Na osnovu člana 21. st. (1) i (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici, održanoj 19.05.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O UREDU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAKONODAVSTVO I USKLAĐENOST SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

 

Član l.

 

U Uredbi o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije -Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/07 i 35/12), u članu 3. stav (3) alinejai 1. riječi: "(učešće u radnim grupama, ostvaruje stručnu i drugu saradnju)", brišu se.

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 710/2017
19. maja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.