Na osnovu člana 19. stav (I) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 96. sjednici, održanoj 23.03.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O IZMJENAMA I
DOPUNAMA UREDBE O NAČELIMA ZA
UTVRĐIVANJE UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE
FEDERALNIH ORGANA UPRAVE l FEDERALNIH
UPRAVNIH ORGANIZACIJA

 

Član 1.

 

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/16). prestaje da važi.

 

Član 2.

 

(1)    Svi pravilnici o unutrašnjoj organizaciji federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, na koje je saglasnost dala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su bili izrađeni po odredbama uredbe iz člana 1. i Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/16), prestaju da važe, u skladu sa Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16 od 07.12.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/17), te će se u skladu sa tim primjenjivali raniji pravilnici o unutrašnjoj organizaciji.
(2)    Ukoliko je izvršeno zapošljavanje po pravilniku o unutrašnjoj organizaciji koji prestaje da važi, i ukoliko u ranijem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji ne postoji sistematizirano isto radno mjesto, potrebno je sačiniti izmjenu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Član 3.

 

Ova uredba slupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 424/2017
23. marta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.