HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2017. GODINI


  «Službene novine Federacije BiH», broj 6/17 /27.1.2017./
 1. ZAKON o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (hrvatski jezik)
 2. ZAKON o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 12/17 /17.2.2017./
 3. ZAKON o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/17 /15.3.2017./
 4. ZAKON o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/17 /17.3.2017./
 6. ZAKON o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/17 /24.3.2017./
 7. ZAKON o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o energijskoj učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/17 /29.3.2017./
 8. ZAKON o osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o osiguranju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/17 /5.4.2017./
 9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)
 10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima (hrvatski jezik)
 11. ZAKON o Jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi (bosanski jezik)
  ZAKON o Jedinstvenome registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/17 /12.4.2017./
 12. ZAKON o bankama (bosanski jezik)
  ZAKON o bankama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/17 /28.4.2017./
 13. ZAKON o Gradu Livno (bosanski jezik)
  ZAKON o Gradu Livno (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o Gradu Goražde (bosanski jezik)
  ZAKON o Gradu Goražde (hrvatski jezik)
 15. ZAKON o Gradu Cazin (bosanski jezik)
  ZAKON o Gradu Cazin (hrvatski jezik)
 16. ZAKON o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ZAKON o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o financijskoj konsolidaciji Rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/17 /4.10.2017./
 18. ZAKON o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ZAKON o izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/17 /18.10.2017./
 20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/17 /22.11.2017./
 21. ZAKON o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
 22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branioca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
 23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/17 /29.11.2017./
 24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 95/17 /8.12.2017./
 25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/17 /13.12.2017./
 26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 98/17 /20.12.2017./
 28. ZAKON o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi (hrvatski jezik)