Temeljem članka 123. stavak (3) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Fede­racije Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici, održanoj 10.02.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
ORGANIZIRANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 40/10, 14/12 i 66/12), u članku 2. stavak (2) broj "41/05" zamjenjuje se brojem "95/14".

 

Članak 2.

 

U članku 4. točka 1) iza riječi: (u daljnjem tekstu: Zavod) zarez se zamjenjuje točkom i preostali dio teksta briše se.
U točki 2) alineja 3. mijenja se i glasi:
"u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i u Javnoj ustanovi Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić" - Mostar kao zajednička služba.".
Toč. 3), 6) i 9) brišu se.
Dosadašnje toč. 4), 5), 7) i 8) postaju toč. 3), 4), 5) i 6).
Dosadašnja točka 5) koja je postala točka 4) mijenja se i glasi:
"4)   Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom formira se u Športsko - rekreativnom klubu "Neretva" Konjic.
Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom vrši postove spašavanja ljudi na vodi i pod vodom, pronalazi i vadi utopljenike i vrši prijevoz na vodi (rijeke, jezera, more) i sve druge poslove, zadaće, aktivnosti i mjere zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom.".
U dosadašnjoj točki 7) koja je postala točka 5) riječi: "Služba za seizmologiju i hidrologiju formira se u Federalnom meteorološkom zavodu - Sarajevo" zamjenjuju se riječima: "Služba za seizmologiju i hidrometeoroiogiju formira se u Federalnom hidrometeorološkom zavodu - Sarajevo".
U dosadašnjoj točki 8) koja je postala točka 6) riječi: "Klubu spasavalaca 2000. Sarajevo" zamjenjuju se riječima: "Gorskoj službi spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Članak 3.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 188/2017
10. veljače 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.