Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 96. sjednici, održanoj 23.03.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O IZMJENAMA I
DOPUNAMA UREDBE O NAČELIMA ZA
UTVRĐIVANJE UNUTARNJEG USTROJSTVA
FEDERALNIH ORGANA UPRAVE I FEDERALNIH
UPRAVNIH ORGANIZACIJA

 

Članak 1.

 

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija ("Službene novine Federacije BiH". broj 9/16), prestaje da važi.

 

Članak 2.

 

(l)    Svi pravilnici o unutarnjem ustrojstvu federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, na koje je suglasnost dala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su bili izrađeni po odredbama uredbe iz članka 1. i
Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/16), prestaju da važe, sukladno Presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16 od 07.1 2.20 1 6. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/17), te će se sukladno tome primjenjivati raniji pravilnici o unutarnjem ustrojstvu.
(2)    Ukoliko je izvršeno upošljavanje po pravilniku o unutarnjem ustrojstvu koji prestaje da važi i ukoliko u ranijem pravilniku o unutarnjem ustrojstvu ne postoji sistematizirano isto radno mjesto, potrebno je sačiniti izmjenu pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Članak 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 424/2017
23. ožujka 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić. v. r.