Na osnovu člana 19. stav (l) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02: 19/03, 2/06 i 8/06). Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 96. sjednici, održanoj 23.03.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O IZMJENAMA I
DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA OSNOVNE
DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU DRŽAVNI SLUŽBENICI,
USLOVIMA ZA VRŠENJE TIH POSLOVA I
OSTVARIVANJU ODREĐENIH PRAVA IZ RADNOG
ODNOSA

 

Član l.

 

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BIH", broj 9/16), prestaje da važi.

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 425/2017
23. marta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić. s. r.