Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Shižbene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 153. sjednici, održanoj 17.08.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ČINOVIMA

SLUŽBENIKA SUDSKE POLICIJE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član l.

 

 

U Uredbi o činovima službenika sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), u članu 6. u tački a) dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"-      poslovi sudskog policajca za administraciju i podršku".

U tački b) dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"-     poslovi sudskog policajaca pratioca - vozača".

U tački f) alineja 6. mijenja se i glasi:

"-     poslovi inspektora za koordinaciju i informiranje"

U tački g) alineja 4. mijenja se i glasi:

"-     poslovi šefa kabineta glavnog zapovjednika".

 

 

Član 2.

 

 

U članu 13. tačka i) mijenja se i glasi:

"f)    da su posljednje tri godišnje ocjene službenika sudske policije "dobar" ili "viša ocjena".

 

 

Član 3.

 

 

U članu 15. stav (1) tačka d) mijenja se i glasi:

"d)    da su posljednje tri godišnje ocjene službenika sudske policije "odličan"".

 

 

Član 4.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1004/2018

17. augusta 2018. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.