Na osnovu člana 7. stav (5) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministar­stva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 27.01.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I
NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA
OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA
PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

Član 1.

 

U Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/15) u članu 3. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2)  Posebnim kriterijima iz stava (1) ovog člana, nadležna ministarstva će propisati da će prilikom bodovanja i izrade rang liste korisnika iz člana 9. ove uredbe, prednost imati projekti i programi predloženi od strane korisnika sredstava koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se finansiranje predlaže raspisanim javnim konkursom".

 

Član 2.

 

U članu 4. u tački 6), iza riječi "stručnjaka" dodaju se riječi: "ili nadležne institucije".

 

Član 3.

 

U članu 5. u tački 1) u drugom redu, broj "55" zamjenjuje se brojem "50", a u četvrtom redu brojevi; "3., 5., 9. i 10." zamjenjuju se brojevima: "3., 5. i 9."
U tački 4) u prvom redu broj "10" zamjenjuje se brojem "15", a u četvrtom redu iza riječi: "tačka 1." dodaju se riječi; "i 10".

 

Član 4.

 

U članu 7. u stavu (2), riječi: "mora biti identičan iznosu sredstava navedenom" zamjenjuju se riječima: "ne smije biti veći od iznosa sredstava koji je naveden".
Iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4), koji glase:
"(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, ukoliko je pojedinačni prijedlog nadležnih ministarstava utvrđen u manjem iznosu od ukupno doznačenih sredstava navedenih u informaciji iz stava (1) ovog člana, preostali iznos sredstava može biti dodijeljen drugim subjektima (zavodima, agencijama, institutima ili ustanovama) koje svojom osnovnom djelatnošću obuhvataju namjenu sredstava utvrđenu u članu 2. ove uredbe, o čemu odlučuje Vlada Federacije BiH, a na prijedlog nadležnog resornog ministarstva.
(4) U slučaju raspodjele sredstava na način propisan u stavu (3) ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ove uredbe u smislu zaključivanja ugovora o dodjeli sredstava, realizacije i izvještavanja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava".

 

Član 5.

 

U članu 8. u stavu (3) u tački 2) riječi: "koji mora biti pozitivan", brišu se.
Iza stava (3) dodaju se novi stavovi (4) i (5) koji glase:
"Svi zahtjevi za dodjelu sredstava koji ne budu sadržavali podatke i priloženu dokumentaciju propisanu ovom uredbom i tekstom javnog konkursa, odbacit će se kao nepotpuni.
Svaki pojedinačni korisnik sredstava iz člana 2. stav (2) ove uredbe, može po javnom konkursu koji u skladu sa ovom uredbom raspisuju nadležna ministarstva, aplicirati samo sa jednim zahtjevom za dodjelu sredstava iz oblasti čije se finansiranje predlaže".

 

Član 6.

 

U članu 9. u stavu (2) broj "60" zamjenjuje se brojem "90".

 

Član 7.

 

U članu 12. stav (2) mijenja se i glasi:
"Udruženja građana i humanitarne organizacije koja u roku iz stava (1) ovog člana ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili se utvrdi da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev nadležnog ministarstva izvršiti povrat dodijeljenih sredstava uplatom na transakcijski račun budžeta Federacije BiH i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u periodu naredne tri godine."
Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"Protiv udruženja građana i humanitarnih organizacija koji ne izvrše povrat dodijeljenih sredstava u skladu sa stavom (2) ovog člana, nadležno ministarstvo je dužno u skladu sa zakonom, kod nadležnih sudskih organa poduzeti odgovarajuće mjere."
U dosadašnjem stavu (3) koji postaje stav (4), na kraju teksta iza riječi "godini" stavlja se zarez i dodaju riječi: "kao i mjerama poduzetim u skladu sa stavom (3) ovog člana".

 

Član 8.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 175/2017
27. januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.