Na temelju članka 3. stavak (2) i članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i odredbi članka 247. stavak (7) Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici, održanoj 03.02.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O VRŠENJU OVLASTI U
GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA SUDJELOVANJEM
DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

(1)    U Uredbi o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16 i 3/17), u Listi gospodarskih društava u kojima Vlada Federacije BiH vrši ovlasti na temelju državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koja čini sastavni dio Uredbe u točki I iza podtočke 53. dodaje se nova podtočka 54., koja glasi: "54. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine".
(2)    U točki II, u dijelu koji se odnosi na nadležnost Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija, iza podtočke 3. dodaje se nova podtočka 4. koja glasi: "4. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 140/2017
03. veljače 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.