     jedinica za RHB zaštitu, vrši i sljedeće poslove:

- vrši dekontaminaciju, u koju spada i detoksikacija ljudi i materijalno - tehničkih sredstava, opreme, zemljišta i objekata nakon upotrebe RHB sredstava;

- vrši poslove radiološko - hemijskog i biološkog izviđanja i dozimetrijske kontrole, učestvuje u akcijama zaštite i spašavanja pri pojavi havarija i    akcidenata, radijacijsko - kemijskog i biološkog porijekla, a može se angažovati i na drugim zadacima koji se odnose na RHB zaštitu;

- vrši poslove koji se odnose na zaštitu od zračenja, izviđanja (detekcija, identifikacija i obilježavanje kontaminiranog prostora), dozimetrijsku kontrolu i laboratorijsku obradu i utvrđivanje nalaza prikupljenih uzoraka, obavlja kontrolu   radioaktivnih materijala na i u životinjama, mesu, mlijeku i proizvodima životinjskog porijekla, hrani i vodi za životinje i druge poslove koji se odnose na bilo koju vrstu radiološke zaštite;

- provodi RHB izviđanje - detekciju;

- vrši dozimetrijsku kontrolu;

- otklanja posljedice tehnoloških havarija i drugih akcidenata od agenasa i dr,;

- vrši trijažu i upućivanje na zdravstveno zbrinjavanje ljudi ugroženih kontaminacijom;

- vrši i druge aktivnosti koje se odnose na RHB zaštitu za koje je osposobljena.

j)     jedinica za gašenje požara otvorenog prostora, vrsi i sljedeće poslove:

- učestvuje u akcijama gašenja požara na otvore­nom prostoru;

- vrši gašenje požara i zaštitu od požara, po pravilu, na šumama i šumskim zemljištem, zaštićenim područjima prirode, poljoprivrednim površinama, stambenim, privrednim i javnim objektima i prevoznim sredstvima;

- pruža pomoć u gašenju požara na stambenim i drugim zgradama i objektima i drugoj imovini na pogođenom prostoru (prilikom vatrogasnih intervencija);

- vrši sprečavanje prenošenja vatre na okolne objekte i prostore;

- učestvuje u spašavanju ljudi i materijalnih dobara u većim saobraćajnim nesrećama;

- preduzima aktivnosti na spašavanju ljudi i materijalnih dobara koji su ugroženi požarom;

- vrši izradu protivpožarnih prosjeka;

- vrši spašavanje ljudi i materijalnih dobara koji su ugroženi požarom;

- osigurava polustabilne, mobilne i druge odgovarajuće instalacije i uređaje za gašenje požara.

k)     jedinica za spašavanje i podršku iz zraka, vrsi i sljedeće poslove:

- vrši izviđanje terena iz zraka kada prijeti nastanak ili je nastala prirodna ili druga nesreća, radi utvrđivanja stanja na ugroženom području;

- vrši transport povrijeđenih lica (medicinska evakuacija), odnosno poginulih lica;

- vrši prevoz pripadnika federalnih službi zaštite i spašavanja i federalnih specijaliziranih jedinica i njihovih materijalno - tehničkih sredstava, te

drugih struktura zaštite i spašavanja, kada se te snage angažuju na izvršavanju  zadataka na ugroženom području;

- vrši spašavanje ljudi sa nepristupačnih terena, planina i poplavljenih područja;

učestvuje u gašenju požara sa visina kao pomoć kopnenim snagama u gašenju požara otvorenog prostora;

- vrši i druge poslove zaštite i spašavanja za koje je osposobljena.

 

POGLAVLJE III LIČNA I MATERIJALNA FORMACIJA SPECIJALIZIRANIH JEDINICA

 

 

Član 6.

(Lična i materijalna formacija specijaliziranih jedinica)

 

 

(1)    Sastav specijaliziranih jedinica iz člana 3. stav (1) tač. a) do j) ove uredbe, utvrđuje se ličnom i materijalnom formacijom koje donosi Federalna uprava.

(2)    Lična formacija jedinica iz stava (1) ovog člana, sadrži ukupan broj ljudstva potreban za jedinicu, vrstu stručne spreme i druge uvjete koje pripadnici jedinice moraju ispunjavati, a materijalna formacija tih jedinica sadrži vrstu i količine materijalno - tehničkih sredstava i opreme koja je potrebna za izvršavanje zadataka iz nadležnosti tih jedinica. Te formacije se utvrđuju u skladu sa Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, koje donosi direktor Federalne uprave.

(3)    Lična formacija jedinice iz člana 3. stav (1) tačka k) ove uredbe, sadrži vrstu, broj i specijalnost ljudstva iz člana 11. stav (1) tačka a) ove uredbe, a materijalna formacija sadrži vrstu i broj letjelica i tehničkih sredstava i opreme koja je potrebna za obavljanje poslova iz nadležnosti te jedinice.

(4)    Broj pripadnika jedinice iz stava (1) ovog člana, u ličnoj formaciji određuje se prema vrsti i obimu poslova koji su za te jedinice utvrđeni u članu 5. tač. a) do j). ove uredbe.

 

POGLAVLJE IV POPUNA LJUDSTVOM I OPREMANJE MATERIJALNO - TEHNIČKIM SREDSTVIMA

 

 

Član 7.

(Popuna specijaliziranih jedinica)

 

 

Popuna specijaliziranih jedinica potrebnim ljudstvom vrši se prema njihovim ličnim formacijama i to:

a)     specijalnostima i stručnoj spremi i drugim uvjetima koji su određeni ličnom formacijom;

b)     posebnoj radnoj sposobnosti, ako je to predviđeno posebnim propisima za određenu vrstu jedinice.

 

 

Član 8.

(Način popune specijaliziranih jedinica)

 

 

(1)   Popuna specijaliziranih jedinica iz člana 3. stav (1) tač. a) do j) ove uredbe potrebnim ljudstvom vrši se na sljedeći način:

a)     jedinice iz člana 3. stav (1) tač. a), b), c), d), e), f), g), h) i j) ove uredbe popunjavaju se prvenstveno ljudstvom iz Federalne uprave, koje je osposobljeno za te poslove;

b)     jedinica iz člana 3. stav (1) tačka i) ove uredbe popunjava se ljudstvom iz Federalne uprave i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje je osposobljeno za te poslove ikoje ima odgovarajuće stručno znanje za vršenje tih poslova;

c)     jedinica iz člana 3. stav (1) tačka k) ove uredbe popunjava se u skladu sa članom 10. ove uredbe.

(2)    Ukoliko kapaciteti iz stava (1) ovog člana nisu dovoljni da se postigne namjenska popuna specijalizirane jedinice ili se popuna u cjelini ne izvrši na taj način, tada se popuna tih jedinica vrši ljudstvom iz okvira mogućnosti federalnih organa uprave i upravnih organizacija, pravnih lica i udruženja u kojima postoje lica koja ispunjavaju uvjete utvrđene u ličnim formacijama tih jedinica, s tim da se prema potrebi može angažovati i fizičko lice (stručnjak) sa kojim Federalna uprava zaključuje ugovor o njegovom angažovanju u specijaliziranoj jedinici.

(3)    Popuna specijaliziranih jedinica prema stavu (2) ovog člana vrši se putem zaključivanja sporazuma između Federalne uprave, sa nadležnim rukovodiocem federalnog organa uprave i upravne organizacije, odnosno pravnih lica i udruženja iz kojih bude izvršena popuna tih jedinica, a sa angažovanim licem Federalna uprava zaključuje ugo­vor o njegovim pravima i obavezama dok je angažovan u specijaliziranoj jedinici.

 

 

Član 9.

(Opremanje specijaliziranih jedinica)

 

 

(1)    Opremanje specijaliziranih jedinica iz člana 3. stav (I) ove uredbe vrši se na sljedeći način:

a)     opremanje jedinice iz člana 3. stav (1) tač. a), b), c), d), e), f), g), h) i j) ove uredbe vrši se opremom i sredstvima kojima raspolaže Federalna uprava;

b)     opremanje jedinice iz člana 3. stav (1) tačka i) ove uredbe vrši se namjenskom opremom i sredstvima kojima raspolaže Federalna uprava i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;

c)     opremanje jedinice iz člana 3. stav (1) tačka k) ove uredbe vrši se u skladu sa članom 11. ove uredbe.

(2)    Oprema i sredstva koja nedostaju, a predviđena su u materijalnim formacijama koje su utvrđene za te jedinice prema članu 6. ove uredbe, osiguravaju se putem nabavke koju vrši Federalna uprava.

(3)    Nabavka specijalne i druge opreme iz stava (2) ovog člana, vršit će se prema godišnjim planovima opremanja koje donosi Federalna uprava, uz pribavljeno mišljenje Federalnog štaba civilne zaštite (u daljem tekstu: Federalni štab).

 

 

Član 10.

(Način popune jedinice za spašavanje i podršku iz zraka)

 

 

(1)   Jedinica za spašavanje i podršku iz zraka popunjava se:

a)     letačkim i kabinskim osobljem potrebnim za opsluživanje letjelica;

b)     određenim brojem i vrstom helikoptera i aviona namijenjenih za gašenje požara na otvorenom prostoru.

(2)    Popuna jedinice ljudstvom i materijalno - tehničkim sredstvima iz stava  (1) ovog člana, vrši se prema operativnim zahtjevima za određenu vrstu letjelice koji su odobreni od nadležnog organa u Bosni i Hercegovini -Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 11.

(Opremanje jedinice za spašavanje i podršku iz zraka)

 

 

(1)    Osnovna sredstva za rad jedinice za spašavanje i podršku iz zraka predstavljaju helikopteri i avioni koji će se osigurati na sljedeći način i to:

a)     putem nabavke određenog broja helikoptera i aviona zapotrebe te jedinice;

b)     putem zaključivanja ugovora sa organima uprave i upravnim organizacijama, pravnim licima i udruženjima koja raspolažu određenim letjelicama o uvjetima angažovanja njihovih aviona i helikoptera za potrebe spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih prirodnom ili drugom nesrećom i gašenje požara na otvorenom prostoru.

(2)    Odluku o broju i vrsti helikoptera i aviona i njihovoj nabavci, odnosno zaključivanje ugovora iz stava (1) tačka b) ovog člana, donosi Vlada Federacije, na prijedlog Federalne uprave i pribavljenog mišljenja Federalnog štaba.

(3)    Ako se ocijeni da je u intervenciji pored jedinice za spašavanje i podršku iz zraka potrebno angažovati i letjelice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u tom slučaju zahtjev za angažovanje tih letjelica Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, preko Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, podnosi Federalna uprava, kada na osnovu raspoloživih podataka procijeni da je potrebna ta pomoć, odnosno Federalni štab, kada on rukovodi akcijama na ugroženom području. Angažovanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine vrši se u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 88/05), Standardnim operativnim procedurama angažovanja Oruža­nih snaga Bosne i Hercegovine, na pružanju pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće i Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovim ("Službeni glasnik BiH", broj: 50/08).

 

POGLAVLJE V UVJETI ZA DJELOVANJE SPECIJALIZIRANIH JEDINICA I NJIHOVO ANGAŽOVANJE

 

 

Član 12.

(Uvjeti za djelovanje)

 

 

Specijalizirane jedinice predviđene ovom uredbom, poslove i zadatke iz svoje nadležnosti obavljat će na cijeloj teritoriji Federacije, u svim slučajevima kada organizovane snage zaštite i spašavanja općina, grada i kantona nisu dovoljne da brzo i efikasno izvrše sve zadatke na zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara, pa je angažovanje odgovarajuće specijalizirane jedinice neophodno, a naročito kada prijeti neposredna opasnost od nastanka prirodne ili druge nesreće ili je nastala prirodna ili druga nesreća.

 

 

Član 13.

(Angažovanje specijalizirane jedinice na zaštiti i spašavanju)

 

 

(1)    Specijalizirane jedinice iz člana 3. ove uredbe, angažuju se onda kada Vlada Federacije proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće na području Federacije. Izuzetno, angažovanje tih specijaliziranih jedinica može se izvršiti i prije proglašenja prirodne ili druge nesreće, u svim slučajevima kada organizovane snage zaštite i spašavanja općina, grada i kantona nisu dovoljne da brzo i efikasno izvrše sve zadatke na zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara, pa je angažovanje odgovarajuće specijalizirane jedinice neophodno, a naročito kada prijeti neposredna opasnost od nastanka prirodne ili druge nesreće ili je nastala prirodna ili druga nesreća, a u cilju spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara, preduzimanja odgovarajućih mjera na sprečavanju nastanka te opasnosti ili nesreće ili ublažavanja njihovog djelovanja.

(2)    Angažovanje specijaliziranih jedinica u hitnim slučajevima iz stava (l) ovog člana, može izuzetno da naredi komandant ili načelnik Federalnog štaba, odnosno direktor Federalne uprave. Angažovanje specijaliziranih jedinica može se vršiti sve do momenta dok se ne završe predviđene aktivnosti.

(3)    Kada se naredi angažovanje specijalizirane jedinice, rukovodioci u kojima su formirane specijalizirane jedinice iz člana 3. ove uredbe, dužni su preduzeti mjere kojima će obezbijediti da specijalizirane jedinice pravovremeno dođu na mjesto određeno naredbom i da mogu vršiti zadatke iz svoje nadležnosti.

(4)    Naredba o angažovanju specijalizirane jedinice sadrži: naziv jedinice koja se angažuje, područje na kojem će djelovati, vrijeme angažovanja i obaveze Federalne uprave u vezi realizacije naredbe Federalnog štaba.

(5)    Specijalizirane jedinice, prema potrebi i na zahtjev nadležnog organa koji se bavi poslovima civilne zaštite Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, mogu se angažovati kao pomoć u akcijama spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara na njihovom području.

(6)    O angažovanju specijalizirane jedinice u skladu sa stavom (2) ovog člana, komandant odnosno načelnik Federalnog štaba, dužni su na prvoj narednoj sjednici štaba, upoznati Federalni štab o razlozima angažovanja specijalizirane jedinice, mjestu i vremenu angažovanja.

(7)    Federalna uprava i Federalni štab su dužni redovno informirati Vladu Federacije o angažovanju specijaliziranih jedinica na zaštiti i spašavanju, o vremenu i mjestu angažovanja i ostvarenim rezultatima.

 

 

Član 14.

(Angažovanje specijalizirane jedinice na zaštiti i spašavanju u inostranstvu)

 

 

(1)    Specijalizirana jedinica ili pojedini dijelovi iz sastava tih jedinica (tim, ekipa) mogu se uputiti u inostranstvo radi učešća u međunarodnim vježbama, operacijama pomoći i dragim aktivnostima.

(2)    O angažovanju specijaliziranih jedinica ili pojedinih dijelova iz sastava tih jedinica (tim, ekipa) u međunarodnim vježbama, operacijama pomoći i drugim aktivnostima iz stava (1) ovog člana, na prijedlog Federalnog štaba odlučuje Vlada Federacije, na zahtjev nadležnog organa Bosne i Hercegovine.

(3)    O raspoređivanju specijaliziranih jedinica ili pojedinih djelova iz sastava tih jedinica (tim, ekipa) u mješovitu specijaliziranu jedinicu za zaštitu i spašavanje za djelovanje u slučaju prirodne ili druge nesreće, za učešće u međunarodnim vježbama, operacijama pomoći i drugim aktivnostima, koju formira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, saglasnost daje Vlada Federacije na prijedlog Federalnog štaba.

 

 

Član 15.

(Komandovanje specijaliziranom jedinicom)

 

 

(1)    Komandovanje specijaliziranom jedinicom u svim operativnim situacijama njenog angažovanja, po naredbi Federalnog štaba, vrši starješina specijalizirane jedinice, a komandovanje nižim organizacionim dijelovima jedinice (ekipama i timovima) vrše vođe ekipa, odnosno timova predviđenih ličnom formacijom tih jedinica.

(2)    Specijalizirana jedinica koja je angažovana na zaštiti i spašavanju, poslove iz svoje nadležnosti, vrši samostalno, a po potrebi, mogu biti angažovane i kao pomoć odgova­rajućim federalnim službama zaštite i spašavanja koje su angažovane na istom području.

(3)    U slučajevima kada je na području općine, grada, kantona ili Federacije proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće, angažovane specijalizirane jedinice izvršavaju zadatke iz svoje nadležnosti na području koje odredi štab civilne zaštite koji na tom području rukovodi akcijama zaštite i spašavanja i postupaju po naredbama tog štaba.

 

POGLAVLJE VI NADLEŽNOSTI FEDERALNE UPRAVE

 

 

Član 16.

(Poslovi Federalne uprave u odnosu na specijalizirane jedinice)

 

 

(1)    Federalna uprava, u odnosu na specijalizirane jedinice iz člana 3. stav (1) ove uredbe, vrši sljedeće poslove:

a)     utvrđuje ličnu i materijalnu formaciju specijaliziranih jedinica;

b)    vrši popunu specijaliziranih jedinica ljudstvom i materijalno - tehničkim sredstvima i opremom, u skladu sa ličnom i materijalnom formacijom;

c)     organizuje obučavanje i osposobljavanje pripadnika specijaliziranih jedinica na način predviđen u čl. 18. i 19. ove uredbe;

d)     izrađuje plan osiguranja prevoznih sredstava koja će se moći koristiti za prevoz pripadnika specijaliziranih jedinica i sredstava i opreme koje te jedinice moraju koristiti u svom radu do mjesta njihovog angažovanja po naredbi Federalnog štaba;

e)     organizuje i vrši sve poslove da se specijalizirana jedinica blagovremeno preveze do mjesta na kojem će vršiti spašavanje ugroženih ljudi po naredbi Federalnog štaba;

f)      vrši i sve druge poslove koji se odnose na organizovanje, pripremanje i upotrebu specijaliziranih jedinica.

(2)    Federalna uprava će sa Zavodom za javno zdravstvo Fede­racije Bosne i Hercegovine zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vezi popune specijalizirane jedinice iz člana 3. stav (1) tačka i) ove uredbe ljudstvom i opremom i tehničkim sredstvima, kao i način nabavke sredstava i opreme koja nedostaje, obučavanja i osposobljavanja te jedinice, načina njihove upotrebe i dragih pitanja od značaja za funkcionisanje te jedinice.

(3)    U odnosu na jedinicu za spašavanje i podršku iz zraka iz člana 3. stav (1) tačka k) ove uredbe, Federalna uprava ostvaruje saradnju sa Direkcijom za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine po pitanjima za obavljanje regulatorne funkcije i nadzor u području civilnog zrakoplovstva i kontrole zračnog prometa, te organizovanje jedinice, njenoj popuni potrebnim ljudstvom i materijalno - tehničkim sred­stvima, obučavanje i osposobljavanje i način angažovanja i upotrebe te jedinice na zaštiti i spašavanju.

 

 

Član 17.

(Nabavka opreme i osiguranje finansijskih sredstava)

 

 

Federalna uprava vrši i sljedeće poslove:

a)     planira i nabavlja opremu i sredstva potrebna za rad specijaliziranih jedinica;

b)     planira i osigurava finansijska sredstva potrebna za naknade i druge troškove kada specijalizirana jedinica bude angažovana za vrijeme obuke, vježbe, operacijama pomoći, dragih aktivnosti, te na vršenju zadataka iz člana 5. ove uredbe na domaćem i međunarodnom planu;

c)     vrši i sve drage poslove koji se odnose na organizovanje, pripremanje, obuku i upotrebu specijaliziranih jedinica.

 

POGLAVLJE VII OBUČAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE SPECIJALIZIRANIH JEDINICA

 

 

Član 18.

(Obučavanje i osposobljavanje)

 

 

(1)    Obučavanje i osposobljavanje pripadnika specijaliziranih jedinica iz člana 3. stav (1) ove uredbe, za vršenje poslova iz njihove nadležnosti koji su utvrđeni u članu 5. ove uredbe, vrši se po planu i programu koji je u skladu sa međunarodnim standardima, kojeg donosi direktor Federalne uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog štaba.

(2)    Planovi i programi iz stava (1) ovog člana sadrže materiju koja se odnosi na poslove iz nadležnosti jedinice, način izvođenja obuke (teorijski dio, vježbe, testiranje i slično), vrijeme potrebno za izvođenje obuke, mjesto izvođenja obuke, uvjete za izvođače obuke i materijalno - tehnička i finansijska sredstva potrebna za izvođenje obuke.

 

 

Član 19.

(Organizovanje obučavanja)

 

 

(1)    Obučavanje pripadnika jedinica iz člana 18. stav (1) ove uredbe, organizuje Federalna uprava.

(2)    Praktično uvježbavanje specijaliziranih jedinica vrši se na terenu koji mora odgovarati približno uvjetima u kojima će te jedinice obavljati svoje zadatke kada budu angažovane u stvarnim akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

(3)    Svim pripadnicima jedinica iz člana 18. stav (1) ove uredbe, nakon završene obuke, po pravilu se izdaje uvjerenje (certifikat) o završenoj obuci i stručnoj osposobljenosti za odgovarajuće poslove.

 

 

Član 20.

(Obuka pripadnika jedinice za spašavanje i podršku iz zraka)

 

 

Organizovanje i provođenje obuke pripadnika jedinice za spašavanje i podršku iz zraka vrsi se prema planu i programu kojeg donosi Federalna uprava, u saradnji sa nadležnim organima za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

 

POGLAVLJE VIII FINANSIRANJE SPECIJALIZIRANIH JEDINICA

 

 

Član 21.

(Osiguranje finansijskih sredstva za nabavku sredstava i opreme)

 

 

(1)    Finansijska sredstva potrebna za obavljanje poslova iz nadležnosti specijaliziranih jedinica, kao i nabavku opreme i drugih tehničkih sredstava potrebnih za rad tih jedinica, te za finansiranje zadataka iz čl. 16. i 17. ove uredbe, planiraju se i osiguravaju u budžetu Federacije, a dio iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje, koja se ostvaruje po članu 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03,22/06 i 43/10 - u daljem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju).

(2)    Finansijska sredstva po osnovu člana 180. Zakona o zaštiti i spašavanju, za potrebe finansiranja specijaliziranih jedinica, planiraju se u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 4/12 i 80/13).

 

 

Član 22.

(Namjena finansijskih sredstava)

 

 

Finansijska sredstva iz člana 21. ove uredbe, planiraju se i osiguravaju za sljedeće namjene:

a)     za nabavku sredstava i opreme potrebne za rad specijaliziranih jedinica koja su utvrđena njihovim materijalnim formacijama;

b)     za troškove provođenja stručnog obučavanja i osposobljavanja i učešća u međunarodnim vježbama pripadnika specijaliziranih jedinica, prema planovima i programima te obuke;

c)     za troškove prevoza pripadnika specijaliziranih jedinica do mjesta njihovog angažovanja u zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi od prirodne ili druge nesreće u skladu sa odredbama člana 14. ove uredbe, kao i za sve troškove koji nastanu u toku djelovanja jedinica na spašavanju ljudi (smještaj, ishrana, naknade plaće i druge naknade pripadnicima jedinica i druge troškove) iz člana 25. ove uredbe;

d)     za nabavku helikoptera i aviona i druge troškove iz člana 11. stav (1) ove uredbe.

 

 

Član 23.

(Finansijska sredstva za nabavku sredstava i opreme)

 

 

(1)    Federalna uprava predlaže visinu sredstava koja treba osigurati u budžetu Federacije, kao i visinu sredstava koja se osiguravaju iz posebne naknade po članu 180. Zakona o zaštiti i spašavanju, za namjene iz člana 22. ove uredbe.

(2)    Finansijska sredstva osigurana prema stavu (1) ovog člana, koriste se u skladu sa godišnjim finansijskim planom tih sredstava kojeg donosi Federalna uprava, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog štaba.

 

 

Član 24.

(Dodatni izvor finansiranja za nabavku sredstava i opreme)

 

 

Dodatni izvor finansiranja za nabavku sredstava i opreme mogu biti donatorska sredstva i sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije.

 

 

Član 25.

(Pravo na naknadu za vrijeme angažovanja)

 

 

(1)    Pripadnicima specijaliziranih jedinica, kada budu angažovani za vrijeme obuke, vježbe, operacijama pomoći, drugim aktivnostima, te na vršenju zadataka iz člana 5. ove uredbe, na domaćem i međunarodnom planu pripada pravo na naknadu i druga prava u skladu sa zaključenim ugovorom, te propisima i aktima o plaćama, naknadama i kolektivnim ugovorom.

(2)    Obračun i isplatu naknada i troškova iz stava (1) ovog člana vrši Federalna uprava.

 

POGLAVLJE IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 26.

(Prioriteti za realizaciju pojedinih zadataka)

 

 

(1)    Dinamika i realizacija zadataka utvrđenih ovom uredbom za formiranje, opremanje i obučavanje specijaliziranih jedinica vršit će se i u skladu sa dinamikom utvrđenom "Programom razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine" i prema prioritetima koji proizlaze iz Procjene ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća.

(2)    Prioritete u realizaciji pojedinih zadataka utvrđuje Fede­ralna uprava, uz pribavljeno mišljenje Federalnog štaba.

 

 

Član 27.

(Važnost dosadašnjih provedbenih propisa)

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o organizovanju   federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/08).

 

 

Član 28.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1171/2018

21. septembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.