Na temelju članka 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 96. sjednici, održanoj 23.03.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O ZAŠTITNOM ZNAKU FEDERALNOG ZAVODA ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA

 

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom utvrđuje se zaštitni znak Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

 

Članak 2.
(Zaštitni znak Federalnog zavoda za programiranje razvoja)

 

(1)    Federalni zavod za programiranje razvoja ima zaštitni znak.
(2)    Zaštitni znak se koristi na mamorandumu Federalnog zavoda za programiranje razvoja i u drugim slučajevima kada se predstavlja aktivnost ili druga djelatnost Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

 

Članak 3.
(Grafički prikaz oblika i sadržaja zaštitnog znaka)

 

(1)    Znak je žute boje na plavoj podlozi u obliku kvadrata. Sadržaj zaštitnog znaka predstavlja stilizirani korak i strelicu.
(2)    Izgled zaštitnog znaka dat je na Obrascu broj 1. koji se nalazi u prilogu ove uredbe i njen je sastavni dio.

 

Članak 4.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 419/2017
23. ožujka 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić v. r.