Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 96. sjednici, odr/anoj 23.03.2017. godine. donosi

 

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O USLOVIMA,
KRITERIJIMA I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA I
RAZRJEŠENJA LICA KOJA NISU DRŽAVNI
SLUŽBENICI U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U
FEDERACIJI BOSNE l HERCEGOVINE

 

Član l .

 

Uredba o uslovima kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja lica koja nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/16), prestaje da važi.

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 426/2017
23. marta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.