Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 153. sjednici, održanoj 17.08.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ČINOVIMA

SLUŽBENIKA SUDBENE POLICIJE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Članak 1.

 

 

U Uredbi o činovima službenika sudbene policije Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), u članku 6. u točki a) dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"-     poslovi sudbenog policajca za administraciju i potporu".

U točki b) dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"-      poslovi sudbenog policajaca pratitelja - vozača".

U točki f) alineja 6. mijenja se i glasi:

"-      poslovi inspektora za koordinaciju i informiranje"

U točki g) alineja 4. mijenja se i glasi:

"-     poslovi šefa kabineta glavnog zapovjednika"..

 

 

Članak 2.

 

 

U članku 13. točka f) mijenja se i glasi:

"f)    da su posljednje tri godišnje ocjene službenika sudbene policije "dobar" ili "viša ocjena".

 

 

Članak 3.

 

 

U Članku 15. stavak (1) točka d) mijenja se i glasi:

"d)   da su posljednje tri godišnje ocjene službenika sudbene policije "odličan".

 

Članak 4.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1004/2018

17. kolovoza 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.