Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 96. sjednici, održanoj 23.03.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O UVJETIMA,
KRITERIJIMA I POSTUPKU UPOŠLJAVANJA l
RAZRJEŠENJA OSOBA KOJE NISU DRŽAVNI
SLUŽBENICI U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U
FEDERACIJI BOSNE l HERCEGOVINE

 

Članak l.

 

Uredba o uvjetima, kriterijima i postupku upošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/16), prestaje da važi.

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 426/2017
23. ožujka 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić. v. r.