Na temelju članka 7. stavak (5) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), na prijedlog Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministar­stva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 27.01.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I
NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA
OSTVARENIH PO OSNOVI NAKNADA ZA
PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

Članak l.

 

U Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/15) u članku 3. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi.
"(2)  Posebnim kriterijima iz stavka (1) ovog članka, nadležna ministarstva će propisati da će prilikom bodovanja i izrade rang liste korisnika iz članka 9. ove uredbe, prednost imati projekti i programi predloženi od strane korisnika sredstava koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže raspisanim javnim natječajem".

 

Članak 2.

 

U članku 4. u točki 6), iza riječi "stručnjaka" dodaju se riječi: "ili nadležne institucije".

 

Članak 3.

 

U članku 5. u točki 1) u drugom redu, broj "55" zamjenjuje se brojem "50", a u četvrtom redu brojevi: "3., 5., 9. i 10." zamjenjuju se brojevima: "3., 5. i 9."
U točki 4) u prvom redu broj "10" zamjenjuje se brojem "15", a u četvrtom redu iza riječi: "točka 1." dodaju se riječi: "i 10",

 

Članak 4.

 

U članku 7. u stavku (2), riječi: "mora biti istovjetan iznosu sredstava navedenom" zamjenjuju se riječima: "ne smije biti veći od iznosa sredstava koji je naveden".
Iza stavka (2) dodaju se novi stavci (3) i (4), koji glase:
"(3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, ukoliko je pojedinačni prijedlog nadležnih ministarstava utvrđen u manjem iznosu od ukupno doznačenih sredstava navedenih u informaciji iz stavka (1) ovoga članka, preostali iznos sredstava može biti dodijeljen drugim subjektima (zavodima, agencijama, institutima ili ustanovama) koje svojom osnovnom djelatnošću obu­hvaćaju namjenu sredstava utvrđenu u članku 2. ove uredbe, o čemu odlučuje Vlada Federacije BiH, a na prijedlog nadležnog resornog ministarstva.
(4)    U slučaju raspodjele sredstava na način propisan u stavku (3) ovoga članka, shodno se primjenjuju odred­be ove uredbe u smislu zaključivanja ugovora o do­djeli sredstava, realizacije i izvještavanja o namjen­skom utrošku dodijeljenih sredstava".

 

Članak 5.

 

U članku 8. u stavku (3) u točki 2) riječi: "koji mora biti pozitivan", brišu se.
Iza stavka (3) dodaju se novi stavci (4) i (5) koji glase:
"Svi zahtjevi za dodjelu sredstava koji ne budu sadržavali podatke i priloženu dokumentaciju propisanu ovom uredbom i tekstom javnog natječaja, odbacit će se kao nepotpuni.
Svaki pojedinačni korisnik sredstava iz članka 2. stavka (2) ove uredbe, može po javnom natječaju koji u skladu s ovom uredbom raspisuju nadležna ministarstva, aplicirati samo s jednim zahtjevom za dodjelu sredstava iz oblasti čije se financiranje predlaže".

 

Članak 6.

 

U članku 9. u stavku (2) broj "60" zamjenjuje se brojem "90".

 

Članak 7.

 

U članku 12. stavak (2) mijenja se i glasi:
"Udruge građana i humanitarne organizacije koja u roku iz stavka (1) ovoga članka ne dostave izvješće o utrošku sredstava ili se utvrdi da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisa­nim kriterijima, dužni su na zahtjev nadležnog ministarstva izvr­šiti povrat dodijeljenih sredstava uplatom na transakcijski račun proračuna Federacije BiH i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u razdoblju naredne tri godine."
Iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:
"Protiv udruga građana i humanitarnih organizacija koji ne izvrše povrat dodijeljenih sredstava, u skladu sa stavkom (2) ovoga članka, nadležno ministarstvo je dužno u skladu sa zakonom, kod nadležnih sudskih organa poduzeti odgovarajuće mjere."
U dosadašnjem stavku (3) koji postaje stavak (4), na kraju teksta iza riječi "godini" stavlja se zarez i dodaju riječi: "kao i mjerama poduzetim u skladu sa stavkom (3) ovoga članka".

 

Članak 8.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 175/2017
27. siječnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.